Гл. ас. д-р Цветанка Аврамова, Софийски университет “Св. Климент Охридски”