Име и фамилия, служебен адрес, e-mail:

гл. ас . д-р Гинка Бакърджиева

Катедра по славянска филология
Филологически факултет
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
ул. “Цар Асен” 24
Пловдив 4000

тел.: 032/261 217

E-mail: ginofil@gmail.com


  • Завършва специалността Славянска филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски” (1989). Разработва изследователски проект на тема “Глотометричен анализ на текста” (1996-1999), участва като автор в международния екип по създаването на мултимедийна система „Български език за чужденци” (продуктът е отличен с Европейски езиков знак, 2007). Участва в редица научни форуми в страната и чужбина, член на Бохемия клуб, София, и на Дружеството на преводачите, Пловдив. Превела е над 15 чешки филма, както и творби на В. Незвал, Вл. Вачура, Ю. Зейер, П. Шрут, Й. Шкворецки и др. Отличена с награда „Пловдив” за художествен превод (2009).
  • Доктор по филология (2001).
  • Асистент по чешки език (1993).

Област на научната квалификация: съпоставително изследване на славянските езици, теория и практика на превода, чуждоезиково обучение

Преподавателска дейност:

  • лекционни курсове по фонетика, лексикология и морфология на чешкия език
  • теория на превод
  • културни реалии (за бохемисти)

Публикации:

1. За някои проблеми на чешкото романето. – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски”. Филология, т. 31, кн. 1, 1993, 99-109.

2.      Проблеми на съпоставителната стилистика и статистическите методи. – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски”. Филология, т. 32, кн. 1, 1994, 175-180.

3.      Диалогът и монологът в изследванията на чешките лингвисти. – Втори колоквиум по езикознание. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 1994, 141-148.

4.      Да измъкнеш смока за опашката (определения към понятието стил). – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски”. Филология, т. 33, кн. 1, 1995, 73-78.

5.      Опит за разграничаване на текстове по разпределението на частите на речта. – В: Лингвистика на текста. Велико Търново, 1995, 109-122.

6.      „Рибата мълчи, защото знае всичко”. – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски”. Филология, т. 35, кн. 1, 1997, 157-163. Също: Българска електронна лингвистична библиотека <http://www.belb.net/personal/bakyrdjieva/SILENCE.pdf>

7.      Терминологични проблеми, свързани с изучаването на текста (в съавторство с В. Маровска). – В: Чехи в България и българи в Чехия. ШУ „Епископ К. Преславски”, 1998, 247-254.

8.      Комуникативни функции на частиците в диалогичен и монологичен текст. – В: Славистика. ПУ „П. Хилендарски”, 1998, 155-162. Също: Българска електронна лингвистична библиотека <http://www.belb.net/personal/bakyrdjieva/PART.pdf>

9.      Границы эллипсиса в диалогическом тексте. – Материалы ХХVII межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. Санкт Петербург, вып. 3, ч. 2, 1998, 42-47.

10.  Limitizátory informace v replikovém celku otázka – odpověď. – In: Slavica Pragensia ad tempora nostra. Konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě. Praha, 1998, 206-210.

11.  Ролята на паузите в езиковата комуникация. – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски”. Филология, т. 36, кн. 1, 1998, 189-195. Също: Българска електронна лингвистична библиотека <http://www.belb.net/personal/bakyrdjieva/PAUZA.pdf>

12.  Как се превежда филм. – Homo bohemicus, кн. 4, 1998, 57-59.

13.  Чешката символично-декадентска проза в контекста на модернизма. – Homo bohemicus, кн. 1/2, 1999, 28-38.

14.  Дихотомията диалог – монолог с оглед на опитите за създаване на текстова типология. – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски”. Филология, т. 37, кн. 1, 1999, 391-398. Също: Българска електронна лингвистична библиотека <http://www.belb.net/personal/bakyrdjieva/DIHOTOMY.pdf>

15.  Специфика при предаването на собствени имена от/на български и чешки език. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2000. Също: Българска електронна лингвистична библиотека <http://www.belb.net/personal/bakyrdjieva/sobimena.pdf>

16.  Obraz chycený letmo v zrcadle (Zrcadlo a zrcadlení v díle Jiřího Karáska ze Lvovic). – In: Česká literatura na konci tisíciletí, sv. I. (Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky). Praha 2001, 253-264.

17.  Интегрираност на диалогичния дискурс. – Narodowy i podnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański. Poznań: Wydawnictwo UAM, 2002, 279-291. Също: Българска електронна лингвистична библиотека

<http://www.belb.net/personal/bakyrdjieva/integr.pdf>

18.  Терминът „дискурс”. – В: Славистика. ПУ „П. Хилендарски”, 2003, 117-124.

Също: Българска електронна лингвистична библиотека <http://www.belb.net/personal/bakyrdjieva/Termdis.pdf>

19.  Многоезичието като потенциален проблем на обединяваща се Европа. – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски”. Филология, т. 40, кн. 1, 2002, 381-387.

Също: Българска електронна лингвистична библиотека

<http://www.belb.net/personal/bakyrdjieva/multiling.pdf>

20.  Смесване и разединение на съвременните европейски езици. – Юбилейна международна научна конференция „Българският език – история, настояще, бъдеще”. ИБЕ, БАН, София, 2002. Също: Българска електронна лингвистична библиотека <http://www.belb.net/personal/bakyrdjieva/jazyky.pdf>

21.  Икономия и редундантност в диалогичния дискурс. – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски”. Филология, т. 41, кн. 1, 2003, 343-350.

22.  За нуждата от речник на терминологията в Европейския съюз. – В: Славистика и общество. Седми национални славистични четения, СУ „Св. Кл. Охридски”. С.: Херон Прес, 2006, 175-178.

23.  Тавтологични биноми в българския и чешкия език. – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски”. Филология, т. 44, кн. 1, сб. А, 2006, 238-248.

24.  Предаване на собствените имена в легендите на Юлиус Зейер. – В: Славяните и Европа. Съст. М. Младенова, Е. Дараданова. С.: Херон Прес, 2007, 141-146.

25.  O pastech a pastičkách deminutiv. – Bohemistyka. Opole: Wydawnictwo Pro, 3/2007, 207-219.

26.  Лексикални контактови средства в чешкия и българския език. – В: Славистични изследвания. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, т. 8, 2008, 72-80. Също: Българска електронна лингвистична библиотека

<http://www.belb.net/personal/bakyrdjieva/KONTAKT.pdf>

27.  Шифърът в художествен текст – една от играчките на преводача. – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски”. Филология, т. 46, кн. 1, сб. А, 2008, 675-683.

28.    Апелативизирани антропоними в българския и чешкия език. – Проблеми на балканското и славянското езикознание. (Международна научна конференция, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008). Велико Търново: Фабер, 2010, 460-471.

29.  Апелативизация на търговската марка – рискът на известността. – Паисиеви четения „Език – литература – обществени институции”, 2009 (под печат).

30.  Образуване на съществителни нарицателни имена от топоними. – Десети национални славистични четения „Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури”. СУ „Св. Климент Охридски”, 2010 (под печат).