ECTS INFORMATION PACKAGE   2011-2012

1. Студентска мобилност

Участниците в студентска мобилност с цел обучение подлежат на селекция в българските университети, където се обучават. Право на участие в мобилността имат студенти, които отговарят на следните основни критерии:
 • Да са граждани на страна, участваща в програмата, или признати от нея за бежанци, за лица без гражданство, или постоянно пребиваващи;
 • Редовни и задочни студенти, записани в курс на обучение за ВА, МА или докторанти, ако са споменати в билатералния договор, но периодът на обучение в чужбина трябва да бъде само в редовна форма на обучение;
 • Имат успешно завършени първи два семестъра от обучението си в българската система за висше образование;
 • Не са участвали в предходни години в студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм;
 • Владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава.
Всеки факултет на ПУ има право да определя допълнителни критерии за подбор на студентите, съпоставими с тези на Европейската комисия.

2. Преподавателска мобилност

Преподавателската мобилност по програма Еразъм се осъществява на базата на двустранни договори за обмен на преподаватели, сключени между ПУ и университет партньор от страна член на Европейския съюз. В двустранните договори трябва ясно да са посочени всички параметри на преподавателската мобилност – продължителност на преподаването, хорариум, област на знанието.

Право на участие в преподавателската мобилност имат всички преподаватели в ПУ без оглед на тяхната длъжност (щатна или нещатна) и тяхното научно звание.

Приоритет се дава на преподаватели:

 1. Осъществяващи мобилност за първи път;
 2. Мобилността им води до разработване на нови учебни материали;
 3. Провеждат активна работа с входящи и изходящи Еразъм студенти;
 4. Съдействат за разширяване на партньорствата по програма Еразъм.

Продължителността на преподавателската мобилност, за която се получава финансиране, е 5 (пет) работни дни, равняващи се на 1 (една) седмица и минимум изнесени 5 (пет) учебни часа лекции. Максималният период на мобилността може да бъде 6 (шест) седмици, но се финансира само 1 (една) седмица (5 работни дни).  За всяка промяна във времето на престоя на преподавателя в институцията бенефициент, различна от гореописаната, се изисква навременна кореспонденция между институцията бенефициент и ЦРЧР. Всеки преподавател след завръщането получава допълнително финансиране от ПУ в размер до 100 евро след представянето на оригинален билет за пътуване в отдел НПД.

Реализирането на преподавателската мобилност включва следните етапи:

 1. Преподавателят подава в Деканата на факултета молба за участие в «Мобилност Еразъм” и прилага план за преподаване (Lecture Plan ), одобрен и подписан от приемащия университет.
 2. Комисия, назначена от Декана на факултета, провежда селекционна процедура по преподавателска мобилност Еразъм. Правилата за осъществяването на процедурата се регламентират на институционално ниво. Протокол с резултатите от избора се представят в ОМС.
 3. Подписаният Lecture plan, заедно с молба за командировка /по образец/ до Ректора, се представя в ОМС на Надя Кънева за изготвянето на заповед.
 4. След подписването на заповедта, в ОМС се изготвя финансово споразумение, което се подписва от преподавателя и Ректора.
 5. Полагаемата се финансова субсидия, определена от НА, се получава преди заминаването от НПД след предварителна заявка.
 6. След завръщането си преподавателят представя в ОМС изброените по-долу документи за отчет:
 • Документ от институцията партньор, удостоверяващ продължителността на престоя и лекторския хорариум на преподавателя в приемащата институция;
 • Оригинали на билети/бордни карти;
 • Писмен отчет на преподавателя;
 • отчет на ЕN, FR или DE.

3. Мобилност на преподавателски и непреподавателски състав с цел обучение

 1. Критерии за селекция на участниците в  мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение
  Селекцията за мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение се извършва от изпращащото висше училище на база на предоставен от кандидата Работен план, одобрен от изпращащата и приемащата институция. Особено внимание следва да бъде обърнато на избягване на възможен конфликт на интереси при потенциална мобилност на персонал, ангажиран с администрирането на секторна програма “Еразъм” на институционално ниво. Изпращащата и  приемащата институция са отговорни за осигуряване на качеството на периода на мобилност зад граница.
 2. Общи принципи за администриране на мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение
  В широкия обхват на дейността с цел обучение на преподавателския и непреподавателския състав се включва:

  • Мобилност на преподавателския и непреподавателския състав на висшето училище в партниращи институции от друга държава, участваща в програмата „Учене през целия живот”, целяща повишаване на квалификацията и практическите умения на лицето, реализиращо мобилността. Дейностите могат да бъдат многообразни: семинари, работни групи, курсове и конференции, практически упражнения, краткотрайни командировки и др.
  • Мобилност на административни или други непреподавателски кадри на висшите образователни институции в партньорска висша образователна институция. Целта е обучение от опита и добрите практики на партньорската институция и подобряване на уменията, необходими за изпълнение на работата им в изпращащата институция. Основната дейност е краткотраен престой в партньорската институция, който може да бъде под формата на  кратка командировка, схема за работа, учебна визита и др.
 3. Подължителността на мобилността на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение, финансирана от ЦРЧР по секторна програма “Еразъм”, е 1 (една) седмица, равняваща се на 5 (пет) работни дни.
  Преди началото на Еразъм периода на обучение институцията бенефициент подписва с одобрените за участие в програмата лица Индивидуален договор за мобилност с цел обучение.
  Право на участие в Мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение на секторна програма “Еразъм” се предоставя само веднъж в рамките на една академична година.
 4. Документи за признаване на отпуснат и усвоен грант по Мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение (минимум изискуеми документи за преподавателско досие)
  • Декларация за защита на личните данни по Мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение;
  • Критерии за селекция (ако е приложимо);
  • Одобрен работен план;
  • Протокол/и от проведен конкурс/процедура (ако е приложимо);
  • Индивидуален договор между институцията бенефициент и лицето, участващо в мобилността;
  • Документ, удостоверяващ получаването на гранта (банкови извлечения за осъществени преводи в полза на преподавателя)
  • Документ от институцията партньор, удостоверяващ продължителността на престоя на обучение
  • Отчет за обучението
  • Документ, удостоверяващ датите на излизане и влизане от страната домакин (например: копия на билети, бордни карти, документи за платени нощувки, копие от международния паспорт с датите на влизане и излизане от страната домакин (ако е приложимо) и др.).

ERASMUS в Пловдивския университет