СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

НА ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Студентският съвет е единственият законоустановен орган за защита на общите права и интереси на студентите и докторантите в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” съгласно чл. 72 от Закона за висшето образование.

Дейността на Студентския съвет се определя от Закона за висшето образование и Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет.

Студентският съвет се състои от представители на студентите и докторантите в Общото събрание на ПУ “Паисий Хилендарски”, разпределени на квотен принцип пропорционално на броя на обучаващите се в съответния факултет. Всички студенти и докторанти в ПУ “Паисий Хилендарски” имат право да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Университета.

При упражняването на това право не се допускат ограничения или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Всеки студент на ПУ може да участва в работата на Съвета и да използва неговите ресурси и възможности.

Главната цел на Студентския съвет е да изразява и защитава общите интереси (интелектуални, социални, културни, спортни, творчески и др.) на студентите и докторантите в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.

Специализиран сайт: Студентски съвет към ПУ “Паисий Хилендарски”