Европейското Езиково Портфолио е документ, изработен от Съвета на Европа в периода от 1998 до 2000 г. Положителните резултати от експерименталното му приложение доведоха до въвеждането му през 2001 година – Европейската година на езиците.

Европейското Езиково Портфолио (ЕЕП) е документ, който описва езиковата компетентност на неговия притежател. В ЕЕП той има възможност лично да отразява своите знания и умения по различни езици, които учи или е учил, както и опит и познания за други култури. Европейското Езиково Портфолио е инструмент за изграждане на умения за самооценка и планиране на изучаването на чужди езици през целия живот. То дава възможност за анализиране и по-добра организация на учебния процес. Европейското Езиково Портфолио има за цел да мотивира достигане на езикови компетентности на всички нива и осъзнаване на придобитите езикови и културни знания и умения.

Европейското езиково портфолио се състои от три части:

  1. Езиков паспорт – той отразява общите езикови знания и умения на притежателя на портфолиото в определен момент спрямо Таблицата за самооценяване от Общата европейска рамка по езиците на Съвета на Европа, както и получените официално дипломи и сертификати.
  2. Езикова биография – тя описва индивидуалния начин на изучаване на чужди езици. Притежателят на ЕЕП посочва какво може да прави на всеки един от езиците, които учи или е учил в училище и извън него, както и описва междукултурния си опит. Езиковата биография служи за самооценка и насърчава осмислянето и планирането на индивидуалното нужди от изучаване на чужди езици.
  3. Досие – в него се събират документи, илюстриращи информацията вписана в езиковия паспорт и езиковата биография.

Към момента има Европейската валидационна комисия на Съвета на Европа е одобрила 53 модела на ЕЕП, сред които под акредитационен номер 48.2003-BG е българският Европейски езиков портфейл (ЕЕП) за професионални цели, разработен по проект є 132 078 на програмата “Леонардо да Винчи” чрез сътрудничество на девет институции от пет европейски страни по инициатива и под академичното ръководство на катедра “Западни езици” на Софийския университет “Свети Климент Охридски”. Освен това СЕ акредитира още четири езикови версии на ЕЕП за професионални цели, предложени от работния екип, съответно на английски, френски, немски и италиански език.

На осмото заседание на Европейската валидационна комисия към Съвета на Европа, състояло се на 7 и 8 ноември т.г., беше акредитирана под номер 53.2003-BG българската адаптация на вече валидираното Европейско езиково портфолио за деца от 6 до 10 години, разработено от CILT – Национален център по езиците на Великобритания. Тя беше осъществена съвместно с Европейски център за обучение и квалификация и МОН.

Основна езикова рамка    *.PDF

Таблица за оценяване на езиковата компетентност *.PDF


Национален координатор за ЕЕП – Веселина Попова, началник отдел “Присъединителни дейности и приоритети” в дирекция “Политика в общото образование”
Тел.: 9217 452
е-mail: v.popova@minedu.government.bg