Име и фамилия, служебен адрес, e-mail:

докт. Елисавета Ненчева

Катедра по славянска филология

Филологически факултет

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

ул. “Цар Асен” 24, Пловдив 4000

E-mail: enencheva@dir.bg

1995 – 2000 г. –  средно образование (СОУ „Васил Левски“ гр. Карлово)

2000 – 2005 г. –  висше образование – степен магистър „Славянска филология“, профил  сръбски и хърватски език в Пловдивския университет  „Паисий Хилендарски“

2002 г. – Участие в Студентска научна конференция, организирана от Филологическия факултет на Пловдивския университет  „Паисий Хилендарски“ с доклад на тема: „Случаят „Веда Словена“

2003 г. – Участие в Студентска научна конференция, организирана от Филологическия факултет на Пловдивския университет  „Паисий Хилендарски“ с доклад на тема: „Апокрифът „Ходене на Богородица по мъките“ и идеята за задгробния съд, отразена в древноегипетски ръкописи“

2004 г. – Участие в Студентска научна конференция, организирана от Филологически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ с доклад на тема: „Египет в българската средновековна литература“

2004 г. – Участие в Студентска научна конференция, огранизирана от Филологическия факултет на Софийския университет „ Св. Климент Охридски“ с доклад на тема:  „Дуклянската  хроника и идеята за славянската църква на  Балканите“

2004 г. – Участие в международен семинар на МСЦ – Белград

2005 г. – успешно защитена  магистърска теза (дипломна работа) на тема: „Белетристични моменти в „Летопис на поп Дуклянин“ (съдържа превод на хрониката от сърбохърватски на български език, коментар на текста, факсимилета и др.). Нучен ръководител: проф. дфн Г.Петков

2006 г. – Публикация на откъс от работата в списание „Славянски диалози” – издание на Филологическия факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

2010 г. – Зачислена  в редовна  докторантура към Катедрата по славянска Филология с тема на дисертацията: „Панегирикът на дяк Андрей от 1425 г. в репертоара на южнославянските (български и сръбски) кодекси“. Научен ръководител:  проф. дфн. Георги Петков