Име и фамилия, служебен адрес, e-mail:

докт. Евелина Грозданова

Катедра по славянска филология

Филологически факултет

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

ул. “Цар Асен” 24, Пловдив 4000

E-mail: evypool@yahoo.co.uk

  • 1997 – средно образование в Математическа гимназия “Акад. К. Попов”, Пловдив
  • 2002 –  завършва висше образование (степен магистър) специалност „Славянска филология“, профил сърбохърватски език след успешно защитена дипломна работа на тема Употреба на отглаголните съществителни в сръбския печат” с научен ръководител доц. д-р Славка Величкова
  • 2004 –  до момента е хоноруван асистент по практически сърбохърватски език в ПУ „Паисий Хилендарски“
  • 2005 –  летен езиков семинар в Белградския университет, Сърбия
  • 2007 –  едномесечна специализация в гр. Никшич, Черна гора
  • 2010 –  зачислена в редовна докторантура към Катедрата по славянска филология, научна специалност Славянски езици, научен ръководител доц. д-р Славка Величкова

Преводи:

в. Словото, бр. 5 (514), 8. февруари 2007.

Драган Драгојловић. Песме, превод от сръбски език

сп. Славянски диалози, кн. 7, год. IV, Пловдив 2007

Јован Зивлак. Песме, превод от сръбски език

Матија Садовић. Болном песнику, превод от сръбски език

Драгиша Бојович. Слово за поета от Ново Бърдо Димитър Кантакузин, превод от сръбски език

Анја Јефтић. Литературно – преводаческото дело на монах Исай от XIV в.: кратко описание на превода и темите в “Corpus Areopagiticum”, превод от сръбски език

Ранко Поповић. Критическото съзнание на сръбската поезия, превод от сръбски език