ПРАВИЛНИК

ЗА ПРИЕМ И ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ

ВЪВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ. 1. Организацията на приема и обучението на докторантите във Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” се извършва съобразно Закона за висше образование (след последните изменения и допълнения от 22 май 2007 г.), Закона за научните степени и научните звания, Правилника на университета (допълнен и изменен от Общото събрание на университета на 31 януари 2005) и Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на докторантите (Приета с ПМС № 222 от 26.10.2000 г., обн., ДВ, бр. 90 от 3.11.2000 г., изм. и доп. бр. 78 от 7.09.2004 г.; кн. 12/2000 г., стр. 87; кн. 10/2004 г., стр. 144, т. 4, р. 2, № 320), приета на основание чл. 8 от Закона за научните степени и научните звания.

ЧЛ. 2. Академичният съвет утвърждава специалностите, формите и степените, по които се провежда обучение. Ректорът решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането, отписването и преместването на докторанти.

ЧЛ. 3. Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” провежда обучение в образователната и научна степен „доктор” по акредитирани научни специалности при условията на чл. 46, чл. 66 (3) и чл. 80 (2) от Закона за висшето образование.

ЧЛ. 4. Формите на докторантура са редовна, задочна и на самостоятелна подготовка. Право да кандидатстват имат единствено лица, придобили образователно-квалификационна степен „магистър”.

(1)       Редовната докторантура е със срок на подготовка 3 години.

(2)       Задочната докторантура е със срок на подготовка 4 години.

(3)       Докторантура на самостоятелна подготовка е със срок 3 години.

ЧЛ. 5. Обучението на редовните и задочни докторанти е субсидирано от държавата за утвърдените по Постановление на Министерски съвет бройки. Редовните докторанти имат право на стипендия.

ЧЛ. 6. Докторантурата се осъществява по индивидуален учебен план и включва подготовка и полагане на изпити, педагогическа дейност и защита на дисертационен труд.

ЧЛ. 7. Филологическият факултет провежда платени докторантури във всички форми на обучение и подготовка.

ЧЛ. 8. Докторант е този, който притежава образователната степен „магистър” и се подготвя за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ

ЧЛ. 1. Кандидатите за докторанти подават заявление за допускане до конкурс (за редовна и задочна форма на обучение) или записване (на самостоятелна подготовка) до Ректора на  Пловдивския университет.

(1)       Необходими документи (за български граждани):

а. автобиография;

б. ксерокопие от  диплома с приложение за висше образование (нотариално заверено);

в. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област;

г. квитанция за внесени такси за явяване на изпит.

(2)       Необходими документи (за чуждестранни граждани):

а.  формуляр или молба, съдържаща кратки биографични данни, темите за разработка на дисертационен труд, степента на владеене на чужди езици, както и научната организация, в която желаят да се обучават;

б.  копие от дипломата за придобита ОКС «магистър»;

в.  медицинско свидетелство, издадено в срок един месец преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;

г.  списък на публикациите, ако има такива;

д.  копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско;

е.  удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

ж.  две снимки.

(2)       Документите по ал. (2), т. б. и в. трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

(3)       В случай че дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, е необходимо да се приложи удостоверение за признато висше образование.

(4)       Оценката от дипломата по предмета, който съвпада с докторантурата, трябва да е най-малко много добър (5.00), както и общият успех от дипломата да е много добър.

ЧЛ. 2. За организирането на конкурсния изпит отговаря ръководството на факултета. Деканът предлага комисия за провеждане на конкурсния изпит, която бива утвърдена със заповед на Ректора. Документите на кандидатите се разглеждат и одобряват от специално назначена от Ректора комисия.

(1)       Комисията по провеждане на изпита се състои минимум от 3 хабилитирани лица или доктори на науките по същата научна специалност.

(2)       Конкурсните изпити по чужд език се провеждат от комисия, в която могат да бъдат включени нехабилитирани лица.

ЧЛ. 3. Кандидатите, допуснати до участие в конкурсните изпити, се уведомяват писмено не по-късно от 20 дни след изтичането на срока за подаване на документите. Недопуснатите до конкурсни изпити се уведомяват писмено в същия срок, като се посочват и мотивите за това.

ЧЛ. 4. Кандидатът за докторант полага конкурсен изпит по специалността и по един избран от него чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите за докторанти по чужд език и чужда литература полагат изпит по чужд език, различен от езика на изпита по специалността.

ЧЛ. 5. Програмите, по които се провеждат конкурсните изпити, се подготвят от комисията, упълномощена да проведе изпита, и се предоставят на кандидатите не по-късно от 60 дни преди датата на изпита.

ЧЛ. 6. Изпитът по специалността е писмен и устен с отделни оценки.

(1)       До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко много добър (4,50) на писмения изпит. Успешно положили изпита са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър (5,00) за обучение, субсидирано от държавата.

(2)       До изпит по чужд език се допускат само кандидатите, успешно положили изпита по специалността. Успешно положили изпита по чужд език са кандидатите, получили оценка не по-ниска от добър (4,00).

(3)       Оценките от конкурсните изпити се оформят с точност до (0,25).

ЧЛ. 7. Резултатите от всеки изпит се отразяват в протокол на изпитната комисия и се съобщават писмено на кандидатите. Кандидатите, успешно положили изпитите по чл. 6, се класират по низходящ ред въз основа на оценката от изпита по специалността.

ЧЛ. 8. Докторантите на самостоятелна подготовка могат да бъдат записани без полагане на приемен изпит.

(1)               Записването на самостоятелна подготовка се извършва след обсъждане на текст, който представлява 80 % от цялостната разработка по темата на докторантурата.

(2)               Обсъждането се организира от съответното научно звено в присъствие минимум на 7 хабилитирани преподаватели, от които 3 специалисти в същата научна специалност (шифър).

(3)               Записването става с решение на Научния съвет на факултета, което трябва да е взето в 3-месечен срок от внасянето на документите.

(4)               Докторантите на самостоятелна подготовка може да имат научен ръководител.

(5)               Кандидатът, записан за докторантура на самостоятелна подготовка, заплаща своето обучение по тарифи, утвърдени от Академичния съвет.

ЧЛ. 9. Научният съвет избира с явно гласуване докторантите и формата на обучение.

ЧЛ. 10. Протоколите на изпитните комисии и всички документи на кандидатите, както и решението на Научния съвет, се предоставят на ръководителя на научното звено (катедрата), в което ще се провежда обучението.

ЧЛ. 11. Записването на докторанта става със заповед на Ректора, в която се посочват срокът на обучение, формата, темата и научният ръководител.

ЧЛ. 12. Лица, завършили чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват, след като придобитото висше образование им бъде признато по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 69 от 2000 г.).

ЧЛ. 13. Във Филологическия факултет могат да кандидатстват и да се обучават в докторантура чужденци.

(1)       Приемането на докторанти, които са граждани на държави членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, се извършва при условията и по реда, определени за българските граждани. При същите условия се приемат докторанти, които

а. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;

б. имат статут на бежанци;

в. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г.).

(2)        Приемането на докторанти, които не са граждани на държави членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, се извършва при следните условия:

а. в изпълнение на междуправителствените спогодби за образователен, културен и научен обмен;

б.  съгласно актове на Министерския съвет.

в. Чуждестранните докторанти заплащат такси не по-ниски от диференцираните нормативи за издръжка на обучението.

ЧЛ. 14. Филологическият факултет писмено уведомява Министерството на образованието и науката за чужденците, които са записани за докторанти, и представя копие от заповедта за записване.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПОДГОТОВКАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

ЧЛ. 1. Двустранният характер на степента «доктор» като образователна и научна изисква участието на две звена: Факултетния съвет, който взема решения, отнасящи се до организацията на обучението, и Научния съвет на факултета, който взема решения, отнасящи се до научния аспект на дисертацията.

(1)               Правомощия на Факултетния съвет:

а. Обявява конкурси за докторанти (редовна и задочна форма).

б. Предлага комисии за провеждане на конкурсните изпити.

г. Взема решения за прекъсване, възстановяване и удължаване срока на докторантурата.

д. Приема отчета и атестацията на докторантите.

(2)       Правомощия на Научния съвет на факултета:

а. Утвърждава темата, научния ръководител и индивидуалния учебен план и обсъжда възникнали предложения за тяхната промяна.

б. Взема решения относно кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка.

в. Взема решения за записване и отписване (с право или без право на защита).

ЧЛ. 2. Научните специалности, по които се провежда обучението на докторантите, се представят от организационно научно звено (катедра), което съхранява всички материали и документи, отнасящи се до работата на докторанта по подготовката и разработването на дисертационния труд. Организационните научни звена се отчитат пред Научния съвет.

ЧЛ. 3. В срок до 2 месеца след издаване на заповедта за докторантура съответното научно звено провежда заседание, на което се приема темата на докторантурата и научният ръководител. Предложението на катедрата се утвърждава от Научния съвет на Филологическия факултет с явно гласуване.

(1)               Промяна на темата се допуска единствено с решение на Научния съвет на факултета не по-късно от 3 месеца преди изтичане на редовния срок.

(2)               Смяна на научния ръководител не се допуска. Изключения се правят единствено в случай на болест, дългогодишна командировка в чужбина, смърт.

ЧЛ. 4. Научен ръководител има право да бъде единствено хабилитиран преподавател с шифър на специалността, идентичен с този на докторантурата.

ЧЛ. 5. Научният ръководител е длъжен:

(1) да участва в изготвянето на индивидуалния учебен план на докторанта;

(2) да ръководи работата по дисертационния труд и да дава перманентни консултации през периода от записването за докторантура до публичната защита;

(3) да предложи рецензенти за публичната защита.

ЧЛ. 6. Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален учебен план, обсъден и приет на заседание на съответното научно звено и утвърден от Научния съвет.

(1)       Индивидуалният план се изготвя от докторанта и научния ръководител.

(2)       В индивидуалния план се посочват:

а. темата;

б. планът на работа по темата;

в. етапите и сроковете за подготовка на дисертационния труд;

г. лекционни курсове и семинари (не по-малко от 5), които докторантът посещава съобразно своя индивидуален учебен план. За докторантите слависти руският език задължително трябва да фигурира в индивидуалния учебен план.

ЧЛ. 7. Изпитът по специалността се полага до края на първата година.

ЧЛ. 8. Лекционните курсове и семинари, включени в процеса на обучение, могат да бъдат проведени в други висши учебни заведения у нас и в чужбина.

ЧЛ. 9. Докторантите на редовно обучение се ползват с предимство при класиране за международни програми на обучение. По препоръка на научния ръководител провеждат консултации с утвърдени специалисти, посещават лекционни курсове и семинари, свързани с темата на дисертацията, ползват съответния библиотечен фонд. След завръщането си представят на научния ръководител отчет.

ЧЛ. 10. В края на всяка година (брои се от датата на записване) докторантът независимо от формата на обучение представя отчет за извършената работа и се провежда обсъждане в рамките на научното звено. Отчетът и атестацията се приемат на заседание на Факултетния съвет.

ЧЛ. 11. По предложение на научния ръководител и на съответното научно звено и с решение на Факултетния съвет на докторанта се възлагат семинарни занятия по специалността на докторантурата.

ЧЛ. 12. Промяната на формата на докторантурата става с решение на Факултетния съвет, съгласувано с финансиращата организация. Утвърждава се със заповед на Ректора.

ЧЛ. 13. Прекъсване на докторантурата се допуска само по уважителни причини (майчинство, болест, пътуване в чужбина) за срок не повече от 2 години.

(1)               Прекъсване на докторантурата става с решение на Факултетния съвет и заповед на Ректора.

(2)               За срока на прекъсване докторантът запазва своите права, но не получава стипендия.

(3)               След изтичане на срока на прекъсване следва възстановяване на докторантурнтурата по съответния ред: молба на докторанта до Факултетния съвет, решение на Факултетния съвет, заповед на Ректора.

(4)               Докторантът няма право по едни и същи причини да прекъсва и удължава срока на докторантурата.

ЧЛ. 14. Удължаване на редовния срок на докторантурата може да стане само еднократно за срок не повече от 6 месеца.

ЧЛ. 15. Редовните докторанти са задължени:

(1)                           да пазят името и престижа на Пловдивския университет «Паисий Хилендарски»;

(2)                           да спазват всички нормативни уредби, отнасящи се до реда на тяхното обучение (ЗВО, Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на докторантите, Правилника на Университета );

(3)                           да участват в организационния и научния живот на факултета;

(4)                           да не извършват политическа или религиозна дейност на територията на Университета;

(5)                           да провеждат семинарни занятия по дисциплината, съответстваща на темата на дисертационния труд в рамките на максимум 120 часа упражнения годишно.

ЧЛ. 16. Докторантите имат право:

(1)               да получават квалифицирана помощ и ръководство за своето професионално израстване;

(2)               да се сдружават в учебни, научни, културни и спортни общности, чиято дейност не влиза в противоречие със законите на Република България;

(3)               да получават стипендия;

(4)               да ползват общежитие, студентски стол, медицинско обслужване, намаление при градския и междуградския транспорт.

ЧЛ. 17. До един месец преди изтичане на редовния срок на докторантурата научното звено обсъжда работата на докторанта.

(1)               Катедреното заседание се провежда при разширен състав, в който задължително участват:

а. хабилитирани преподаватели и асистенти с докторска степен, чийто шифър съответства на шифъра на докторантурата;

б. хабилитирани преподаватели от други катедри, чиято професионална компетентност съответства на темата на дисертацията.

(2)                Право на глас имат всички преподаватели с постоянен трудов договор.

(3)               В зависимост от предложената и приета с тайно гласуване оценка научното звено предлага докторантът да бъде отписан със или без право на защита.

(4)               Докторант се отписва със или без право на защита с решение на Научния съвет.

(5)               В случай че се вземе решение за отписване без право на защита, докторантът има право да обжалва до 1 седмица след решението на Факултетния съвет.

(6)               Отписването от докторантура става със заповед на Ректора.

ЧЛ. 18. В срок до една година след отписването му с право на защита докторантът е длъжен да предложи своя текст за вътрешна защита.

(1)       Удължаване на този срок може да стане само еднократно за не повече от 6 месеца, и то само ако в редовния срок на докторантурата не е ползвано това право.

(2)       В случай че по вина на докторанта не се проведе вътрешна защита до три години след отписване с право на защита, докторантът е длъжен да поеме сам разходите по откриване на процедурата и провеждане на защитата на дисертационния труд.

(3)       В случай че в срок от 5 години не се проведе вътрешна защита, докторантът губи своите права.

ЧЛ. 19. Образователната и научна степен «доктор» се присъжда след успешно проведена публична защита.

ІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл. 1. Правилникът влиза в сила от 11.02.2008 г. след приемането му на заседание на Факултетния съвет на Филологическия факултет.

ЧЛ.2. Промените и допълненията се приемат по установения ред, по който е приет Правилникът.