Име и фамилия, служебен адрес, e-mail:

докт. Илиана Новак

Катедра по славянска филология

Филологически факултет

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

ул. “Цар Асен” 24, Пловдив 4000

E-mail: iliana.nowak@abv.bg


1987 – 1994  – основно образование в НМУ „Любомир Пипков”, София , специалност цигулка
1994 – 1998 – средно образование СОУ „Пейо Крачолов Яворов”, гр. Пловдив

1999 – 2007 – висше образование (степен магистър) специалност Славянска филология, профил полски език

2000 – летен езиков курс по полски език във Варшава, спонсорирана от Полския институт в София

2002 – зимен семестър, специализация по полски език във Варшава след спечелен конкурс към Министерството на образованието на Р България

2007 –  успешно защитена магистърска теза (дипломна работа) на тема „Приказният мотив в литературата на Млада Полша” с научен ръководител доц. д-р Жоржета Чолакова

2010 – зачислена в редовна докторантура към Катедрата по славянска филология, научна специалност Полска литература, научен ръководител доц. д-р Калина Бахнева

Преводаческа дейност:

– май-юни 2006 г. – превод на полските участници в Полско-българския форум “Икономика на знанието” в Слънчев бряг под патронажа на Ивайло Калфин и Славомир Домброва;

– преводи за списание Полско-български преглед, издавано от Полския институт, бр. за м. април и м. май 2000 г.

Участие в научни форуми и конференции:

  • 2010 г. – Климентови четения  за млади изследователи,  доклад на тема: “Художествени измерения на макабричното в романа “Ръкопис намерен в Сарагоса”. Мотивът за девицата труп“.