Филологически факултет

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМ И ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ ВЪВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Развитие на академичния състав и докторантури 

СПИСЪК НА ДОКТОРАНТИТЕ:

ДОКТОРАНТ НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ ТЕМА НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
Евелина Грозданова 05.04.18 Славянски езици (Хърватски език)  Формиране на правописни норми у хървати и сърби (в контекста на книжовните сърбохърватски взаимоотношения) Доц. д-р Славка Величкова
Илиана Новак 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Полска литература)  Философски и естетически проблеми в романа „Ръкопис, намерен в Сарагоса” на Ян Потоцки(отчислена с право на защита, 2013) Доц. д-р Калина Бахнева
Елисавета Ненчева 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Южнославянски литератури) Панегирикът на дяк Андрей от 1425 г. в репертоара на южнославянските (български и сръбски) кодекси(отчислена с право на защита, 2013) Доц. д-р Мария Шнитер
 Мина Стойнова  05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
 Генезис, развитие и литературни отражения на митовете „Москва – Трети Рим” и „Полша – предна крепост на християнството“ (Polska Antemurale Christianitatis) през периода 1444 – 1683  Проф. дфн Панайот Карагьозов
Якуб Микулецки  05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
Егон Бонди, или за поетиката на чешкия ъндърграунд Доц. д-р Жоржета Чолакова