Специалността “Сръбски и хърватски език” е с утвърдени през годините традиции  в Пловдивския университет. Тя е университетска магистърска специалност. Учебният план на „Славянска филология със сръбски и хърватски език” се реализира в продължение на десет семестъра (5 години). Обучението включва интензивен курс по  сръбски и хърватски език, получават се задълбочени знания за  културата  и историята на сърбохърватската езикова територия, изучават се най-значимите произведения на сръбската и хърватската литература. В преподавателския състав са включени и лектори, които са носители на съответните езици. В курса на обучение са застъпени и други славистични дисциплини, които дават на студентите широк спектър от познания и активни комуникативни умения.  В учебната програма е застъпен и кратък курс и по един от останалите славянски езици – руски език, полски език, чешки език, словенски език, беларуски език.

Паралелно с обучението по славистичните дисциплини студентите получават и фундаментална българистична подготовка, предвиждаща детайлното изучаване на български език и литература. Теоретичната подготовка по българистика и по методика на преподаването на български език и литература и успешно проведената педагогическа практика осигуряват на завършилите право да работят като преподаватели по български език и литература. След като завършат семестриално, абсолвентите полагат държавни изпити по български език и литература и по сръбски и хърватски език и защитават магистърска теза (дипломна работа по избрана от тях тема в областта на езикознанието, литературознанието или културната антропология). Широкият спектър от знания, които студентите получават, задълбочената подготовка по фундаментални филологически дисциплини и езиковите умения в областта на славянските езици осигуряват на завършилите специалността възможност да работят в различни хуманитарни направления на обществения живот. Завършилите получават образователно-квалификационна степен “магистър по славянска филология” с професионална квалификация “Специалист по български език и литература и по сръбски и хърватски език и литература и преподавател по български език и литература в средно общообразователно училище”. Могат да работят като преподаватели по български език и литература в основните и средните училища (5 – 12 клас) и по сръбски и хърватски език в средните училища или в специализираните школи, като филолози (научни сътрудници, преводачи, кореспонденти, редактори, коректори), в средствата за масова информация ­ (радио, телевизия, вестници и списания, издателства и др.). Предимство при обучението на студентите слависти са и договорите по програма Еразъм, сключени с едни от най-престижните европейски университети. Програмата „Еразъм” е един от най-мащабните и успешни образователни проекти на Европейската общност за сътрудничество в областта на висшето образование. Мобилността с цел обучение дава възможност на българските студенти да следват между 3 и 12 месеца в друга европейска държава, което значително разширява техните академични, езикови, социални и културни компетенции. Всеки един студент има възможността да учи в избран от него европейски университет, като кредитите, покрити там, се признават в България. Освен тези договори студентите слависти имат възможност да кандидатстват за едномесечен летен езиков курс или за семестриално обучение в сръбски или хърватски университет по програми на Министерството на образованието. Студентите от профил „Сръбски и хърватски език“ имат възможност за обучение в различни университети на Република Сърбия и Босна и Херцеговина, благодарение на сключените двустранни договори.

ГАЛЕРИЯ

Националният флаг на Сърбия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Националният флаг на Хърватия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Националният флаг на Босна и Херцеговина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Националният флаг на Черна гора