Име и фамилия, служебен адрес, e-mail:

Гл. ас. Гергана Иванова

Катедра по славянска филология
Филологически факултет
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
ул. “Цар Асен” 24
Пловдив 4000

тел.: 032/261 274

E-mail: gerganapd@abv.bg