Име и фамилия, служебен адрес, e-mail:

доц. д-р Славка Величкова

Катедра по славянска филология
Филологически факултет
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
ул. “Цар Асен” 24
Пловдив 4000

тел.: 032/261 274

E-mail: slavkavelichkova@abv.bg

 • Завършва с отличие специалността Славянска филология (сърбохърватски език) в Софийския университет „Св.Климент Охридски”(1969). След спечелен конкурс е избрана за асистент на проф. Иван Леков в Катедрата по славянско езикознание и етнография на Софийския университет. Води семинарни занятия по сърбохърватски език. Лекционният курс по съвременна граматика на сръбски-хърватски й е възложен в Софийския университет “Свети Климент Охридски”, а за известно време (заедно с историческата граматика) –  в ЮЗУ “Неофит Рилски” в Благоевград. Цикъл лекции е изнасяла в Университета в Белград, както и в Карловия университет в Прага. Преподавала е български език в Хавана (Куба) от 1979 до 1983 г. Има многобройни участия в международни научни конференции и конгреси.
 • Доктор по филология (1979)
 • Доцент (1991)

Област на научната квалификация: сравнителна граматика на славянските езици, сръбски и хърватски език, стандартология

Преподавателска дейност:

– лекционни курсове по:

 • съвременна граматика на сръбски-хърватски език (фонетика, морфология, синтаксис и стилистика)
 • историческа граматика на сръбски-хърватски език
 • езикови реалии (странознание) на Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора (сърбо-хърватска езикова територия)
 • норма и кодификация на южнославянските езици

Монографии, автореферати:

 1. Автореферат на кандидатска дисертация на тема “Обществено-политическата лексика в печата на СР Македония”. С., 1979.
 2. Тенденции в езиковата политика на Република Македония. Отговорен редактор проф. Светомир Иванчев. С., Изд. БАН, 1991.

Учебни помагала:

 1. Сборник с упражнения за езикова работа към учебника по български език за чужденци. С., 1989. (В съавторство с В. Ковачева).
 2. Сборник от текстове за самостоятелна работа по четене за чуждестранни студенти. С., 1990. (Колектив).

Публикации:

 1. За сърбизацията на обществено-политическата лексика в печата на СР Македония, БЕ, ХХХ, 1980, кн. 2, 116-129
 2. Колебания в лексиката на печата на СР Македония, Съпоставително езикознание,V, 1980, кн. 1, с.18-28.
 3. “Словарь славянской лингвистической терминологии”, т. І, Прага, 1977. (Рец. в съавторство с Л. Селимски). Съпоставително езикознание, V, 1980, кн. 3.
 4. За някои особености на главните части на изречението в научния стил при обучението по български език като чужд (В съавторство с В. Георгиева). – В: Проблеми на учебната работа по чужди езици, Варна, 1986.
 5. Тенденции в обществено-политическата лексика на СР Македония. – В: Диалектология и ономастика. Втори конгрес по българистика, том V, С. 1988.
 6. Езикови контакти и научна терминология. – В: Проблеми на социолингвистиката, том І, 130-139, С. 1988.
 7. Към въпроса за употребата на отглаголните съществителни. – В: Сборник 25 години Институт за чуждестранни студенти (Резюмета). С. 1988.
 8. Към социолингвистичната характеристика на една словообразувателна промяна. Списание “Съпоставително езикознание”, ХV, 1990, кн. 6, 33-36.
 9. Приобщаване със сила. В-к Кооперативно село, бр. 53, 15.03.1990.
 10. Една словообразувателна промяна от гледна точка на социолингвистиката. – В: Проблеми на социолингвистиката, том ІІ, 170-174, С., 1990.
 11. Бележки върху употребата на съществителните на – не / – ние. Списание “Съпоставително езикознание”, ХVІ, 1991, кн. 4, 45-49.
 12. Някои аспекти на съпоставителната характеристика на славянската терминологична система (върху материал от южнославянската лингвистична терминология). (Студия, обсъдена на катедрено заседание и одобрена за печат, рецензент доцент Л. Лашкова).
 13. За езиковата политика на Република Македония (рецензия за цитираната по-горе монография на авторката). В-к Демокрация, 08.07.1993.
 14. Сърбо-хърватският езиков проблем. ЕЛ, 1996, кн. 5-6, 147-154.
 15. За някои особености на южнославянската лингвистична терминология. – В: Общност и многообразие на славянските езици. Сборник в чест на проф. Иван Леков. С. 1997, 265-269.
 16. Иван Леков и сърбохърватиката. В: Сборник в чест на проф. Р. Симич, Белград, 2004.
 17. Некоторые наблюдения над компарацией в русском, сербском и болгарском языках. – В: “V международный симпозиум “Состояние и перспективы сопоставительных исследований русского и других языков”. Белград, 2000, 176-181.
 18. Съпоставителна характеристика на названия от южнославянската лингвистична терминология. – В: Контакти и паралели в южнославянския езиков и литературен контекст. Пловдив, 2000, 16-38.
 19. За един словообразувателен тип в български и сръбски език. Jужнословенски филолог, LVI/3-4, Београд, 2000.
 20. О граматичкоj терминологиjи у развоjу модерног књижевног jезика код Срба. – В сб. “30. међународни научни састанак слависта у Вукове дане”. Београд, 2000, 85-91.
 21. Апелативи с префикс – не в български и сърбохърватски език. – В: Научни трудове на Пловдивски Университет, Филология. 2000.
 22. Заметки о южнославянской лингвистической терминологии – Шестые Державинские чтения. Фил. Ф-т Санкт-Петербургского госуд. университета 2001, 37-40. (Статията в преработен и допълнен вид е поместена в Сборник “Стереотипность и творчество в тексте” Пермь, 2001, 95-112.
 23. О неким особинама српског jезичког изражавања у поређењу са бугарским – Сб. Научни састанак слависта. 31/1. Београд, 2003, 269-274.
 24. Прилог контрастивном проучвању публицистичког /новинарског/ функционалног стила – В сб. Научни састанак слависта. Београд 2002. (под печат).
 25. Към съпоставителното проучване на публицистичния стил. Доклад на българо-полски колоквиум. Пловдив, 2002.
 26. Опис врста речи у српском jезику у поређењу са бугарским. В. Сб. от 33 международен симпозиум в Белград. (под печат). О граматичкоj терминологиjи у развоjу модерног књижевног jезика код Срба. – В сб. “30. међународни научни састанак слависта у Вукове дане”. Београд, 2002, 85-91.
 27. О неким особинама српског jезичког изражавања у поређењу са бугарским – Сб. Научни састанак слависта. 31/1. Београд, 2003, 269-274.
 28. Вук Караджич в изследванията на българския учен Иван Леков. Српски језик, бр. 9/1-2 година IХ, Београд, 2004.
 29. Особине неких врста речи у граматичком опису српског језика у поређењу са бугарским језиком. НССВД, 33/1, Београд 2004.
 30. Слово за учителя. Славянски диалози бр. 1, Пловдив, 2004.
 31. 85 годишнина от рождението на проф. Св. Иванчев. Славянски диалози бр. 1, Пловдив, 2005.
 32. Международна научна конференция Белград 2005, Славянски диалози бр. 2 , Пловдив, 2005.
 33. Из южнославянската книжовноезикова проблематика. Славянски диалози бр.2/3, Пловдив, 2005.
 34. Иван Леков и сърбохърватистиката. Сб.Славистика/Общество. Съст.М.Младенова, И.Монова. София, 2006, 21-24.
 35. О нормирању неких граматичких и лексичких појава у српском јеѕику у порећењу са бугарским. Сб.НССУВД, Београд,2007, 459-465.,
 36. Особености на нормирането в български в съпоставка със сръбски. Сб.Научни трудове – филология. ПУ, 2006.
 37. Десет години сърбохърватистика. В-к „Пловдивски университет“, бр.8(363), год. 24, 8 ноември 2006, 3.
 38. Бележки върху някои особености на междуметиятяа. Славянски диалози, кн.7, 2007, 88-95.
 39. Бележки върху някои особености на междуметията. Славянски диалози, кн.7, год.4, 2007, 88-95.
 40. Десет години сърбохърватистика. Славянски диалози, кн.7, год.4, 2007, 152.
 41. Семантика на творителния падеж в горнолужишкия език. Автор Е.Любенова. – Рецензия. – Съпоставително езикознание, кн.3, 2007, 186-191.
 42. Една старинна дума в български и сръбски език. Научни трудове на ПУ. ФФ. 2007.
 43. О нормирању неких граматичких и лексичких појава у српско јеѕзику у поређењу са бугарским. – Научни састнак слависта у Вукове дане, 36-1, Беогрд, 2007, 459-465.
 44. За някои по-особени случаи при употребата на компаративни форми в сръбски и хърватски. – Славистични изследвания, т.8. Унив. Издателство”Св.Климент Охридски”, София, 2008, с.271-276.
 45. Към въпроса за особеностите на нормирането в южнославянската езикова област. Сборник в чест на проф.Д. Станишева. София, 2008, с.116 –  127.
 46. Сръбско-българската/българосръбската междуезикова омонимия. Автор М.Алексич. Београд, 2006. – Рецензия.- Съпоставително езикознание, 1/2008, 220-222.
 47. Hrvatsko-slavenski rjecnik poredbenih frazema. Zagreb, 2006. – Рецензия. – Съпоставително езикознание, 1/2008, 223-224.
 48. Фразеологичните неологизми в българския език и техните съответствия в други славянски езици.(в съавторство)  – Славянска филология т.24., София, 2008, 286-299.
 49. За две лексеми в български в съпоставка със сръбски. Научни трудове на ПУ.ФФ. Т.46, кн.1, сб.А, 2008, 431-441.
 50. Световен конгрес на славистите. Славянски диалози, кн. 9. Год. 5-6, 2009, 215-217.
 51. Нека запажања поводом иновација код глаголског прилога садашњег у савременом српском књижевном језику. ‘Нау`ни састанак слависта у Вукове дане., 38’1, Београд, 2009, 105-115.
 52. Neke ideje povodom sastavljanja udžbenika srpskog jezika za bugarske studente. – Srpski jezik u upotrebi, Kragujevac, 2009, 471 – 477.
 53. Недописани страници към историята на българския книжовен език. Славистични ракурси. Автор Диана Иванова. – Рецензия. – Съпоставително езикознание. (Под печат)
 54. Една старинна дума в български и сръбски език. – Научни трудове на ПУ. ФФ. 2007.
 55. О нормирању неких граматичких и лексичких појава у српско јеѕзику у поређењу са бугарским. – Научни састнак слависта у Вукове дане, 36-1, Беогрд, 2007, 459-465.
 56. За някои по-особени случаи при употребата на компаративни форми в сръбски и хърватски. – Славистични изследвания, т.8. Унив. Издателство”Св.Климент Охридски”, София, 2008, 271-276.
 57. Към въпроса за особеностите на нормирането в южнославянската езикова област. Сборник в чест на проф.Д. Станишева. София, 2008, с.116 –  127.
 58. Сръбско-българската/българосръбската междуезикова омонимия. Автор М.Алексич. Београд, 2006. – Рецензия.- Съпоставително езикознание, 1/2008, 220 – 222.
 59. Hrvatsko-slavenski rjecnik poredbenih frazema. Zagreb, 2006. – Рецензия. – Съпоставително езикознание, 1/2008, 223-224.
 60. Фразеологичните неологизми в българския език и техните съответствия в други славянски езици.(в съавторство)  – Славянска филология т.24., София, 2008, 286-299.
 61. За две лексеми в български в съпоставка със сръбски. Научни трудове на ПУ.ФФ. Т.46, кн.1, сб.А, 2008, 431-441.
 62. Световен конгрес на славистите. Славянски диалози, кн. 9. Год. 5-6, 2009, 215-217.
 63. Нека запажања поводом иновација код глаголског прилога садашњег у савременом српском књижевном језику. ‘Нау`ни састанак слависта у Вукове дане., 38’1, Београд, 2009, 105-115.
 64. Neke ideje povodom sastavljanja udžbenika srpskog jezika za bugarske studente. – Srpski jezik u upotrebi, Kragujevac, 2009, 471 – 477.
 65. Недописани страници към историята на българския книжовен език. Славистични ракурси. Автор Диана Иванова. – Рецензия. – Съпоставително езикознание, 3, 2010.