Специалността “Полонистика” е с утвърдени през годините традиции  в Пловдивския университет. Тя е университетска магистърска специалност. Учебният план на „Славянска филология с полски език” се реализира в продължение на десет семестъра (5 години). След като завършат семестриално, абсолвентите полагат държавни изпити по български език и литература и по полски език и защитават магистърска теза (дипломна работа по избрана от тях тема в областта на езикознанието, литературознанието или културната антропология). Обучението включва интензивен курс по  полски език, изучава се историята на полската литература, получават се задълбочени знания за  културата  и историята на Полша. В курса на обучение са застъпени и други славистични дисциплини, които дават на студентите широк спектър от познания и активни комуникативни умения.  В учебната програма е застъпен и кратък курс и по един от останалите славянски езици – руски език, чешки език, сръбски и хърватски език, словенски език, беларуски език.
Паралелно с обучението по славистичните дисциплини студентите получават и фундаментална българистична подготовка, предвиждаща детайлното изучаване на български език и литература. Теоретичната подготовка по българистика и по методика на преподаването на български език и литература и успешно проведената педагогическа практика осигуряват на завършилите право да работят като преподаватели по български език и литература.
Широкият спектър от знания, които студентите получават, задълбочената подготовка по фундаментални филологически дисциплини и езиковите умения в областта на славянските езици осигуряват на завършилите специалността възможност да работят в различни хуманитарни направления на обществения живот. Завършилите получават образователно-квалификационна степен “магистър по славянска филология” с професионална квалификация “Специалист по български език и литература и по полски език и литература и преподавател по български език и литература в средно общообразователно училище”. Могат да работят като преподаватели по български език и литература в основните и средните училища (5 – 12 клас) и по чешки език в средните училища или в специализираните школи, като филолози (научни сътрудници, преводачи, кореспонденти, редактори, коректори), в средствата за масова информация ­ (радио, телевизия, вестници и списания, издателства и др.).