Име и фамилия, служебен адрес, e-mail:

Гл. ас. д-р Лилия Иванова

Катедра по славянска филология
Филологически факултет
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
ул. “Цар Асен” 24
Пловдив 4000

тел.: 032/261 228

E-mail: ldk@abv.bg

  • 1992 – 1997 – средно образование – Гимназия с хуманитарен профил “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив
  • 1997 – 2002 – висше образование –  ПУ “Паисий Хилендарски”, специалност Славянска филология, профил: полски език, степен магистър
  • 2003 – 2006 – редовна докторантура по Сравнителна граматика на славянските езици в ПУ “Паисий Хилендарски”, Филологически факултет, Катедра по славянска филология (шифър 05.04.18 Славянски езици / Сравнителна граматика на славянските езици). Тема на дисертацията „Плусквамперфектът в славянските езици (с особен оглед на българския и полския език)” с научен ръководител проф. дфн Иван Куцаров
  • 2003 – 2008 – хоноруван асистент в ПУ „Паисий Хилендарски” по Сравнителна граматика на славянските езици, Теоретичен курс по полски език – І част
  • 2008 – присъдена научна и образователна степен „доктор” от Висшата атестационна комисия (ВАК) по специалност 05.04.18 Славянски езици въз основа на защитена дисертация.
  • 2009 – асистент в Катедрата по славянска филология
  • 2011 – главен асистент в Катедрата по славянска филология

Област на научната квалификация – сравнителна граматика на славянските езици, съпоставително изследване на българския и полския език

Преподавателска дейност:

–         семинарни занятия по Сравнителна граматика на славянските езици

–         семинарни занятия по Практически полски език

–         лекционен курс по Теоретичен курс по полски език – І част (Морфология)

Статии:

1. За някои транспозиции на българския плусквамперфект и начините за предаването им на полски език. – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – България. Научни трудове – Филология. Том 41, кн. 1, 2003, 133 – 140

2. За ролята на периферните средства при предаването на българския плусквамперфект на полски език. – Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi (25 – 26 maja, 2004, Obrzycko). Poznań, 2005, 269 – 276

3.  Начини за изразяване на учтивост в българския и полския език. – Юбилеен сборник. Югозападен университет „Неофит Рилски”. Филологически факултет. Благоевград, 2005, 255 – 263

4.     За българския плусквамперфект и функционалните му съответствия на полски език. – Scientific Researches of the Union of Scientists – Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. VI. Balkan Conference of Young Scientists (16 – 18 June 2005, Plovdiv). Plovdiv, 2006, 25-31

5.  За мястото на плусквамперфекта в новополската граматична традиция. – Отвъд думите: превращенията на смисъла. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти, Пловдив, 2004 и 2005 г. Пловдив, 2006, 389 – 394

6.     За мястото на плусквамперфекта в новобългарската и новополската граматична традиция. – Bałkany w oczach odego człowieka. Materiały z Międzynarodowej Naukowej Konferencji Studenckiej, Łódź, 28 – 29 kwietnia 2005 roku. Łódź, 2006, 43 – 51

7. За две проблемни глаголни форми и мястото им в съвременния полски език. – Славянски диалози. Списание за славянски езици, литератури и култури. Година ІV, кн. 8. Пловдив, 2007, 160 – 168

8. За ролята на лексикалните модификатори като периферийни средства при предаването на българския плусквамперфект на полски и руски език. – Славистика ІІІ. В чест на ХІV Международен славистичен конгрес – Охрид 2008. Пловдив, 2008, 113 – 125

9. Отново за българския плусквамперфект и функционално-семантичните му съответствия на полски език (под печат – Познан, 2008).

10. За мястото на плусквамперфекта в полската глаголна система. – Паисиеви четения. Интеркултурният диалог – традиции и перспективи. Езикознание. Пловдив 27-28 ноември 2008 г. Научни трудове, т. 46, кн. 1, сб. А, 2008, с. 529 – 542.

11.   За категорията време в полската граматична традиция. – Човекът и езикът универсум. Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов. Пловдив, 2009, с. 145 – 150.

12. Рецензия на: Елена Любенова. Граматика на горнолужишкия език. – Славянски диалози, 1. Пловдив, 2004, 131 – 134.