Проф. дфн Иванка Гугуланова

Гл. ас. д-р Лилия Иванова

Гл. ас. Мария Ковалска

Ас. Димитрина Хамзе

Агнешка Жемба – лектор по полски език

Гост-преподаватели