В рамките на специалността „Славянска филология” се провежда обучение по три профила: полски, чешки, сръбски и хърватски език.

Изборът на славянски език се извършва от кандидат-студента при подаване на документите за прием в университета.

Учебният план* на специалността „Славянска филология” се реализира в продължение на десет семестъра (5 години),  след които абсолвентите полагат държавни изпити и защитават магистърска степен. Обучението включва интензивен курс по избрания славянски език и изучаване на литературата и културата на страната, в която той се говори. В курса на обучение са застъпени и други славистични дисциплини, които дават на студентите широк спектър от познания и активни комуникативни умения. Благодарение на сключените двустранни договори и участието на Филологическия факултет в международни проекти, мотивираните студенти имат възможността да получат стипендии за обучение с различна продължителност в чужди университети (по-подробно виж профилите на отделните специалности Полонистика, Бохемистика, Сърбистика и хърватистика).

Паралелно с обучението по славистичните дисциплини студентите получават и фундаментална българистична подготовка, предвиждаща детайлното изучаване на български език и литература. Теоретичната подготовка по българистика и по методика на преподаването на български език и литература и успешно проведените педагогическа практика и държавен преддипломен стаж осигуряват на завършилите право да работят като преподаватели по български език и литература.

Широкият спектър от знания, които студентите получават, задълбочената подготовка по фундаментални филологически дисциплини и езиковите умения в областта на славянските езици осигуряват на завършилите специалността възможност да работят в различни хуманитарни направления на обществения живот. Перспективите пред дипломиралите се по специалност „Славянска филология” са да се реализират като преводачи, преподаватели по български език и литература, журналисти и редактори, мениджъри в областта на образованието и културата, сътрудници в национални и международни организации и проекти, бизнес асистенти,  мениджъри в туризма и много други.

Учебният отдел, който обслужва специалността, е организационно структуриран в рамките на централната университетска администрация: Весела Говедарова – Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 261–354,  veselag@uni-plovdiv.bg . Приемно време за работа със студенти: 10:00 – 12:00 часа/ 13:30 – 15:00 часа.

* Учебните планове на “Славянска филология”  можете да рагледате тук.

Учебни планове на специалност “Славянска филология”, влизащи в сила от учебната 2010/2011 г.

Забележка: В програмата за 2010/2011 е допусната техническа грешка. Написано е, че специалността “Славянска филология” е бакалавърска. Тази специалност съществува само в магистърска степен, редовно обучение.

Учебни планове на специалност “Славянска филология”, влизащи в сила от учебната 2011/2012 г. (pdf)

Славянският кинофорум в Пловдивския университет е общ проект на Катедрата по славянска филология и Катедрата по руска филология към Филологическия факултет и стартира през 2006 година. Идеята на инциаторите е да предложат на своите студентите, а и не само на тях, интересни заглавия от малко позабравеното и до известна степен пренебрегвано в България славянско кино. Филмите обикновено не са дублирани на български език и са без субтитри, което помага на студентите в тяхното езиково обучение. Киноафишът предлага заглавия от златния фонд на чешкото, полското, руското, сръбското и хърватското кино, не липсват и нашумели заглавия от последните години. Интересно е също така да се отбележи и фактът, че някои от филмите са екранизирани версии на произведения от литературната класиката на съответната славянска. За всеки семестър са предвидени по няколко заглавия от петте страни, като през втория семестър на настоящата учебна години ще имаме възможност да видим общо осем заглавия, съответно по 2 чешки, 2 полски, 2 руски, 1 сръбски и 1 хърватски филм. Прожекциите са в ден сряда от 18 часа в 19 семинарна зала на Ректората и следват обявената програма на сайта на Катедрата по славянска филология. Входът е свободен и всички, желаещи да се докоснат до славянското кино, са добре дошли! Приятно гледане!