Копие от pwm_080720_133102Име и фамилия, служебен адрес, e-mail:

Гл. ас. Вяра Найденова

Катедра по славянска филология
Филологически факултет
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
ул. “Цар Асен” 24
Пловдив 4000

тел.: 032/261 274

E-mail: najvyara@ulcc.uni-plovdiv.bg

Образование: висше филологическо, СУ “Св. Климент Охридски”, с получена квалификация “Специалист сърбохърватски език и литература и преподавател по български език и литература в средните училища”, магистър.

Владеене на езици:

сърбохърватски език (сръбски, хърватски, босненски) – отлично, пише, говори, превежда прав и обратен превод;

руски език – отлично, говори, чете, пише, прави прав и обратен превод, завършила е с отличие асоциираната към ЮНЕСКО Образцова руска езикова гимназия “Иван Вазов” – Пловдив);

френски език – много добре, пише, говори, чете, прави прав и обратен превод (в дипломата от СУ “Св. Климент Охридски” – френски език е втора специалност);

словенски език – добре, пише,  чете, говори, прави обратен превод;

английски – задоволително, чете, пише, говори.

Област на научната квалификация: стилистика, лексикология, фразеология, езикови контакти, теория и практика на превода (всичко в съпоставителен план, основно между български и сърбохърватски на фона на останалите славянски езици).

Месторабота и длъжност: Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Катедра “Славянска филология”, старши асистент по сърбохърватски език

Заемани преподавателски длъжности до момента:

старши асистент 2010 – 1999

асистент – 1996 – 1999

Публикации:

Близо тридесет, предимно в областта на сравнителното езикознание на славянските езици /сърбохърватски, български, руски/, по-конкретно: стилистика, лексикология, фразеология, теория и практика на превода, междуезикови контакти. Доста голяма част от тях – десет до момента – са посветени и са отделни щрихи от конкретната тема на текущия проект “Езикови средства на стилистиката и хумора в комедиографията на Бранислав Нушич”, и още две – на     изследване особеностите на дадени функционални стилове.

(приложен списък – вж. по-долу)

Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества и др.:

национални – Съюза на младите учени в България, секция Пловдив

Стипендии, специализации:

Специализация  със стипендия за  9 месеца,  в Университета в Нови Сад, СРЮ, за учебната 1998/1999 г.  (спечелена след конкурс през декември 1997 г. пред Министерството на образованието на РБ, според Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Съюзна република Югославия за периода 1997-1999 г. с цел усъвършенстване на езиковите и преподавателските умения и събиране на материал за бъдещ дисертационен труд). Специализацията се проведе на два модула (поради бомбардировките над Югославия): октомври 1998 – март 1999 г. (6 месеца) и от април до юни 2000 (3 месеца).

Научни проекти:

–  “Унгаризмите в сърбохърватски език” (персонален,  текущ);

–  “Из правописа и пунктуацията на сърбохърватски език” (персонален, текущ);

– “Езикови средства на стилистиката (на хумора) в комедиографията на Бранислав Нушич” (персонален текущ – на който е посветена свободната докторантура към СУ „Св. Климент Охридски”, Катедра „Славянско езикознание”);

– Участие в съвместен проект “Помагало по сърбохърватски език” – текстове, Университетско издателство ПУ “Паисий Хилендарски”, изд. 2002-2003.

Други (неописани в предишни рубрики):

Покана от Испания за краткосрочна специализация (до 3 месеца)  в преподаването на чужди /славянски езици/ от Департамента по славянски езици в Университета в Барцелона и Мадридския автономен университет,  през 1998 г. – нереализирана поради липса на материална помощ.

Публикации:

І. Научни:

 1. Тирето като вътрешнолимитативен знак – функции и употреба (паралели между български и сърбохърватски език) – Научни трудове на Пловдивския университет, Том ”Филологии” № 35, Кн. 1, 1997 г.
 2. Главната буква като елемент на езиковия етикет – къде  и доколко? – Научни трудове на Пловдивския университет, Том ”Филологии” № 35, Кн. 1, 1997 г.
 3. Фразеологизированные формулы в деловой корреспонденции (в русском, болгарском и сербско-хорватском языках) – Сборник доклади от VІІ Международен симпозиум на МАПРЯЛ/98 “Лингвистические, культурологические и методологические вопросы обучения русскому языку как иностранному”, В. Търново, 9-12 април 1998, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”,  изд. В. Търново 1999 г.
 4. Бог / бог; благоговение / фамилиарност; религиозни / колоквиални фразеологизми – Сборник доклади от конференцията “Идентичност и другост в българското културно пространство”, 21-22 май 1998 г., София, СУ “Св. Климент Охридски”,  Сборник “Език. Литература. Идентичност” – Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 1999 г.
 5. Особенности и трудности при усвоении сербскохорватского языка болгарами – Сборник доклади от Юбилейната конференция на МАПРЯЛ “Изучение славянских языков, литератур и культур в инославянской среде”, посветена на 150-годишнината на Катедрата по руски език в Белградския университет и 50-та годишнина от създаването на Славянското дружество, Белград, 1-5 юни 1998 г.
 6. Някои характеристики на абревиатурите като квазилексеми (сърбохърватски и български език), Сборник доклади от Юбилейната научна сесия с международно участие, посветена на 120-та годишнина от основаването на ВВОВУ “Васил Левски” – В. Търново, 25-25 юни 1998 г.
 7. За някои соматизми в поговорките (в български и сърбохърватски език), Сборник от научната конференция, посветена на 120-годишнината от рождението на акад. М. Арнаудов, РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 8-10 октомври 1998 г.
 8. Экспанзия гибридной лексики инославянского происхождения в современные славянские языки (болгарский, русский, сербскохорватский), Сборник от Юбилейната научна конференция на ШУ “Св. Константин Преславски” на тема “Русский язык и русская литература в современном обществе”, Шумен, 16-18 октомври 1998 г., Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 1999 г.
 9. Турцизмите в кулинарната лексика (статусът им в български и сърбохърватски език) – Лексикографски и лексиколожки четения / 98 – първа национална конференция на Българското лексикографско дружество, Институт за български език към БАН, София, 19-20 октомври 1998 г., Сборник “За думите и речниците”, София, 2000 г.
 10. Унгаризмите в сърбохърватски – обзор, Юбилейната научна конференция, посветена на Владимир Георгиев, Институт за български език, Секция “Етимология” към БАН, Банкя, 21-22 октомври 1998 г. (участие).
 11. Една “модна” тенденция на фонетично равнище в съвременния български език (нова фонема или преходна мода) – Юбилейна научна конференция по повод 25-годишнината на Филологическия факултет, ПУ “Паисий Хилендарски” , Пловдив, 22-23 октомври 1998 г. Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Том “Филологии” № 36, Кн. 1,  1998 г.
 12. Унгаризмите в сърбохърватски език (навлизане и класификация) – “Паисиеви дни/1999”, ПУ “Паисий Хилендарски”, Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Том “Филологии” № 37, Кн. 1, 1999 г.
 13. Някои характеристики на абревиатурите като квазилексеми (в български и сърбохърватски език), Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Том “Филологии” № 37, Кн. 1, 1999 г.
 14. Соматизми в поговорките (в български и сърбохърватски език на фона на други славянски езици), Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Том “Филологии” № 38, Кн. 1, 2000 г.
 15. Адаптация на унгаризмите в сърбохърватски език (морфологичен аспект) – Славистични четения – 2000, СУ “Св. Климент Охридски”, май 2000 г.
 16. Парономазията като езиково стилистично средство в комедията “Аналфабет” от Бранислав Нушич, Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Том “Филологии” №38, Кн. 1, 2000 г.
 17. Соматизми в пословиците (в български и сърбохърватски език), Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Том “Филологии” №38, Кн. 1, 2000 г.
 18. Един пример за езикови средства на неразбирането из комедията на Бранислав Нушич “Д-р”, Конференция “Средства на (не)разбирателството, 21-22 май 2001, СУ “Св. Климент Охридски”, София, 2001 г.
 19. Някои специфики на деловия стил като езикови средства на хумора в комедията “Съмнително лице” от Бранислав Нушич, Юбилейна научна конференция с международно участие “Университетът през третото хилядолетие”,  Бургас, 30. 09. – 04. 10. 2001 г., Сборник “Бургаски свободен университет (10-годишнина) том ІV” – Бургас, 2001 г.
 20. Средства на езиковата стилистика в комедиографията на Бранислав Нушич, Ролята на един омоним в комедията “Съмнително лице” на фона на конфронтация и преплитане на изразни средства от различни езикови стилове, Научна сесия на Дома на учените-Пловдив, 29 юни 2001 г., Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, Том ІІ, 2002 г.
 21. Унгаризмите в сърбохърватски език  като ключови думи във фразеологизми, Паисиеви дни/2001, Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Том “Филологии” № 39, Кн. 1, 2001 г.
 22. Предлози за локализация в сърбохърватски език (на фона на български и руски), Сборник от научна конференция “ Обучение без граници / Чуждоезиковото обучение в контекста на 21 век”“, Департамент за езиково обучение към СУ “Св. Климент Охридски, София, 15-17 ноември 2001 г. – на компактдиск
 23. Средства на езиковата стилистика в комедиографията на Бранислав Нушич, Конфронтацията на езикови средства в речта на главното действащо лице в комедията на Бранислав Нушич “Народен представител”, Юбилейна научна конференция, ЮЗУ “Неофит Рилски”– Благоевград, 4-6 декември 2001 г.
 24. Средства на езиковата стилистика в комедиографията на Бранислав Нушич, Някои специфики на публицистичния стил в конфронтация с елементи на разговорния стил като езикови средства на хумора в комедията “Народен представител” от Бранислав Нушич, Сборник доклади от Шестите национални славистични четения, 26-27 април 2002 г. в СУ “Св. Климент Охридски” – “Славистиката в началото на ХХІ век – традиции и очаквания”, изд. Сема РШ, София, 2003 г.
 25. Средства на езиковата стилистика в комедиографията на Бранислав Нушич, За знаковата същност на аксесоара цилиндър и завръзката в комедията “Госпожа министершата”, Международен симпозиум “Паисиеви дни” 1-6 ноември 2002 г., Пловдив, Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Том “Филологии”, №40, Кн. 1, 2002 г.
 26. Средства на езиковата стилистика в комедиографията на Бранислав Нушич, Опозицията “свое-чуждо” в комедията “Госпожа министершата”: Рака-бунтарят, Седма конференция на ФСФ в СУ “Св. Климент Охридски” – “Как с думи се правят светове”, 22-23 май 2003 г.
 27. Средства на езиковата стилистика в комедиографията на Бранислав Нушич, Опозицията “свое-чуждо” в комедията “Госпожа министершата”: Живка, Сесия на Съюза на учените – Пловдив, 25 октомври 2003 г., с. 210 – 216, В: Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том ІV, Пловдив, 2004 г.
 28. Средства на езиковата стилистика в комедиографията на Бранислав Нушич, Противоречията в речта на Живка, госпожа министершата от едноименната комедия, като отражение на конфликтите в образа й, Юбилейни Паисиеви четения на ПУ “Паисий Хилендарски” “30 години филология”, Международен славистичен симпозиум, 31.10–4.11.2003, Пловдив, Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, с. 5 – 14, Том “Филологии”, №41, Кн. 1, 2003 г.
 29. Лингвостилистичка средства хумора у комедиографиjи Бранислава Нушића, Jедан случаj семантичког дисонанса и стилске неадекватности у комедиjи “Др”, Научни састанак слависта у Вукове дане, Белграсдки университет, Международен славистичен център, 7-10 септември 2005, Белград (участие).

ІІ. Други (преводи, редакции, рецензии):

 1. Превод на статията “Герой на нашето време” от Янко Веселинович: иманентна поетика на епохата, Младенко Саджак (Баня Лука), В: Славянски диалози, год. ІV, кн. 7, Пловдив, 2007 г.
 2. Превод на статията “Сиянието на битинийската луна. За свети Сава в книгата на Горан Петрович “Обсадата на църквата “Светото Спасение”, Саша Шмуля (Баня Лука), В: Славянски диалози, год. ІV, кн. 7, Пловдив, 2007 г.
 3. Редакция на превода от Ел. Ненчева на откъс от “Летопис на поп Дуклянин” В: Славянски диалози, год. ІV, кн. 7, Пловдив, 2007 г.
 4. Рецензия на дипломната работа “Семантична съпоставка на български и сърбохърватски фразеологизми, съдържащи понятията: ад, ангел, бог, душа, дявол, рай, вещица, вампир (с оглед и към полския език” на Т. Станкова, 2003 г.
 5. Рецензия на дипломната работа “Притежателните местоимения в българския и в сърбохърватския език” на М. Велкушанова, 2003 г.
 6. Рецензия на дипломната работа “Превод и коментар на славистични етюди от Павле Ивич” на Ан. Кюркчийска, 2004 г.
 7. Рецензия на дипломната работа на Р. Пандурова, 2004 г.
 8. Рецензия на дипломната работа “Превод на “Летопис на поп Дуклянин” и исторически справки за нея с коментар на отделни моменти” на Ел. Ненчева, 2004 г.
 9. Рецензия на дипломна работа ”Названия на растения в български и сръбски език” на Д. Пашунова, 2005 г.
 10. Рецензия на дипломна работа “Фразеологизми със семантичен компонент “жена” в българския и сърбо-хърватския език” на Л. Хачманян, 2007 г.
 11. Рецензия на дипломна работа “Българо-сръбско-английски тематичен икономически речник” на В. Копринкова, 2007 г.
 12. Рецензия на дипломна работа “Обреди и ритуали при българи и сърби на Сирни заговезни” от Ст. Миланова, 2007 г.
 13. Други – художествени преводи на поезия, на кореспонденция и на делови и съдебни документи.