Име и фамилия, служебен адрес, e-mail:

ас. Димитрина Хамзе

Катедра по славянска филология
Филологически факултет
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
ул. “Цар Асен” 24
Пловдив 4000

тел.: 032/ 261  228

E-mail: didiham@abv.bg

 • 1978 – 1981 – средно образование с медал за отличен успех, 22-ра гимназия, София
 • 1982 – 1987 – висше образование с магистърска степен в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност “Славянска филология”, профил „Полонистика”; Успешно защитена дипломна работа с оценка 6.00 на тема: „Поетична символика в епистоларното и поетико-драматургичното творчество на Юлиуш Словацки”
 • 1983 – преводач на Летния университет за чуждестранни българисти и слависти с полски и френски език, София
 • 1983 – 1984 – двугодишен курс по португалски език към СУ „Св. Климент Охридски”
 • 1985 – преводач на Международната конференция на UNESCO с френски език
 • 1985 – 1986 – шестмесечен езиков стаж в Полша (Краков)
 • 1988 – шестмесечна специализация във Варшава като награда от спечелен конкурс за превод на полска поезия, организитан от ПИКЦ
 • 1988 – 1991 – тригодишен курс по унгарски език към УКИ и едномесечен стаж в Университета в Дебрецен като награда за отлични постижения
 • 1990 – 1991 – факултативно посещение на занятията по чешки език на студентите бохемисти в СУ „Св. Климент Охридски”
 • 1991 – Спечелен конкурс за редовна докторантура по Теория на превода  в СУ „Св. Климент Охридски” (нефинализирана по административни причини)
 • 1995 – спечелен конкурс за редовен асистент по полски език в ПУ „Паисий Хилендарски”
 • 1998 – 1999 – хоноруван преподавател  по полски език в ПИКЦ
 • 1999 – 2000 – хоноруван преподавател по полски език в НБУ
 • 2010 – зачисляване в  докторантура на свободна подготовка към Катедрата по славянска филология, научна специалност 05.04.18 Славянски езици/Полски език с тема на дисертационния труд „Езиково изразяване на комичното в превод от полски на български език върху материал от творчеството на Витолд Гомбрович”,  научен ръководител проф. дфн. Искра Ликоманова

Област на научната квалификация: транслатология, когнитивистика, семантика, компаративистика, прагматика, лингвистични аспекти на комичното и перспективите за превода му на друг език, а в по-общ план – литературознание, философия, изобразително изкуство

Владеене на чужди езици: полски, френски, руски, чешки, словашки, унгарски, португалски

Преподавателска дейност:практически занятия по полски език: писмени упражнения, граматика, литературно четене, превод

Публикации:

 1. Стихотворения в полското месечно списание „Okolice”, м. декември 1987 г. : „W poszukiwaniu snów”, „Czy zdążę”, „Brzozy”.
 2. „Изкуство за деца” – ново критично списание” , сп. „Деца, изкуство, книги”, кн.6, 1987 г.
 3. „Основни функции на поетичната символика в епистоларното и поетично-драматургичното творчество на Юлиуш Словацки”, сп. „Език и литература”, кн.4, 1988 г.
 4. Представяне и критичен анализ на творчеството на Едвард Стахура, както и преводи на фрагменти от есеистичната му книга „Fabula raza”, сп. „Пламък”, 1990 г.
 5. „Семиотично-транслативен аспект на някои от превъплъщенията на комичното в художествения текст”, „Годишник на Пловдивския университет”, том 34, кн.1, 1996 г.
 6. Хамзе 1999: Хамзе, Д. Някои аспекти на теорията за модалността. // Съпоставително езикознание 23. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1999, 81– 104.
 7. Хамзе 2008: Хамзе, Д. Да бъдеш поляк – дали това е достатъчно основание за сакрализираната гордост на поляците. // Славистични изследвания (8). София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, 386–396.
 8. Хамзе 2010 а: Хамзе, Д. Ироногенната функция на негацията. // Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски”, том 48, кн. 1, СБ. А, 2010, 284–296.
 9. Хамзе 2010 б: Хамзе, Д. Итеративната модалност като културогема в творчеството на Витолд Гомбрович. // Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски”, том 48, кн. 1, СБ. А, 2010, 373–384.
 10. Хамзе 2010 в: Хамзе, Д. Философия на Формата в творчеството на Витолд Гомбрович. // Думи срещу догми. Сборник с доклади от Дванадесетата национална конференция за студенти, докторати и средношколци. Пловдив: Контекст, 2011, 196–206. 
 11. Хамзе 2010 г: Хамзе, Д. Културопреобразователната роля на комичното в творчеството на Витолд Гомбрович. // Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Том 1. Велико Търново, 2010, 158–167.
 12. Хамзе 2010 д: Хамзе, Д. Даниел Беднарек – рапсодия в багри. // Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Том 1. Велико Търново, 2010, 167–179.
 13. Хамзе 2010 е: Хамзе, Д. „Хиндемит” – реквием за проспективно отмиращи видове. // Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Том 1. Велико Търново, 2010, 179–191.
 14. Хамзе 2011 а: Хамзе, Д. Архетипната анатомия на езика като демистификатор на езиковия канон (по „Космос” на Витолд Гомбрович). // Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. София: Лектура, 2011, 145–154.
 15. Хамзе 2011 б: Хамзе, Д. Проблемът за разбирането в транслаториката. // Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. . Пловдив: Контекст, 2011, 436–448.
 16. Хамзе 2011 в: Хамзе, Д. Разбирането като осъзнаване на заблудите в преводознанието. // Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма – теория, практика, перспективи. Велико Търново: „ИВИС”, 2011, 217–232.
 17.  Хамзе 2011 г: Хамзе, Д. В търсене на самостта през призмата на всеобхватния диалог. // Сборник доклади от годишната университетска научна конференция с международно участие 24–24 юни 2011 година на НВУ „Васил Левски”, Том 2. Велико Търново, 2011, 50–67.
 18. Хамзе 2011 д: Хамзе, Д. Адам Мицкевич и свободата на духа. // Сборник доклади от годишната университетска научна конференция с международно участие 24–24 юни 2011 година на НВУ „Васил Левски”, Том 2. Велико Търново, 2011, 67–74.
 19. Хамзе 2011 е: Хамзе, Д. Философско-религиозното пилигримство на Адам Мицкевич. // Сборник доклади от годишната университетска научна конференция с международно участие 24–24 юни 2011 година на НВУ „Васил Левски”, Том 2. Велико Търново, 2011, 74– 82.
 20. Хамзе 2011 ж: Хамзе, Д. Анатомия на разбирането. // Продуктивни езикови умения за академични цели. IVМеждународна конференция 7–8 октомври 2011, Варна: Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”,електронна публикация, ISBN: 978-954-9685-64-0, 53–57.
 21. Хамзе 2011 з: Хамзе, Д. Ролята на метафората в категориите на комичното. // Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Филологически факултет, том 49, кн. 1, сб. Б, 2011, 123–138.
 22. Хамзе 2012 a: Хамзе, Д. GroteskowyrakursdewiacjiromantyzmuwTransAtlantykuWitoldaGombrowicza. // Хоризонти и предели на южнославянските езици. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2012, 85–98.
 23.  Хамзе 2012б:Хамзе, Д. Митът за безкрайната умилителност на умалителните в романа „Космос” на Витолд Гомбрович // Безкрайността на словото. Пловдив: Контекст, 2012, 150–157.
 24. Хамзе 2012 в: Хамзе, Д. Деструктивната функция на гротеската като залог за ментално декапсулиране в романа „Транс-Атлантик” на Витолд Гомбрович. // Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НБУ „Васил Левски” 14–15 юни 2012 г. Том 1. Велико Търново, 2012, 186–210.
 25. Хамзе 2012 г: Хамзе, Д. Философски ескизи на не-философа Бродски. // Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НБУ „Васил Левски” 14–15 юни 2012 г. Том 1. Велико Търново, 2012, 174–186.
 26. Хамзе 2012 д:Хамзе, Д.Категориите на комичното в перспективата на иронията в когнитивно-прагматичен аспект // Съпоставително езикознание кн. 3. София:  2012, 3952.
 27. Хамзе 2012е:Хамзе, Д.Ролята на сравнението в комемите // Сборник с научни трудове от национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971–2011 г.”. Факултет по хуманитарни науки. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012, 519–526.
 28. Хамзе 2012ж:Хамзе, Д.Мястото на емоциите в категориите на комичното. // Сборник с научни трудове от национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971–2011 г.”. Факултет по хуманитарни науки. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012, 526–534.
 29. Хамзе 2012з:Хамзе, Д. Когнитивно-прагматични аспекти на кóмиката. //  Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д. ф. н. Иван Куцаров. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2012, 355–364.
 30. Хамзе 2012 и: Хамзе, Д. Евристика на словото. Трансгресивните иновации на писателя (върху текстове на Витолд Гомбрович). // Годишник  Наука – Образование – изкуство. Том 6, част 2. Благоевград: Съюз на учените – Благоевград, 2012, 173–180.
 31. Хамзе 2012 й: Хамзе, Д. Езиковата еквилибристика на Гомбрович – ефективна стратегия в борбата срещу нашествието на Формата. // Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2012, 205–214.
 32. Хамзе 2012 к: Хамзе, Д. Pragmatyczneaspektykomizmu. // Езиковите явления – разнообразие от модели и интерпретации. Littera et Lingua. Есен 2012, http://www.slav.unisofia.bg/lilijournal/index.php/bg
 33. Хамзе 2012 л: Хамзе, Д. Компенсаторни механизми за преодоляване на темпоралната асиметрия в комуникативния тандем автор – читател. // Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения с международно участие. 19 – 21 април 2012. Т. II. Литературознание. Фолклор. Съст. А. Бурова, Цв. Аврамова и кол. София : УИ „Св. Кл. Охридски”, 2012, 35–42. ISBN 978-954-07-3458-3.
 34. Хамзе 2012:Хамзе, Д. Аспекти на падежността (върху материал от полския език)// Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски”, том 50, кн. 1, СБ. В, 2012, 412–428.
 35. Хамзе 2013 a: Хамзе, Д. ThetransgressionoftheeroticcanonasaFormdestructionintheworksofWitoldGombrowicz. // Езиков свят. ObisLinguarum. Том 11, кн. 1, Благоевград, 2013, 77–85.
 36. Хамзе 2013 б: Хамзе, Д.Истина/лъжа в категориите на комичното като речеви актове. // Проблеми на устната комуникация. Книга девета. II. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 205–228.
 37. Хамзе 2013 в: Хамзе, Д. Морталната мултипликация като безсмъртна събитийност в романа „Космос” на Витолд Гомбрович. // Събитие и безсмъртие/ Литратура, език, философия, наука. Сборник с доклади от международна научна конференция. Факултет по славянски филологии. Софийски университет „Св. Климент Охридски” (13–14 май 2011 г.). Съставители: Димитър Камбуров, Юлиана Стоянова, Офелия Николова, Дарин Тенев, Камелия Спасова. София: Университетско издателство, 2013 (под печат)
 38. Хамзе 2013 г: Хамзе, Д. Оксиморонът – гротесковата арматура в творчеството на В. Гомбрович. // Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Втора международна конференция, 9 – 10 ноември 2012 г., Велико Търново: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013 (под печат)
 39. Хамзе 2013 д: Хамзе, Д. „Нещата извън нас – и те са наши”. Прозорците на Андрей Даниел. // Арнаудов сборник. Том 7. Русе: „Лени – Ан”, 2013. Раздел Културология, (28 с.) (под печат) 
 40. Хамзе 2013 е: Хамзе, Д. Конвергентни импулси в диалога Автор – Читател (Върху текстове на В. Гомбрович). // Словото – (не)възможната мисия. Сборник с доклади от Дванадесетата национална конференция за студенти и докторати. Пловдив: Контекст, 2013, 237–244. 
 41. Хамзе 2013 ж: Хамзе, Д. Aktymowywironicznymwydaniu”. // Славянските езици отблизо. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. Янко Бъчваров. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2013, 357–373.
 42. Хамзе 2013 з: Hamze, D. Duchowe peregrynacje Gombrowicza // Studia Slavica XVII/1. JanaRaclavska, JoannaCzaplińska (red.). Ostrava: OstravskáUniverzita, Filozofická fakilta, 2013, 23–32.
 43. Хамзе 2013и: Hamze, D.  SlavonicantiquitieswithSandSh /Anuniversalunit  ofsacrumasanappealtocommonsensethrough cultures/. // Global crisis of contemporaniety in  the sphere of mindset, social values and political interests correlation, London: Published by IASHE, 2013, 62-66.
 44. Хамзе 2013 й: Hamze, D.Irony in its pragmatic aspect. // Forms of social communication in the dynamics of human society development. Materials digest of the XXXVII International Research and Practice Conference and the Championschip in philological, historical and sociological sciences. (London, December 05 – December 10, 2012), London: Published by IASHE, 2013, 82–84.
 45. Хамзе 2013 к:Хамзе, Д. Коммуникативные основания иронии. // Forms of social communication in the dynamics of human society development. Materials digest of the XXXVII International Research and Practice Conference and the Championschip in philological, historical and sociological sciences. (London, December 05 – December 10, 2012), London: Published by IASHE, 2013, 9094.
 46. Хамзе 2013 л:Хамзе, Д. Коммуникативные преимущества иронии. // Forms of social communication in the dynamics of human society development. Materials digest of the XXXVII International Research and Practice Conference and the Championschip in philological, historical and sociological sciences. (London, December 05 – December 10, 2012), London: PublishedbyIASHE, 2013, 96100.
 47. Хамзе 2013 м:Хамзе, Д. „Воспоминания из детства”как попытка избавления мира от самого себя. (ИскусствоЛукаша Рудницкого). // From papyrus to hologram: modern art in the conteht of evolution of culture. (London, February 18 – February 22, 2013),London: PublishedbyIASHE, 2013, 16–23.
 48. Хамзе 2013 н:Хамзе, Д. Koгнитивно-прагматический спектр пародии. // In the beginning there was the word: history and actual problems of philology and linguistics. Materials digest of the XLVI International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in philological sciences.(London, March 28 – April 02, 2013), London: PublishedbyIASHE, 2013, 68–73.
 49. Хамзе 2013 о: Хамзе, Д. Африканская мечта, осуществленная Чинзи. // Cultural heritage in knoledge, works of art and images. London: PublishedbyIASHE, 2013, 11–16.
 50. Хамзе 2013 п: Хамзе, Д. Превъплъщенията на модалността. // Славистика IV. В чест на XV международен славистичен конгрес. Минск 2013: Университетско издателство Паисий Хилендарски, 2013, 93–101.
 51. Хамзе 2013 р:Хамзе, Д.Философско-эстетические и лингво-прагматические ресурсы гротеска (на материале творчества В. Гомбровича // Verbalcultureofthehumanitythroughtheprismofages(London, July 18 – July 23, 2013), London: PublishedbyIASHE, 2013, 51–56.
 52. Хамзе 2013 с:Hamze, D.The Grotesque Fixture Named Oxymoron (on works by W. Gombrowicz) // Applied and Fundamental Studies. Hosted by the Publishing House “Science and Innovation Center”.St. Louis,Missouri,USA, 2013, s. 383–390.
 53. Хамзе 2013 т:Hamze, D. Sub-categories of the comic. // Научное творчество XXI века. Красноярск: Научно-инновационный центр, 2013, 76–80.

 54. Хамзе 2013 у: Хамзе, Д. Гротеска и мисловно декапсулиране в романа на Витолд Гомбрович ТРАНСАТЛАНТИК. // Комичният роман. Анализи и прочити. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2013, 152–175.
 55. Хамзе 2013 ф:Hamze, D. Witold Gombrowicz w kaledoskopie recepcji. W: Postscriptum polonistyczne. 2013.2 (12). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 199–221.
 56. Хамзе 2013 х: Хамзе, Д. Размисли върху падежните названия и представителните семантични роли на падежите в полски език. // Научна сесия: „Международна конференция на младите учени 13−15 юни” Серия В. Техника и технология, том XVI. Пловдив: Съюз на учените в България, 2013, 318324.
 57. Хамзе 2013 ц: Хамзе, Д. Структурните антиномии във философското кредо и идиолекта на В. Гомбрович // Проглас, кн. 2.  Велико Търново, 2013, 136–145.
 58. Хамзе 2014 а: Хамзе, Д. Прагматични импликации на пародията (върху полски езиков материал). // Съпоставително езикознание кн. 1. София, 2014, 69–83.
 59.  

  Хамзе 2014 б: Хамзе, Д.Миф” о бесконечной ласкательности уменьшительньих слов в романе ‘Космос’ Витольда Гомбровича // LXXVI International scientific-practical conference “Modern language systems as tools to transform reality” / Phase I championship in philology (25 February 20 – February 25, 2014) London: Published by IASHE, 2014, 43–46.

 60.  

  Хамзе 2014 в: Хамзе, Д. В поиске самости сквозь призму всеобъемлющего диалога (по поводу одной выставки – конкурса) // LXXVII International Scientific and Practical Conference “Factor harmonious development of man in the structure of the global progress of society” / First Stage Championship in cultural studies, art history, history and philosophy (25 February 20 – February 25, 2014) London: Published by IASHE, 2014, 42–50.

 61.  

  Хамзе 2014 г: Хамзе, Д. Структурните антиномии във философското кредо и идиолекта на Витолд Гомбрович // Петнадесетата национална конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2013 г. “Канонът на словото”, Пловдив, 2013 г., 207-213.

Студии:

1. Хамзе 2012 а : Хамзе, Д. Деструктивната функция на гротеската като залог за ментално декапсулиране в романа „Транс-Атлантик” на Витолд Гомбрович // Сборник доклади от годишната университетска научна конференция с международно участие 14–15 юни 2012 година на НВУ „Васил Левски”, Том 1. Велико Търново, 2012, 186–210.

2.Хамзе 2013 а: Хамзе, Д. Aktymowywironicznymwydaniu”. // Славянските езици отблизо. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. Янко Бъчваров. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2013, 357–373.

3.Хамзе 2013 б: Хамзе, Д.Истина/лъжа в категориите на комичното като речеви актове. // Проблеми на устната комуникация. Книга девета. II. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 205–228.

4.Хамзе 2013: Хамзе, Д. „Нещата извън нас – и те са наши”. Прозорците на Андрей Даниел. // Арнаудов сборник. Том 7. Русе: „Лени – Ан”, 2013. Раздел Културология, (28 с.) (под печат).

5. Хамзе 2013: Хамзе, Д. Морталната мултипликация като безсмъртна събитийност в романа „Космос” на Витолд Гомбрович. // Събитие и безсмъртие/ Литратура, език, философия, наука. Сборник с доклади от международна научна конференция. Факултет по славянски филологии. Софийски университет „Св. Климент Охридски” (13–14 май 2011 г.). Съставители: Димитър Камбуров, Юлиана Стоянова, Офелия Николова, Дарин Тенев, Камелия Спасова. София: Университетско издателство, 2013 (под печат).

6. Хамзе 2013: Хамзе, Д. Мир сквозь окна Андрея Даниэля (Вещивненасионинаши) // Place of the cultural heritage, art and conception thinking in the modern information-oriented society” / III stage of the championship in culturology, sports and art history (October 10 – October 15,  2013) London: PublishedbyIASHE, 2013, 10–19.

7. Хамзе 2013: Хамзе, Д. АСПЕКТЫ ПАДЕЖНОСТИ (на материалe польского языка) //LXX International Scientific and Practical Conference “Language means of preservation and development of cultural values” / III stage of the championship in philology. (November 10 – November 15,  2013) London: Published by IASHE, 2013, 48–57.

 

Монографични изследвания в процес на подготовка (почти финализирани):

1. „Славянски старини със „С” и „Ш” – Универсалната теогема като зов за опомняне чрез културите” (по материали от изложбата на Марек Собчик);

2. „Типологично-конструктивни особености на превода на комичното в художествената литература” (по текстове на Гомбрович и Хашек);

3. „Językowy kosmos w „Kosmosie” Gombrowicza” (на полски език);

4. „Прагматични аспекти на комиката”

Преводачески изяви:

1. Превод на няколко документални филма за София-Прес, 1987 г.;

2. Многобройни преводи на полски филми за Полския институт през различни години;

3. Многобройни устни преводи на различни форуми;

4. сп. „Литературна мисъл”, кн. 7, 1988 г. – „Българските културни пътешествия от модернизма до автентизма”, статия от Войчех Галонзка;

5. сп. „Панорама”, кн. 1, 1989 г. – стихотворения от Норвид;

6. в. „Земеделско знаме”, бр. 170 от 01.09.1989 г. – разкази от Стефан Полом;

7. сп. „Деца, изкуство, книги”, кн. 3, 1989 г.: „Анджей Малешка – театър с теза” от Ева Пьотровска, „Не е достатъчно да е красиво” – разговор с Анджей Малешка, „Общополската сцена за деца и юноши” от Анна Семеска; кн. 4, 1988 г. – „По-далече от литературата” – разговор с Валдемар Джики; в др. книжки: „България – международен телевизионен фестивал „Златната ракла” в Пловдив, „Ролята на илюстрацията в развитието на детската индивидуалност” от Збигнев Рихлицки, „Да се вслушаме в детето” /поглед на психолога върху творчеството на Анджей Малешка/ от Дорота Гаул, „Фантазия и носталгия” от Мариуш Рошяк, „Целодневна репетиция за минута спектакъл” /С Едвард Добрачински, директор на Олщинския куклен театър, разговаря Анна Ингелевич/ и др.;

8. сп. „Затворно дело”, кн.1-2, 1990 г. – „Който сее вятър, жъне буря” /анализ на вълната от протести в полските пенитенциарни институции през 1981-1984 г./ от Павел Мочидловски;

9. Сборник със статии по военна история на Полша от различни автори (общ обем: около 200 стр.) за Министерството на Отбраната, 1990 г.;

10. сп. „Театър”, 2005 г. – „Laudacja” /за приноса на Анджей Вайда в световното кино/ от Малгожата Шпаковска;

11. Превод на резюметата на докладите (от български на полски език) на всички участници в Научната конференция под надслов: „Постмодернизмът в художествените литератури на Полша и България”, 2005 г.;

12.  Превод на резюметата на докладите (от български на полски език) на всички участници в Научната конференция под надслов: „Творчеството на полските и на българските писателки”, 2007 г.;

13. сп. „Алтера”, бр. 7 (юли), 2006 г. – „Групата на художниците „fabs”;

14. сп. „Пламък”, кн.5-6, 2008 г. превод на 11 стихотворения от различни съвременни полски поети и на студийното философско есе на Йоланта Брах-Чаина „Неприкосновеност”;

15. сб. „Гестус” – Театрален алманах за съвременен полски театър, –  Фондация „Идея за театър”, С. 2009 г.: серия от статии, свързани с творчеството на Гжегож Яжина (общ обем на превода: 87 стр.).

Преведени книги:

Преводите на изброените по-долу книги получиха изключително висока оценка, но поради разпадането и преструктурирането на издателствата в преходния период, не се стигна до отпечатването им:

1. Артур Хутникевич „От чистата форма до литературата на факта”  (Университетско издателство „Св. Климент Охридски”);

2. Влоджимеж Пажневски „Класно по памет” (издателство „Отечество”);

3. Александер Кравчук „Митология на Древна Италия” (издателство „Български художник”);

4. Мария Терликовска „Денят на Агатка” (издателство „Хемус”);

5. Анна Ковалска „Чудото ще се повтори” (издателство „Народна култура).

Участия в конференции и научни форуми през 2010 г.:

1. Десети славистични четения, 22 – 24 април 2010 г. (СУ „Св. Кл. Охридски”, София)

2. Втора докторантска конференция „Думи срещу догми”, 20 – 21 май 2010 г. (ПУ „П. Хилендарски”, Пловдив)

3. Годишна конференция на НВУ „Васил Левски” – В. Търново (30. 09 – 01.10. 2010 г.)

4. Единадесети полско-български колквиум на тема: “Езикът на културата. Културата на езика”, 07. –  08. 10. 2010 г. (ПУ „П. Хилендарски, Пловдив)

5. Международна научна конференция на тема: “Християнският Изток и Запад – форми на диалог, културни образци, кодове на паметта”, 21 – 22. 10. 2010 г. (Познански университет “Адам Мицкевич”, Познан, Полша)

6. Научна конференция “Седми Арнаудови четения в Русе”, 22 – 24. 10. 2010 г.  (Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе)

7. Паисиеви четения, 26 – 27. 11. 2010 г., (ПУ “П. Хилендарски”, Пловдив)

8. Международна научна конференция на тема: “Приемственост или отхвърляне? Традициите на Романтизма в съвременните славянски литератури”, посветена на 200-годишнината от рождението на К. Х. Маха, 30. 11. – 01. 12. 2010 г. (Познански университет “Адам Мицкевич”, Познан, Полша)

9. Научна конференция на тема: “Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма: теория, практика, перспективи”, 03. 12. 2010 г. (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново)

10. Научна конференция на тема: “Случаят Бродски между литературата и политическото”, 10. 12. 2010 г. (СУ “Кл. Охридски”, София)

12.  Научна конференция „Съвременният комичен роман”, 25. 02. 2011 г. (СУ „Св. Климент Охридски) – 1 доклад;

13. Konferencja Naukowa z międzynarodowym udziałem:”Wspólnoty komunikacyjne”, dedykowana Profesorowi Ludwikowi Zabrockiemu. Cykl konferencji poświęconych pamięci Poznańskich Językoznawców „Język a poznanie”, 11 – 12 kwietnia 2011 r., Poznań, Polska – 1 доклад;

14. Международна научна конференция на тема: „Събитие и безсмъртие в литературата, философията, езика”, 13–14 май 2011 г. (Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, София) – 1 доклад;

15.  Тринадесета научна конференция за студенти и докторанти „Словото – митове и (без)крайности”, 19–20 май 2011 г. (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив) – 1 доклад;

16.  XX Международен славистичен колоквиум, посветен на паметта на славянските първоучители св. Кирил и Методий, 19 – 20 май 2011 г. (Лвовски национален университет „Иван Франко”, Лвов, Украйна) – 1 доклад;

17. Международна научна конференция на тема: Българският език и литература в европейското културно пространство: традиции и перспективи”, 26 – 27 май 2011 г. (Институт за славянски филологии при Сегедския университет, Сегед, Унгария) – 1 доклад;

18. Международна научна конференция на тема: „Продуктивни езикови умения за академични цели”, 07 – 08 октомври 2011 г. (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново);

19. Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Synchronia i diachronia – Zbliżenia i dialogi. Pragmatyczne aspekty opisu języków słowiańskich”, 13 – 14 czerwca 2011 r. (UMK, Toruń, Polska);

20. Годишна научна конференция с международно участие на Националния военен университет (НВУ „Васил Левски”, В. Търново), 26 – 27 юни 2011 г. – 3 докладa;

21. Научна конференция с международно участие на тема: „Актуални проблеми на устната комуникация”, 2829 октомври 2011 г. (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново);

22. Паисиеви четения, ноември 2011 г. (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Пловдив);

23. Научна конференция в Торун, Полша (13 – 14 юни 2011 г.) KonferencjaNaukowanatemat: „SynchroniaidiachroniaZbliżeniaidialogi. Pragmatyczneaspektyopisujęzykówsłowiańskich”, 13–14 czerwca 2011 r. (UMK, Toruń, Polska) – 1 доклад;

24. Годишна университетска научна конференция с международно участие 26–27 юни 2011 г. на НВУ „Васил Левски” , В. Търново – 3 доклада;

25. Национална научна конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971–2011” на Шуменски университет „Константин Преславски”, Шумен (13–14 септември 2011 г.) – 2 доклада;

26. Международна конференция 7–8 октомври 2011, Варна: Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – 1 доклад;

27. Девета научна конференция с международно частие на тема: „Актуални проблеми на устната комуникация”, 28–29 октомври 2011 г. (ВТУ„Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново) – 1 доклад;

16. Юбилейни Паисиеви четения в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив (ноември 2011 г.)  – 1 доклад;

17. Единадесети славистични четения с международно участие в Софийски университет „Св. Климент Охридски”: „Време и история в славянските езици, литератури и култури”, София (19–22 април 2012 г.) – 1 доклад;

18. Докторантска конференция в ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград (11 май 2011 г.) – 1 доклад;

19. Международна научна конференция в Полша „Obraz Świętości – Świętość wObrazie”, Szamotuły, Polska (9 – 10 май 2012 г.) – 1 доклад;

20. Четиринадесета национална конференция за докторанти „Словото – (не)възможната мисия” на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив (17–18 май 2012 г.) – 1 доклад;

21. Юбилейна научна конференция в НВУ „Васил Левски”, В. Търново (14–15 юли 2012 г.) – 2 доклада;

22. Четвърта балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21ви век” на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград (30 септември – 1 октомври 2012 г.) – 1 доклад;

23. Международна славистична конференция „Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи” на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград (5–6 октомври 2012 г.) – 1 доклад;

24. Втора международна научна конференция „Актуални проблеми на балканистиката и славистиката” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В Търново (9–10 ноември 2012 г.) – 1 доклад;

25. Паисиеви четения в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив (2–3 ноември 2012 г.), секция Съвременна езиковедска проблематика  – 1 доклад.

27. Международна конференция за млади учени към Съюза на учените в гр. Пловдив (13 – 16 юни, 2013 г.), научно направление „Хуманитарни и обществени науки”, секция „Филология” (Езикознание) – 1 доклад;

28. V Международная научно-практическая конференция: „Текст в системе обучения русскому язьику и литературе” (14 – 15 июня 2013 г.); Астана, Казахстан: Евразийский национальный университет Л. Н. Гумилева – 1 доклад;

29. 3rdInternational Academic Conference on Applied and Fundamental Studies (USA, 30 – 31 august, 2013)– 1 доклад;

30. XIII ВИНОГРАДОВСКИЕ  ЧТЕНИЯ „ ТЕКСТ, КОНТЕКСТ, ИНТЕРТЕКСТ” (15 – 17 октября, 2013 г.)     «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» – Институт гуманитарных наук , ЛИТОВСКИЙ ЭДУКОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени МАКСИМА ТАНКА;  1 доклад;

31. Международна научна конференция в Москва – МГУ «М. В. Ломоносов» (27 – 28 ноември, 2013 г.) «Славянскиеязыкивсинхронииидиахронии» 1 доклад

32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zmierzch”, Bielsko-Biała, Polska (14 – 15 listopada, 2013 r.); 1 referat

33. XXXV International Research and Practice Conference “Global crisis of contemporaniety in the sphere of mindset, social values and political interests correlation/III stage of the championship in military,philosopy and politic sciences,  November 05 – 12,2012; 1 report

34. XXXVII International Research and Practice Conference “Forms of social communication in the dynamics of human society development” III stage of the championship in philological, historical and sociological sciences, December 05-10, 2012; 3 reports 

35.XLII International Research and Practice Conference “From papyrus to hologram: modern art in the context of evolution of culture”/I stage of the championship in culturology and art history, February 18-February 22, 2013; 1 report

34. XLVI International Research and Practice Conference “In the beginning there was the Word: history and actual problems of philology and linguistics”/I stage of the championship in philological sciences, March 28 – April 02, 2013; 1 report 

35. LIV International Research and Practice Conference “Cultural heritage in knowledge, works of art and images”/II stage of the championship in art history, culturology and sports, June 24-June 29, 2013; 1 report 

36. LVIII International Research and Practice Conference “Verbal culture of the humanity through the prism of ages”/II stage of the championship in philological sciences, July 18-July 23, 2013; 1 report 

37. LXVI International Research and Practice Conference “Place of the cultural heritage, art and conception thinking in the modern information-oriented society” / III stage of the championship in culturology, sports and art history, October 10 – October 15,  2013; 1 report 

Награди и отличия

Участие в конференция в рамките на Международен проект по научна аналитика (МАНВО)

1. OPEN EUROPEANASIAN RESEARCH ANLYTICS CHAMPIONSHIP

NATIONALRESEARCHANALYTICSCHAMPIONSHIP

XXXV International Research and Practice Conference “Global crisis of contemporaniety in the sphere of mindset, social values and political interests correlation/III stage of the championship in military,philosopy and politic sciences,  November 05 – 12,2012

SLAVONIC ANTIQUITIES WITH S AND SH /AN UNIVERSAL UNIT OF SACRUM AS AN APPEAL TO COMMONSENSE THROUGH CULTURES/

                 Награди: Diploma “Scientific Progress”

 2. OPEN EUROPEANASIAN RESEARCH ANLYTICS CHAMPIONSHIP

NATIONALRESEARCHANALYTICSCHAMPIONSHIP

 XXXVII International Research and Practice Conference “Forms of social communication in the dynamics of human society development” III stage of the championship in philological, historical and sociological sciences, December 05-10, 2012 

Коммуникативные основания иронии

Коммуникатывные преимущества иронии

Irony in its pragmatic aspect

Награди: Bronze diploma, Bronze diploma, Diploma “Sophist”, Diploma “Sophist”, Silver diploma, Silver diploma, Certifikate

 3. OPEN EUROPEANASIAN RESEARCH ANLYTICS CHAMPIONSHIP

     NATIONALRESEARCHANALYTICSCHAMPIONSHIP

XLII International Research and Practice Conference “From papyrus to hologram: modern art in the context of evolution of culture”/I stage of the championship in culturology and art history, February 18-February 22, 2013

„Воспоминания из детства” как попытка избавления мира от самого себя (Искусство Лукаша Рудницкого)

Наградa: Certifikate

 4. OPEN EUROPEANASIAN RESEARCH ANLYTICS CHAMPIONSHIP

     NATIONALRESEARCHANALYTICSCHAMPIONSHIP

XLVI International Research and Practice Conference “In the beginning there was the Word: history and actual problems of philology and linguistics”/I stage of the championship in philological sciences, March 28 – April 02, 2013 

Koгнитивно-прагматический спектр пародии

Награди: Bronze diploma, Diploma “Sophist”

 5. OPEN EUROPEANASIAN RESEARCH ANLYTICS CHAMPIONSHIP

     NATIONALRESEARCHANALYTICSCHAMPIONSHIP

LIV International Research and Practice Conference “Cultural heritage in knowledge, works of art and images”/II stage of the championship in art history, culturology and sports, June 24-June 29, 2013

АФРИКАНСКАЯ МЕЧТА, ОСУЩЕСТВЛЕННАЯ ЧИНЗИ

Награди:Silverdiploma, DiplomaSophist

 6. OPEN EUROPEANASIAN RESEARCH ANLYTICS CHAMPIONSHIP

     NATIONALRESEARCHANALYTICSCHAMPIONSHIP

 LVIII International Research and Practice Conference “Verbal culture of the humanity through the prism of ages”/II stage of the championship in philological sciences, July 18-July 23, 2013

Философско-эстетические и лингво-прагматические ресурсы гротеска (на материале творчества В. Гомбровича)

Награди: Bronze diploma, Bronze diploma, Bronze diploma, Silver diploma, Diploma “Sophist”

 7. OPEN EUROPEANASIAN RESEARCH ANLYTICS CHAMPIONSHIP

     NATIONALRESEARCHANALYTICSCHAMPIONSHIP

LXVI International Research and Practice Conference “Place of the cultural heritage, art and conception thinking in the modern information-oriented society” / III stage of the championship in culturology, sports and art history, October 10 – October 15,  2013

МИР СКОЗЬ „ОКНА” АНДРЕЯ ДАНИЭЛЯ (ВЕЩИ ВНЕ НАС…И ОНИ НАШИ)

Наградa: Certifikate

 8. OPEN EUROPEANASIAN RESEARCH ANLYTICS CHAMPIONSHIP

     NATIONALRESEARCHANALYTICSCHAMPIONSHIP

LXX International Scientific and Practical Conference “Language means of preservation and development of cultural values” / III stage of the championship in philology., November 14– November, 2013

 АСПЕКТЫ ПАДЕЖНОСТИ (на материалe польского языка)

Награди: Silver diploma, Bronze diploma