Общо събрание на факултета

Уважаеми колеги,

съгласно заповед Д-10 / 6. 11. 2023 год. на 21 ноември 2023 г. от 15:00 часа в 1 аудитория ще се проведе Общо събрание на факултета, което ще протече при следния дневен ред:

  1. Избор на председател и заместник-председател на Общото събрание на факултета.
  2. Отчет на деканското ръководство за периода ноември 2019 – ноември 2023 година.
  3. Избор на Декан на Химическия факултет.
  4. Избор на Факултетен съвет.
  5. Разни.

Всички учебни занятия на преподавателите и студентите от Химическия факултет на 21 ноември 2023 година (вторник) от 15:00 до 19:00 часа се отменят. Същите да се вземат в друго време, съгласувано със студентите.