Заповед за обучение в периода 27.11. – 23.12.2020 г.

ЗАПОВЕД
№ Д-12 от 26. 11. 2020 г.
гр. Пловдив

На основание на заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-677/25.11.2020 г. и заповеди на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-4051/18.08.2020 г. и Р33-5722/26.11.2020 г.

ОПРЕДЕЛЯМ

следните правила за обучение в електронна среда за периода 27.11. – 23.12.2020 г.:

  1. Лекциите, семинарните занятия и по преценка на преподавателя, някои от лабораторните упражнения, да се провеждат синхронно в електронна среда.
  2. Лабораторните занятия (упражнения), които не могат да се провеждат в електронна среда да бъдат отложени и да се проведат след 23.12.2020 г.
  3. Насрочените в периода семестриални изпити за задочно обучение и държавни изпити да се проведат дистанционно в електронна среда.
  4. Извънаудиторните дейности (консултации, срещи и др.) със студенти да се проведат дистанционно в електронна среда или да се отложат.
  5. Контролът за провеждане на учебните занятия да се осъществява от Ръководителите на катедри, съгласно решение на АС (Протокол № 10/20.07.2020 г.)
  6. Всички студенти, служители и преподаватели да спазват противоепидемиологичните мерки.

Копие от заповедта да се връчи на ръководителите на катедри за сведение и изпълнение и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН:
/доц. д-р В. Кметов/

Заместващи учители

На вниманието на студенти, обучаващи се в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по …


Министерството на образованието и науката създава резерв от кадри, които при необходимост да се включат като заместващи учители в предучилищното и училищното образование, в случай на отсъстващи учители.

За целта към всяко регионално управление на образованието (РУО) се създава информационна база от “заместващи учители”. В базата могат да се регистрират:

– студенти в последните два курса от обучението си за придобиване на ОКС “бакалавър” или “магистър” по специалности от професионално направление “Педагогика на обучението по…”;

– студенти, които се обучават в специалности за придобиване на професионална квалификация “учител” (ОКС “бакалавър” или “магистър”) от други професионални направления.

Студентите, желаещи да се включат в резерва от кадри, следва своевременно да направят регистрация с попълване на електронен формуляр, като се предлагат две възможности:

1. Включване в информационната база “Заместващи учители” към РУО – Пловдив

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLJ_Z6UJ3P5hrUKcLDKw7HD4yEAWA02fAMRZksWFoRayGj-Q/viewform

2. Включване в информационната база “Заместващи учители” към РУО от други административни области.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHPAK60s8nQWCVqdreEBZXRR98OHCJXObSPg9RAJQ1_32-wg/viewform

Заповед за обучение в периода 13.11. – 27.11.2020 г.

ЗАПОВЕД
№ Д-11 от 11. 11. 2020 г.
гр. Пловдив

На основание на заповед на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-4051/18.08.2020 г.

УДЪЛЖАВАМ

действието на моя заповед Д-10 от 28.10.2020 г. за периода от 13.11.2020 г – 27.11.2020 г.

Копие от заповедта да се връчи на ръководителите на катедри за сведение и изпълнение и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН:
/доц. д-р В. Кметов/