Курс за допълнителна квалификация „Високоефективна течна хроматография“

На вниманието на студенти, докторанти и работещи в лаборатории с апарати за течна хроматография.

Предстои да стартира Курс за следдипломна квалификация по  „Високоефективна течна хроматография“. Местата, които не са заети са само още две. Може да се обадите на тел. 032-261-402, 0895620686 или да подадете молба в Деканата на Химически факултет до 12.02.2021.

Ръководител на курса,
доц. д-р Солея Даньо

Състезание по химия за ученици

Химическият факултет
организира
състезание тест по химия за ученици от гимназиален етап на обучение (11, 12 клас)

Състезанието ще се проведе на 6 февруари 2021 г. (събота) от 13:00 часа в дистанционна форма.
За участие в състезанието е необходима регистрация на адрес:
chemistry@uni-plovdiv.net
или телефон 032/ 261 402

РЕЗУЛТАТИ от състезанието по химия.

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ – 2021

Уважаеми колеги,

през 2021 година продължава изпълнението на одобрената от Министерски съвет на РБ Национална програма „Млади учени и постдокторанти“. Целта на програмата е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти като по този начин да се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.

В конкурсната сесия имат право да кандидатстват млади учени или асистенти, главни асистенти и доценти, отговарящи на условията за постдокторант, съгласно определенията в ЗННИ.

  • млади учени (лица, които извършват НИР и научно-образователна дейност във ВУ или научни организации след придобиване на първа ОКС „магистър”, но не повече от 10 години след придобиването й);
  • постдокторанти (учени, придобили ОНС „доктор”, но не повече от 5 години от придобиването й).

Документи:

1. Указания за изпълнение на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

2. Бланка – Критерии за избор на млад учен или постдокторант в природо-математическите науки

Срок за подаване на документи: до 12. 02. 2021 год. включително.

Документи за кандидатстване:

  • автобиография;
  • диплома;
  • мотивационно писмо;
  • списък с публикации;
  • работна програма /цел, задачи, етапи на изпълнение, резултати – не повече от 2 стр./;
  • награди, грамоти.

Взима се под внимание публикационната дейност на кандидатите 3 години назад – от 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г.

Документи се подават в деканата на Химическия факултет.