Конкурс за най-добра дипломна работа по метрология

Уважаеми колеги,

Съюзът на Метролозите в България подготвя провеждането на ежегодния конкурс:
„Най-добра дипломна работа в областта на метрологията“
Правилникът за конкурса е обявен на сайта на Съюза на Метролозите в България:
http://www.smb-bg.org/prize/

Пълният текст на документите е достъпен на:
http://www.smb-bg.org/prize/prize.pdf

Предложенията може да обхващат защитени през 2023 г. дипломни работи (пролетна, лятна и есенна сесии) както за бакалаври, така и за магистри.

Срокът за подаване на предложенията е до края на м. октомври 2023 г.

Моля, изпращайте попълнените предложения на e-mail: office@smb-bg.org, и копие на: gm@tu-sofia.bg.

За контакти: тел. 02 9893946 – Съюз на Метролозите в България.

Аграрен университет, Пловдив търсят химик

Специалист химик

Образование – висше химия
Работа с аналитична апаратура – ICP-OES, MP-AES, AAS спектрометри и други
Лабораторна практика, с опит
Работа с Офис пакети, Ексел, графики и др.
Ползване на английски език на техническо ниво, апаратурно, техническа литература, документи, стандарти
Познаване на стандарта за акредитация на лаборатории БДС EN ISO/IEC 17025:2018 , допълнителна отговорност ОК, Метролог, работа в акредитирана лаборатория е ПРЕДИМСТВО.

За кандидатстване:
https://www.jobs.bg/job/7100862?fbclid=IwAR0VlUhCT7-VuIOCQMIglE5gqfg1dzn8sZN7KJ-ajz4wb_oIHMOQ7VpeoIY

Фирма Кремио ЕАД търсят студент за позицията лаборант

Лаборант – физико-химична лаборатория

Фирмата осигурява:
– Служебен транспорт до /от работното място в гр. София;
– Ежемесечни ваучери за храна;
– Допълнително здравно осигуряване;
– Храна по време на работната смяна;
– Вътрешно фирмено обучение за длъжността;
– Дългосрочно работно място в утвърдена производствена фирма при изпълнение на действащите законови разпоредби;
– Възможност за професионално изграждане.

Описание на длъжността:
– Извършва изпитване на входящи суровини и текущ контрол на произведената продукция, съгласно установените стандарти и технологична документация;
– Извършва стандартизиране, анализи на първични и вторични опаковки, проследяване на проби и готов продукт по време на срока на съхранение и др. ;
– Обработва и своевременно предава резултатите от изпитваните продукти;
– Познава и работи с оборудването, включено в обхвата на работното място.

Изисквания:
– Висше химическо образование, релевантно към позицията (с възможност за студенти последен курс на обучение);
– Познаване на нормативната база в съответната област на работа;
– Компютърна грамотност -MS Office пакет;
– Длъжностните задължения се изпълняват в сменен режим на работа (12ч. смени – дневна и нощна) по график.

За информация и разяснения: тел. 02/931 10 87

https://www.myday.bg/bg/Za-nas.c120

Email:  g_disanska@myday.bg

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора за тази длъжност.