Гл. ас. д-р Галя Костадинова Тончева

Катедра Обща и неорганична химия
с методика на обучението по химия

Кабинет: 103, Тел. (032 261) 445
e-mail: toncheva @ uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0001-8022-2516
Scopus ID: 54685407200

Биографични данни:

1995 г.  Защитена докторска дисертация

1998 г.  Специализация в лабораториите на IOI Looders&Crocaan, Zaandam, Netherlands

2000 г.  Специализация в лабораториите на Döhler GmbH, Darmstadt, Germany

2007 г.  Специализация в лабораториите на Curt Georgi 1875 GmbH, Boeblingen, Germany

2010 г.  Пловдивски Университет „П.Хилендарски“,  курсове по Обща и неорганична химия I и II част. Работа със студенти и по национални и европейски проекти.

Преподавани курсове:

*Обща и неорганична химия I част

*Обща и неорганична химия II част

Онлайн ресурси за учебна работа:

https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=534

https://meet.jit.si/ONH2

 

Дисертация: Изследвания върху диетични желирани и шоколадови продукти, 1995 г.

 

Научна тематика:

ü    Получаване, охарактеризиране и приложение на комплексни съединения

Получени и охарактеризирани са редица нови комплексни съединения на различни метални йони {индий(III)1, галий(III)2, цирконий(IV),3 ванадий(IV,V)4-5, желязо(II)6, желязо(III)7 и др.} с органични лиганди, някои от които проявяват биологична активност,4-7 а други са използвани като реактиви в аналитичната химия.10 За някои комплекси  [V(V)8, Fe(II)6 и Fe(III)10] са направени теоретичните изчисления, изяснена е геометричната структура на комплекса и разпределението на заряда. Определен е и вида хибридизация. Създаден е конкурентноспособен екстракционно-спектрофотометричен метод за определяне и специация на желязо(II) в природни и промишлени обекти.10

ü    Елементен анализ и химия на храни

Проучено е съдържанието на есенциални и токсични микроелементи в семена, плодове, растителни масла и какаово масло, и др.. Чрез използване на ISP масспектрометрия с индуктивно свързана плазма са установени маслата, които са най-устойчиви срещу миграция на метали. Съдържанието на микроелементи в плодове е оценено съобразно изискванията за допустимите норми на Директива 2008/100 на ЕС. Използвани са математически методи за моделиране елементния състав на споменатите храни. 11,12

Избрани публикации:

1.               G.K. Toncheva, K.B. Gavazov, V.D. Lekova, K. T. Stojnova, A.N. Dimitrov, Ternary Ion-association complexes between the indium(III) – 4-(2-pyridylazo)resorcinol anionic chelate and some tetrazolium cations.  Cent. Eur. J. Chem. 9(6), 2011, 1143-1146.

2.               K. B. Gavazov, K. T. Stojnova, G. K. Toncheva, V. D. Lekova, A. N. Dimitrov, Liquid-liquid extraction and spectrophotometric characterization of some new ternary ion-association complexes of gallium(III) and indium(III). Chemija, 2012, 23(4), 278-285.

3.               G. K.Toncheva, K. B. Gavazov, Flotation-Spectrophotometric Investigations on an Ion-Association System Containing Zirconium(IV). Chemistry Journal, 2013, 3(5), 122-127.

4.               K. B. Gavazov, G. K. Toncheva, V. B. Delchev,  An extraction-chromogenic system for vanadium(IV,V) based on 2,3-dihydroxynaphtahlene. Open Chem., 2016, 14(1), 197–205.

5.               G.Toncheva, Z. Zhelev, V. Delchev and K. Gavazov, Complex formation in a liquid-liquid extraction system containing vanadium(IV/V), 2,3-dihydroxynaphtahlene and Thiazolyl Blue. Acta Chim. Slov., 2018, 65(2), 462-469.

6.               G.K.Toncheva, T. S. Stefanova and K.B. Gavazov, Liquid-Liquid Extraction-Chromogenic Systems Containing Iron(III). 4-Nitrocatechol and Tetrazolium Salts. Oriental J. of chemistry, 2015, 31(1), 327-332.

7.               K.B. Gavazov, V.B. Delchev, G.K. Toncheva, Z.G. Georgieva, Extraction-spectrophoto-metric and theoretical (Hartree-Fock) investigations of a ternary complex of iron(II) with 4-nitrocatechol and 2,3,5-triphenyl-2H-tetrazolium. Russian J. of Gen. Chem., 2015, 85(8), 1945-1951.

8.               K.B. Gavazov, V. B. Delchev, K.T. Mileva, T. S. Stefanova and G. K. Toncheva, A 2:2:2 Complex of Vanadium(V) with 4-(2-Thiazolylazo)orcinol and 2,3,5-Triphenyl-2H-Tetrazolium Chloride. Acta Chim. Slov. 2016, 63(2), 392-398.

9.               K.B. Gavazov, V.B. Delchev, T.S. Stefanova, G.K. Toncheva, K.K. Simitchiev, Specific features of tetranitrotetrazolium blue chloride as an extraction reagent for iron(III). Russian J. of Gen.Chem., 2016, 86(5), 1167-1176.

10.            G. K. Toncheva, K. B. Gavazov, L. K. Dospatliev, A. B. Peltekov and B. S. Boyanov,  Application of 4-(2-Pyrodilazo) resorcinol for flotation spectrophotometric determination of iron. Bull. Chem. Soc. Ethiop., 2016, 30(3), 325-332.

11.            G. Toncheva, K. Nikolova, D. Boyadzhiev, I. Alexieva, D. Georgieva, G.Antova, Differentiation of Bulgarian wild fruits according to their mineral content. Bulgarian J. of Agric.Sci., 5, 2016, 22(5), 857–861.

12.            G. Toncheva, K. Nikolova, D. Boyadziev, G. Antova and  Z. Jelev, Mathematical analysis of the trace element content of Bulgarian fruit. Bulgarian Chem. Comm.,  2017, XX, Sp. Iss. G, 16-20.

Избрани публикации:

1.     Galya K. Toncheva, Zlatimir Zhelev, Vassil B. Delchev and Kiril B. Gavazov, Complex formation in a liquid-liquid extraction system containing vanadium(IV/V), 2,3-dihydroxynaphtahlene and Thiazolyl Blue, 2018, Acta Chim. Slov., 65(2), pp. 462-469.                                                               http://dx.doi.org/10.17344/acsi.2018.4225

2.     Galya K. Toncheva,  Nikolina P. Milcheva, and Kiril Blazhev Gavazov, Liquid-Liquid Extraction-Chromogenic System for Vanadium(V) Based on 4-(2-thiazolylazo)orcinol (TAO) and Aliquat 336, 2018, Acta Chim. Slov., 65(4), pp. 847-852.  http://dx.doi.org/10.17344/acsi.2018.4491

3.     Kiril B. Gavazov, Vassil B. Delchev, Nikolina P. Milcheva, Galya K. Toncheva, Complex formation in a liquid-liquid extractionchromogenic system for vanadium(IV), 2019, Open Chemistry, 17, pp. 599–608.

https://doi.org/10.1515/chem-2019-0071

4.     Galya K. Toncheva, Danail G. Hristov, Nikolina P. Milcheva and Kiril B. Gavazov, Extraction-Chromogenic System for Nickel(II)Based on 5-methyl-4-(2-thiazolylazo)resorcinol and Aliquat 336, 2020, Acta Chimica Slovenica 67(1), pp.151-158.

      http://dx.doi.org/10.17344/acsi.2019.5299