ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА УПРАЖНЕНИЯТА ПО СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, І СЕМЕСТЪР

1. Ян Кохановски  -“Трени”. Особености на ренесансовото съзнание

Литература: Ян Кохановски. Покой и лютня. Прев. Ив. Вълев. С., 1985.

Б. Биолчев. Пътят на едно възраждане. Самобитност и европейски традиции в поезията на полския Ренесанс. С., 1987.

Жоржета Чолакова. “Трените” на Ян Кохановски – диалог между културни съзнания В: Научни трудове на ПУ  “П. Хилендарски”. Българска филология, 1994, т. ХХХІІ, кн. 1, с. 87-93.

2. Карел Хинек Маха – “Май”. Особености на романтическия тип герой. Жанрова палинодия

Литература: Жоржета Чолакова. Карел Хинек Маха, или Гласът на падналата арфа. П., 1993.

3. Юлиуш Словацки – “Анхели”.Функция на библейските мотиви. Мистицизъм и профетизъм в образа на романтическия персонаж

Литература: Юлиуш Словацки. Избрани произведения. С., 1958.

Юлиуш Словацки. Избрани пиеси. С., 1982.

4. Адам Мицкевич – “Пан Тадеуш”. Народната епопея – творческа история.  Романтически и реалистични принципи. Особености на художественото време. Композиция

Литература: Адам Мицкевич. Пан Тадеуш. С. , 1979.

Адам Мицкевич. Избрани произведения. С., 1979.

Боян Биолчев. Отвъд мита. Адам Бернард Мицкевич. Между осанката на народния пророк и homo ludens. С., 1995.

5. Петър Петрович Негош –”Горски венец”

Литература: Петър Петрович Негош . „Горски венец”. С., 1949.

Боян Ничев. Увод в южнославянския реализъм. От фолклор към литература. С., 1971.

6. Типология на романтическия герой и образност (Маха, Мицкевич, Словацки, Негош в сравнителен план)

7. Болеслав Прус – “Фараон”

Литература: Болеслав Прус. Фараон. С., 1984.

Николай Даскалов. Оспорвани шедьоври. С., 1994.

8. Хенрик  Сенкевич – “Кръстоносци”

Литература: Х. Сенкевич. Кръстоносци. С., 1982.

9. Ян Неруда “Малострански разкази”

Литература: Ян Неруда. Избрани творби. С., 1986.

Таня Маджарова. Хронотопът в “Малострански разкази”. Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”, т. 36, кн.1, 1998 – Филологии, с. 471-478.

10. Бранислав Нушич. Комедии

Литература: Бранислав Нушич. Госпожа Министершата. Доктор. В: Избрани творби в 3 тома. С., 1990.

Б. Ничев. Увод в южнославянския реализъм. От фолклор към литература. С., 1971.

Б. Ничев. Бранислав Нушич. С., 1962.

11. Бранислав Нушич – “Автобиография”

Литература: Б. Нушич. Автобиография. С.

Б. Ничев. Бранислав Нушич. С., 1962.

12. Борисав Станкович – “Нечиста кръв”

Б. Станкович. Нечиста кръв. С., 1993.

Б. Ничев. Увод в южнославянския реализъм. От фолклор към литература. С., 1971.

Таня Маджарова. Женските образи в романа „Нечиста кръв” В: Д. Дончева. Помагало. Пловдив, 2002.

Обща библиография:

  1. Иван Павлов. Величко Тодоров. История на чешката литература. Т.І, С., 1986.
  2. Иван Павлов. Величко Тодоров. Българо-чешки литературни паралели. І-ІІ, С. 1983, 1992.
  3. Ян Кшижановски. История на полската литература. С., 1988.
  4. Славянски литератури. Образци. І-ІІ, С., 1977, 1984.

Д-р Таня Маджарова