ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА УПРАЖНЕНИЯТА ПО СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, І СЕМЕСТЪР

1. Ян Кохановски  – “Трени”. Особености на ренесансовото съзнание

Литература: Ян Кохановски. Покой и лютня. Прев. Ив. Вълев. С., 1985.

Б. Биолчев. Пътят на едно възраждане. Самобитност и европейски традиции в поезията на полския Ренесанс. С., 1987.

Жоржета Чолакова. “Трените” на Ян Кохановски – диалог между културни съзнания В: Научни трудове на ПУ ”П. Хилендарски”. Българска филология, 1994, т. ХХХІІ, кн. 1, с. 87-93.

2. Карел Хинек Маха – “Май”. Особености на романтическия тип герой. Жанрова палинодия

Литература: Жоржета Чолакова. Карел Хинек Маха, или Гласът на падналата арфа. П., 1993.

3. Юлиуш Словацки – “Анхели”. Функция на библейските мотиви. Мистицизъм и профетизъм в образа на романтическия персонаж

Литература: Юлиуш Словацки. Избрани произведения. С., 1958.

Юлиуш Словацки. Избрани пиеси. С., 1982

4. Адам Мицкевич – “Пан Тадеуш”. Народната епопея – творческа история.  Романтически и реалистични принципи. Особености на художественото време. Композиция

Литература: Адам Мицкевич. Пан Тадеуш. С. , 1979.

Адам Мицкевич. Избрани произведения. С., 1979.

Боян Биолчев. Отвъд мита. Адам Бернард Мицкевич. Между осанката на народния пророк и homo ludens. С., 1995

5. Петър Петрович Негош – “Горски венец”

Литература: Петър Петрович Негош . “Горски венец”. С., 1949.

Боян Ничев. Увод в южнославянския реализъм. От фолклор към литература. С., 1971.

6. Болеслав Прус – “Фараон”

Литература: Болеслав Прус. Фараон. С., 1984.

Николай Даскалов. Оспорвани шедьоври. С., 1994.

7. Хенрик  Сенкевич – “Кръстоносци”

Литература: Х. Сенкевич. Кръстоносци. С., 1982.

Обща библиография:

 1. Иван Павлов. Величко Тодоров. История на чешката литература. Т.І, С., 1986.
 2. Иван Павлов. Величко Тодоров. Българо-чешки литературни паралели. І-ІІ, С. 1983, 1992.
 3. Ян Кшижановски. История на полската литература. С., 1988.
 4. Славянски литератури. Образци. І-ІІ, С., 1977, 1984.

БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ІІ СЕМЕСТЪР

 1. Ян Неруда. „Малострански разкази”

Литература:

Ян Неруда. Избрани творби. С., 1986

Т. Маджарова. Повествователни практики в разказите на Ян Неруда, Пловдив, 2010

 1. Бранислав Нушич. Комедии

Литература:

Бр. Нушич. „Госпожа Министершата”, „Доктор” В: Избрани творби в 3 тома. С., 1990

Б. Ничев. Увод в южнославянския реализъм. От фолклор към литература. С., 1971

Б. Ничев. Бранислав Нушич. С., 1962

 1. Бранислав Нушич. „Автобиография”

Литература:

Бр. Нушич. Автобиография. С., 1995

 1. Борисав Станкович. „Нечиста кръв”

Литература:

Б. Станкович. Нечиста кръв. С., 1993

Б. Ничев. Увод в южнославянския реализъм. От фолклор към литература. С., 1971

Т. Маджарова. Романът „Нечиста кръв” – хроника на обезродяването” В: Liternet 2010\12

 1. Ст. Пшибишевски. Де профундис

Ницшеанската идея за човека. Мотивът за инцеста. Характерология на повествованието.

Литература:

Ст. Пшибишевски. Де профундис.

Ю. Кршижановски. История на полската литература.

 1. Ян Каспрович. „Химни”

Естетическа приемственост между символизма и експресионизма. Експресионистичната визия за човека. Интерпретация на библейските мотиви.

Литература:

Я. Каспрович. Химни. С., 1914. Прев. Д. Габе

 1. Ст. Жеромски. „Предпролет”

Особености на романовата структура и проблемът за съотношението между натурализъм, ипресионизъм и критически реализъм. Митът за стъклените къщи.

Литература:

Ст. Жеромски. Предпролет

 1. Владислав Реймонт. „Селяни”

Трактовката на патриархалната тема. Психология на личността в светлината на природоаграрния цикъл

Литература:

Вл. Реймонт. Селяни

 1. Я. Хашек. „Приключенията на добрия войник Швейк през Световната война”

Характеристика на персонажа – плутовско начало, поведенчески роли, персонажно слово.

Литература:

Я. Хашек. Приключенията на добрия войник Швейк през Световната война

 1. Карел Чапек. Война със саламандрите

Принципи и функции на фантастичното. Саламандрите като алегоричен образ на човешкия род. Проблемът за отворения финал на романа.

Литература:

К. Чапек. Война със саламандрите

 1. Карел Чапек. Философски романи: „Хордубал”, „Метеор”, „Обикновен живот”

Криминалното начало в романа „Хордубал” и неговата функция. Проблемът за човешката идентичност в „Метеор” и „Обикновен живот”. Плурализъм на повествователните позиции.

 1. В. Незвал. „Едисон”

Естетиката и поетиката на поетизма и нейните проявления в поемата. Проблемът за творчеството и творческата личност.

Литература:

В. Незвал. Странният чародей. Капка мастило. Папагал на мотоциклет.

 1. Иво Андрич. „Мостът на Дрина”

Мостът като главен персонаж на романа. Балканският човек и кръстопътният характер на балканската култура. Съотношения между историческа легенда и исторически факт

Литература:

И. Андрич. Мостът на Дрина. Есета

 1. Иво Андрич. „Прокълнатия двор”

Образът на затвора като аналог на моста. Мълчание и слово – ключова характеристика на персонажите

Литература:

И. Андрич. Прокълнатия двор

 1. Милорад Павич. „Хазарски речник”

Особености на постмодернизма. Проблеми на хипертекста

Литература:

М. Павич. Хазарски речник

 1. Станислав Лем. „Соларис”

Измерения на фантастичното. Отговорността пред спомена и мечтата.

Литература:

Ст. Лем. Соларис

 1. Милан Кундера. „Непосилната лекота на битието”

Митът за вечното завръщане. Аспекти на постмодерното повествование.

Литература:

М. Кундера. Непосилната лекота на битието

Д-р Таня Маджарова