Катедра „Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия“

История на катедрата
Катедрата по Обща и неорганична химия (ОНХ) е създадена през 1961 г. Ръководители на катедрата за периода 1961-1999 г. са: проф. Асен Гълъбов (1961 г., 1962 г.), проф. Младен Генчев (1962-1974 г.) и проф. Александър Александров (1974-1999 г.). През периода 1961-1999 г. в катедрата работят като преподаватели Ана Толева, Радка Пелова, Атанас Димитров, Димитър Ковачев, Костадин Паскалев, Михаил Алексиев, Живка Симеонова, Стефка Костова, Живка Панчева; през 1994 г. в катедрата постъпват като асистенти Ваня Лекова и Кирил Гавазов.
През 1972 г. се създава Катедрата по педагогика, психология и методика на преподаването с ръководител доц. Азаря Джалдети. В нея е обособен сектор по методика на обучението по химия (МОХ) с преподаватели Петър Петров, Боянка Матеева, Елена Гергова и Мария Миневска. През 1984 г. се създава обединена катедра по методика на обучението (МО) на базата на съществувалите седем секции по методика на обучението по различни специалности (физика, химия, биология, математика, български език и литература, руски език и литература, музикална педагогика). В периода 1984-1990 г. постъпват като преподаватели Йорданка Димова и Йорданка Стефанова. През 1990 г. се създава катедра „Методика на обучението по химия“ към Химическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Ръководители на катедрата за периода 1990-1999 г. са: доц. д-р Боянка Матеева (1990-1995 г.) и доц. д-р Елена Гергова (1995-1999 г.). През 1996 г. в катедрата постъпва като преподавател Антоанета Ангелачева.
През 1999 г. с решение на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“, катедрите по ОНХ и МОХ се обединяват в катедра „Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия“ (ОНХМОХ) с ръководител доц. д-р Елена Гергова. В периода 2001-2017 г. ръководители на катедрата са: доц. д-р Радка Пелова (2001-2006 г.), доц. д-р Йорданка Димова (2006-2007 г.), доц. д-р Атанас Димитров (2007-2012 г.), доц. д-р Кирил Гавазов (2012-2017 г.), а от 2017 г. – доц. д-р Ваня Лекова. В катедрата по ОНХМОХ, след 2004 г., като преподаватели постъпват Петя Маринова, Галя Тончева, Георги Василев, Кирила Стойнова, Теодора Стефанова и Павел Янев.

Академичен състав

Ръководител катедра
Доц. д-р Ваня Димитрова Лекова
420 vanlek @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Петя Емилова Маринова 445 marinova @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Антоанета Анастасова Ангелачева 230 angel @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Йорданка Петрова Стефанова
263 jorpste @ uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Галя Костадинова Тончева 445 toncheva @ uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Кирила Трифонова Стойнова 324 stoynova @ uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Павел Руменов Янев 324 p.r.qnev @ abv.bg
химик Милена Колева Славова 428 milena @ uni-plovdiv.bg
химик Петя Александрова Петрова 463 palex @ uni-plovdiv.bg
докторант Мариян Неделчев Христов mariqn.nedelchev1 @ abv.bg
докторант Станислава Стефанова Стефанова stanislava_017 @ abv.bg

Защитили докторанти
По професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Неорганична химия“:
Кирил Гавазов (2001 г.) – научен ръководител проф. дхн Александър Александров;
Петя Маринова (2011 г.) – научен ръководител проф. дхн Мариана Митева (СУ);
Ваня Гандова (2011 г.) – научен ръководител проф. дхн Георги Василев;
Петя Рачева (2011 г.) – научен ръководител доц. д-р Атанас Димитров;
Николина Милчева (2013 г.) – научен ръководител проф. дхн Георги Василев;
Кирила Стойнова (2014 г.) – научен ръководител доц. д-р Атанас Димитров;
Видка Диварова (2015 г.) – научен ръководител доц. д-р Атанас Димитров;
Теодора Стефанова (2015 г.), научен ръководител доц. д-р Кирил Гавазов.
Петя Маринова и Кирила Стойнова продължават академичната си кариера в катедра ОНХМОХ при Химически факултет на ПУ „Паисий Хиленсарски“; Кирил Гавазов – (професор, 2022 г.), Петя Рачева, Видка Диварова и Николина Милчева – МУ-Пловдив; Ваня Гандова – УХТ-Пловдив.

По професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, докторска програма „Методика на обучението по химия“:
Йорданка Димова (2000 г.) – научен ръководител доц. д-р Елена Гергова;
Антоанета Ангелачева (2007 г.) – научен ръководител доц. д-р Елена Гергова;
Йорданка Стефанова (2008 г.) – научен ръководител доц. д-р Мария Миневска;
Калина Камарска (2015 г.) – научен ръководител доц. д-р Йорданка Димова;
Петя Герасимова (2022) – научен ръководител доц. д-р Йорданка Стефанова.
Йорданка Димова, Антоанета Ангелачева и Йорданка Стефанова продължават академичната си кариера в ХФ на ПУ; Калина Камарска – ТУ, филиал Пловдив; Петя Герасимова – учител по химия и опазване на околната среда в СУ „ Черноризец Храбър“, Пловдив.

Професионално направление 4.2. Химически науки

Научноизследователска дейност
Получаване, охарактеризиране и приложение на комплексни съединения
Получени и изследвaни са йонно-асоциирани комплекси на йони на преходни и непреходни метали: Ge(IV), Ga(III), Nb(V), Mo(VI), W(VI), In(III), Zr(IV), V(IV/V), Fe(II), Fe(III), Co(II), Cu(II), Zn(II) с различни по природа би- и полидентатни лиганди на полифеноли и азотсъдържащи органични съединения и с участие на катиони на моно- и дитетразолиеви соли и нитрон. Комплексите са приложени за определяне на метали в различни области на екологията и опазването на околната среда, медицината, фармацията, приложната неорганична химия: Со(II) във витамин В12 и в сплав от типа „Stellite“6; Mo(VI) в стомани; Ga(III) в моделни смеси; V(V) и Fe(II) в питейни води и др. Синтезирани и охарактеризирани са комплекси на йони на преходни метали Pt(II), Pd(II), Ru(III), Cu(II), Ni(II), Co(II), Zn(II), Cd(II) с биологичноактивни органични лиганди. Изследвани са цитотоксичното и антимикробно действие на комплексите с цел приложението им в медицината, фармацията и аграрната наука.


Отляво надясно: гл. ас. д-р Галя Тончева, доц. д-р Петя Маринова, химик Милена Славова, гл. ас. д-р Кирила Стойнова

Избрани публикации
Kirila Stojnova, Pavel Yanev and Vanya Lekova
Study on the Equilibria of the Complex Formation of Anionic Chelate of Zn(II) with Tridentate Ligand and the Cation of 3-(2-naphtyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium chloride
Acta Chim. Slovenica, 70, (2023), 295-302
doi: 10.17344/acsi.2023.8197

Petja Marinova and Mariyan Hristov
Synthesis and Biological Activity of Novel Complexes with Anthranilic Acid and Its Analogues
Applied Sciences, 13(16), (2023) 9426
doi.:10.3390/app13169426

Petja Marinova, Stoyanka Nikolova, Slava Tsoneva
Synthesis of N-(1-(2-acetyl-4,5-dimethoxyphenyl)propan-2-yl)benzamide and its copper(II) complex
Russian Journal of General Chemistry, 93(1), (2023), 161-165
doi: 10.1134/S1070363223010218

Vidka. V. Divarova, Galya Toncheva, Nikolina P. Milcheva, Vasil B. Delchev, Kiril Gavazov
Spectrophotometric determination of molybdenum(VI) as a Ternary Complex with and 4-Nitrocatechol and Benzalkonium Chloride
Molecules, 27(4), (2022), 1217
doi :10.3390/molecules27041217

P. Marinova, M. Marinov, M. Kazakova, Y. Feodorova, D. Blazheva, A. Slavchev, D. Georgiev, I. Nikolova, H. Sbirkova-Dimitrova, V. Sarafian, N. Stoyanov
Copper(II) complex of bis(1′,3′-hydroxymethyl)-spiro-(fluorine-9,4′-Imidazolidine)-2′,5′-dione, cytotoxicity and antibacterial activity of its derivative and crystal structure of free ligand
Russian Journal of Inorganic Chemistry, 66(13), (2021), 1925-1935
doi: 10.1134/S0036023621130052

Galya K. Toncheva, Danail G. Hristov, Nikolina P. Milcheva and Kiril B. Gavazov,
Extraction-Chromogenic System for Nickel(II) Based on 5-methyl-4-(2-thiazolylazo)resorcinol and Aliquat 336
Acta Chimica Slovenica , 67(1), (2020),151-158
doi: 10.17344/acsi.2019.5299

Kirila Stojnova and Vanya Lekova
Study on the Equilibria of Chelate Formation and the Ion-association of Anionic Chelate of Germanium(IV) with 4-Nitrocatechol and 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium Cation
Russian Journal of Inorganic Chemistry, 64 (10), (2019), 1235-1241
doi: 10.1134/S0036023619100152

Galya K. Toncheva, Zlatimir Zhelev, Vassil B. Delchev and Kiril B. Gavazov
Complex formation in a liquid-liquid extraction system containing vanadium(IV/V), 2,3-dihydroxynaphtahlene and Thiazolyl Blue
Acta Chim. Slovenica, 65(2), (2018), 462-469
doi: 10.17344/acsi.2018.4225

Vidka Divarova, Kirila Stojnova, Petya Racheva and Vanya Lekova
Determination of cobalt in the form of an ion associate in Vitamin B12
Russian Journal of Inorganic Chemistry, 63 (7), (2018), 974-977
doi: 10.1134/S0036023618070057

Kirila Stojnova, Vidka Divarova, Petya Racheva, Vanya Lekova
Extraction-spectrophotometric method for determining gallium(III) in the form of ion associate with a monotetrazolium salt
J Appl Spectrosc 82 (5), (2015), 853-856
doi. 10.1007/s10812-015-0193-x

Проекти
Членове от катедрата по ОНХМОХ, колеги от други катедри на Химическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“ и студенти са участвали в изпълнението на научни проекти.
„Синтез и изследване на метални комплекси с азотсъдържащи лиганди и тяхното приложение в химичния анализ и като биологичноактивни вещества“, Х-41/03, Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2003/2004
„Дериватографско и екстракционно спектрофотометрично изследване на полифенолатни йонноасоциирани комплекси на молибден и ванадий“, Х-13/05, Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2005/2006
„Синтез и изследване комплексообразувателната способност на N-съдържащи хетероциклични съединения“, РС 07-Х-50, Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2007/2008
„Изследване на химични, хранителни и биологични обекти с високоефективна течна хроматография (HPLC)“, ИС 08-ХФ-2, Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2008/2009
Оборудване на „Център по химия и физика на нови материали“, РНИ 09-ХФ-002, Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2009/2010
„Синтез, структура и комплексообразувателна способност на флуоренилни, аза- и диаза- флуоренилни спирохидантони и техни тиоаналози с потенциална биологична активност“, договор ДМУ 02/11, конкурс „Млади учени“, МОН, 2009/2013
„Актуални и интердисциплинарни изследвания в областта на химията“, НИ11-ХФ-007/27.05.2011, Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2011/2012
„Синтез на нови флуоренилни спирохидантоини и техни метални комплекси в търсене на по-селективни и по-ефективни противотуморни средства“, договор ДФНИ-БО1/0014, Фонд „Научни изследвания“, конкурс „Фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области“ 2012, МОН, 2012 г.
„Експериментални, теоретични и методологични разработки за създаване на нови материали и технологии, насочени към опазване здравето на хората и околната среда“, НИ13-ХФ-006/19.03.2013, Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2013/2014
„Подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор“, договор Д02-159/14.02.2013 индекс П-6-33/13, на тема: „Synthesis and in vitro activity of platinum (II) complexes of two fluorenylspirohydantoins against а human tumor cell line”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, проект „Наука и бизнес”, 2013 г
„Разботване на нови материали и методи за нуждите на съвременните технологии“, НИ -15- ХФ -001, Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2015/2016
„Създаване на нови материали и технологии и изследване приложението им в сферата на здравеопазването, фармацевтичната промишленост и околната среда“, ФП17-ХФ-013, Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2017/2018
„Изследване потенциала на морски и сладководни водорасли за влагане в състав на функционални храни. Приложение на йонна течност за екстракция на есенциални елементи“, СП19-ХФ009/2019, Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2019/2020
„Научно приложни изследвания на водорасли (черномолски и сладководни) и координационни съединения на биогенни микроелементи с кислородсъдържащи лиганди“, СП21-ХФ004/2021, Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2021/2022
„Изследване на реакцията на комплексообразуване на изохинолини и техни производни с йони на преходни метали“, договор СП23-ХФ-006, одобрен за финансиране от конкурс „Студентски проекти“, Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2023/2024
„Изграждане на стратегия за публичен образ на ПУ „Паисий Хилендарски“, ИСПО-2019, Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“
„Приложение на йонно-асоциирани комплекси в микроекстракционните техники. Разработване на методи за определяне на целеви аналити“, ДНТС/Словакия, 01/7/30.09.2016
ASO 1-2007, „Wet-chemical synthesis and characterization of bismuth-based nanoparticles for development of lead-free solders”, Project Austrian science and research liaison office BRNO, 2007 г.

Бакалавърски курсове
Лекции и упражнения
Обща и неорганична химия I и II част
Бионеорганична химия
Химия на координационните съединения
Биологичноактивни координационни съединения
Лекции
Приложение на радиоактивните индикатори
Номенклатура на неорганичните съединения
Геохимия и минералогия
Упражнения
Стехиометрични изчисления

Учебници и учебни пособия
Александър Александров
Обща химия
Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 1998

Атанас Димитров
Неорганична химия I част
Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 1998

Атанас Димитров
Неорганична химия II част
Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2003

Радка Пелова и Живка Симеонова
Неорганична химия
Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2004

Ваня Лекова
Въпроси, задачи и тестове по обща и неорганична химия
Издателство „Образователни технологии“, София, 2002

Радка Пелова, Атанас Димитров, Живка Панчева, Стефка Костова, Живка Симеонова, Кирил Гавазов, Ваня Лекова
Ръководство за лабораторни упражнения по неорганична химия
Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2003

Ваня Лекова, Кирил Гавазов, Атанас Димитров
Ръководство за решаване на задачи по обща и неорганична химия
Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2008

Кирил Гавазов, Ваня Лекова, Петя Маринова, Галя Тончева, Кирила Стойнова, Теодора Стефанова, Йорданка Стефанова, Антоанета Ангелачева
Лабораторни упражнения по обща и неорганична химия
Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2016

Ваня Лекова, Кирил Гавазов, Атанас Димитров
Ръководство за решаване на задачи по обща и неорганична химия
Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2019

Кирила Стойнова, Антоанета Ангелачева, Йорданка Стефанова, Галя Тончева, Петя Маринова, Ваня Лекова
Ръководство за лабораторни упражнения по обща и неорганична химия
Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2019

Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

Методика на обучението по химия
Изследователските търсения са насочени към развитие и усъвършенстване на основните компоненти на процеса на обучение по химия: цели на обучението и очаквани резултати; учебно съдържание; технология – организационни форми, подходи, методи и средства на обучение; контрол и оценка на резултатите от процеса на обучение. На основата на анализ на различните схващания за научната грамотност са очертани предпоставките за осъществяване на съвременно природонаучно обучение, характеризирани са някои възможности за приложение на конструктивисткия подход в обучението по химия с цел формиране на научна грамотност у учениците. Чрез анализ на разбирания за същността на екологичното образование в областта на педагогиката, психологията, методиките на обучение са разкрити възможностите на основните компоненти на учебния процес по химия за реализиране на екологично образование. Изграден и теоретично обоснован е дидактически модел за осъществяване на екологично образование в обучението по химия в средното училище. Обект на изследване са и двата специфични метода на обучението по химия – наблюдението и учебния експеримент. Разработена е методика за подготовка на учители за приложение на учебния експеримент в обучението по химия. Създадени са познавателни модели за експериментално изучаване на химичните обекти с цел формиране на природонаучни компетентности на учениците.


Отляво надясно – доц. д-р Антоанета Ангелачева, доц. д-р Йорданка Димова, доц. д-р Йорданка Стефанова и химик Петя Петрова

Избрани публикации
Ангелачева, А.
Разработване на инструментариум за диагностика на здравно-екологичните компетентности на учениците в обучението по химия 8. клас.
Управление и образование, т. 19(3), Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, (2023), 28-37

Ангелачева, А.
Възможности на учебния експеримент за формиране на природонаучна грамотност на студентите – бъдещи учители по химия.
Natural Science and Advanced Technology Education, 31(3), (2022), 260-278

Ангелачева, А.
Модел за прилагане на учебни експерименти за формиране на природонаучна грамотност в обучението по „Човекът и природата“ 6. клас.
Сборник доклади от Национална научна конференция „Образование, наука, общество“, ПУ „П. Хилендарски“, филиал – Смолян, Пловдивско университетско издателство, (2022), 93-113

Йорданка Стефанова, Петя Герасимова
Приложение на конструктивистки подход за развитие на ключови компетентности в обучението по Химия и опазване на околната среда – 9 клас.
Стратегии на образователната и научната политика, 10 (4), (2022), 397 -410

Ангелачева, А.
Възможности на изследователския подход за формиране на ключови компетентности в обучението по химия.
Natural Science and Advanced Technology Education, 30(1), (2021), 79-97

Й. Стефанова, П. Герасимова.
Ключовите компетентности през погледа на учителите по природни науки – резултати от проведено проучване.
Pedagogika-Pedagogy, 93(4), (2021), 525 – 536

Стефанова Й.
Приложение на изследователския подход за развитие на научна грамотност при изучаване химичните процеси в обучението по Химия и опазване на околната среда – 10 клас.
Стратегии на образователната и научната политика, 29 (4), (2021), 370 – 389

Dimova, Y. & Loughran, J.
Developing a big picture understanding of reflection in pedagogical practice
Reflective Practice, 10 (2), (2009), 205-217

Dimova, Y. & Kamarska, K.
Rediscovering John Dewey’s model of learning through reflective inquiry
Problems of Education in the 21st Century, 63, (2015), 29-39

Проекти
Членове от катедрата по ОНХМОХ, колеги от други катедри на Химическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“ и студенти са участвали в изпълнението на научни проекти.
Университетски, национални и международни
„Използване на технологията „добавена реалност” с мобилни устройства в процеса на обучение“, ИД13 ФФ005, Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2013/2014
„Пловдивски електронен университет: национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование“, BG051PO 001-4.3.04-0064, Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2014 г.
„Подобряване на качеството на общото образование“, BG051PO001-3.1.04, МОН, 2012
„Квалификация на педагогическите специалисти“, BG051PO001-3.1.03-0001, проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз; МОН, 2013/2014
„Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение“, BG051PO001-3.1.10-0001, проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, МС, 2014 г.
„Подкрепа за успех“, BG05М2ОР001-2.011-0001, МОН, 2019/2020
EU TRAIN – European Training for student teachers in science;
Project 226518-CP-1-2005-1-FI-COMENIUS-C21, 2005-2008
SALiS (Student Active Learning in Education) – Project 511275-TEMPUS-1-2010-1-GE-TEMPUS-JPCR; European Project on Tempus program, 2010-2012
Fibonacci – Disseminating Inquiry-Based Science and Mathematics Education in Europe, 2012-2013
MASCIL (Mathematics and science for life) – FP-7-320693, 2013-2017

Бакалавърски курсове
Лекции
Методика на обучението по химия
Обяснението в обучението по химия
Учебните задачи по химия
История на химията
Лекции и семинарни занятия
Учебни задачи в курса по химия в средното училище
Разработване на уроци за обучение в електронна среда
Екологично образование в обучението по химия
Компетентностен подход и иновации в образованието
Конструктивистки подход в обучението
Методи на педагогическите изследвания в обучението по химия
Основни химични знания в курса „Човекът и природата“ (5-6 клас)
Упражнения
Хоспитиране и текуща педагогическа практика
Стажантска педагогическа практика
Методика и техника на учебния експеримент по химия

Курсове по магистърска програма „Обучението по химия в училище“
Лекции и упражнения
Методика на обучението по химия
Методика на обучението в профилираната подготовка по химия
Методология и методи на педагогическите изследвания
Разработване на уроци в електронна среда
Здравно и екологично образование
Учебни задачи в курса по химия в средното училище
Наблюдението и химичният експеримент в обучението по химия
Съвременни образователни технологии в обучението по природни науки
Метод на проектите в обучението по природни науки
Оценяване в образованието

Лекции и семинарни занятия
Компетентностен подход и иновации в образованието
Лекции
История на химията
Химия и общество
Упражнения
Курсов проект по диагностично изследване
Хоспитиране и текуща педагогическа практика
Стажанска практика по химия

Монографии
Стефанова, Й. (2021). Обяснението в обучението по химия и опазване на околната среда в средното училище. УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 110 стр., ISBN 978-619-202-686-8
Ангелачева, А. (2020). Експериментът и наблюдението в обучението по химия. Пловдив, Макрос, 157 стр., ISBN 978-954-561-503-0

Ангелачева, А. (2020). Организационни форми на обучението по химия. Пловдив, Макрос, 128 стр., ISBN 978-954-561-513-9

Стефанова, Й. (2020). Съвременни образователни технологии в обучението по химия и опазване на околната среда. УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 135 стр., ISBN 978-619-202-620-2

Ангелачева, А. (2019). Съвременни аспекти на екологичното образование в обучението по химия в средното училище. Пловдив, УИ “П. Хилендарски“, 110 стр., ISBN 978-619-202-527-4

Ангелачева, А., Е. Гергова (2011). Екологично образование в процеса на обучение по химия. Пловдив, УИ “П. Хилендарски“, 137 стр., ISBN 978-954-423-689-2

Dimova, Y. (2011). Reflective approach to education: from concepts of reflection to a model of reflective practice. Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing. 120 p. ISBN: 978-3-8443-2203-3

Ганчев, Г. и Е. Гергова (1998). Тестът по химия. Ст. Загора: Палмира, 157 стр. ISBN: 9548864339

Добри Лазаров, Мария Миневска (1986), Интегралният подход в обучението по химия, Народна просвета, София

Учебници и учебни пособия за СУ
Гавазов, К., П. Рачева, Й. Стефанова, Г. Шуманова, Т. Гюзелева (2019): Химия и опазване на околната среда за 11. клас. Модул 2. Химия на неорганичните вещества. „Клет България“ ООД, 207 стр., ISBN 978-954-34-4620-9

Донкова,Б., В. Делчев, И. Манолов, Й. Стефанова, Г. Шуманова, К. Славова, Т. Гюзелева (2018): Химия и опазване на околната среда – учебник за 10 клас. „Клет България“ ООД, 160 стр. ISBN 978-954-18-1398-0
Димова, Й., E. Гергова и Л. Недялкова (2018). Химия и опазване на околната среда за 7. клас. София: Просвета, 112 стр. ISBN: 9789540136295

Кабасанова, М., Хр. Попов, В. Иванов, Й. Димова, Е. Гергова, Г. Комитска (2017). Човекът и природата за 5. клас. София: Просвета Азбуки, 160 стр. ISBN: 9789543600823

Кабасанова, М., Хр. Попов, В. Иванов, Й. Димова, Е. Гергова, Л. Недялкова, Г. Комитска (2017). Човекът и природата за 6. клас. София: Просвета Азбуки, 168 стр. ISBN: 9789543601097

Близнаков, Г., Л. Недялкова, Е. Гергова, П. Рибарска (1997). Химия за 10. клас. София: Просвета, 248 стр.

Димова, Й. и Е. Гергова (2018). Тестови задачи и тестове за контрол и за самоконтрол по химия и опазване на околната среда за 7. клас. София: Просвета, 56 стр. ISBN: 9879540137766

Димова, Й., Е. Гергова и Л. Недялкова (2018). Тетрадка по химия и опазване на околната среда за 7. клас. София: Просвета, 60 стр. ISBN: 9789540136714

Кабасанова, М., Хр. Попов, В. Иванов, Й. Димова, Е. Гергова, Л. Недялкова, Г. Комитска (2017). Тетрадка по човекът и природата за 6. клас. София: Просвета Азбуки, 80 стр. ISBN: 9789543601189

Кабасанова, М., Хр. Попов, В. Иванов, Й. Димова, Е. Гергова, Г. Комитска (2016). Тетрадка по човекът и природата за 5. клас. София: Просвета Азбуки, 72 стр. ISBN: 9789543600830

Калоян Манолов, Мария Миневска, Боянка Матеева (2000), Химия без формули. Просвета, София

Учебни пособия за студенти и учители
Димова, Й., Е. Гергова и Л. Недялкова (2018). Химия и опазване на околната среда за 7. клас – книга за учителя. София: Просвета, 112 стр. ISBN: 9789540136295

Кабасанова, М., Хр. Попов, В. Иванов, Й. Димова, Е. Гергова, Г. Комитска (2017). Човекът и природата за 5. клас – книга за учителя. София: Просвета Азбуки, 160 стр. ISBN: 9789543600823

Кабасанова, М., Хр. Попов, В. Иванов, Й. Димова, Е. Гергова, Л. Недялкова, Г. Комитска (2017). Човекът и природата за 6. клас – книга за учителя. София: Просвета Азбуки, 168 стр. ISBN: 9789543601097

Ангелачева, А. (2014). Химията – наблюдения и експерименти. Модул неметали. Пловдив, УИ “П. Хилендарски“, 148 стр., ISBN 978-954-423-918-3

Епитропова, А., Й. Димова, К. Камарска (2012). Активно обучение по природни науки. Пловдив: УИ „П. Хилендарски“. ISBN: 9789544237837

Ангелачева, А., Й. Стефанова (2010). Методика и техника на учебния химичен експеримент. Част ІІ. Пловдив, УИ “П. Хилендарски“, 111 стр., ISBN 978-954-423-580-2

Ангелачева, А. (2006). Методика и техника на учебния химичен експеримент. Част І. Пловдив, УИ “П. Хилендарски“, 175 стр., ISBN 978-954-423-345-7

Василев, В., Й. Димова и Т. Коларова-Кънчева (2005). Рефлексия и обучение – 1. част. Рефлексията – теория и практика. Пловдив: Макрос, 143 стр. ISBN: 954561157

Матеева, Б., Е. Герова, М. Миневска, Й. Димова (1993). Методическа подготовка по химия. Пловдив: Пловдивско университетско издателство. 134 стр. ISBN: 954-423-041-6

Мария Миневска, Атанаска Софрониева, Рада Дойчинова, Боянка Матеева, Калоян Манолов (1988), Методически насоки по химия 8. клас на ЕСПУ, Народна просвета, София

Център за химични демонстрации
В Химическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ функционира „Център за химични демонстрации“, с ръководител доц. д-р Йорданка Стефанова, фокусиран върху популяризирането на химията като наука и учебен предмет, с цел да разкрие пред младите хора особеностите на химичния експеримент като метод на научно и учебно познание и да мотивира учениците в избора им да изучават химическите науки. В учебната работа на Центъра участват преподаватели и докторанти от всички катедри на факултета. Проведени са лабораторни занятия с повече от 2000 ученици от гр. Пловдив и други области на Южна България.