Общо събрание на факултета

ОБЯВА

Въз основа на решение на Факултетния съвет при Химически факултет от 19 април 2022 година, по искане на декана на Химически факултет с цел актуализиране състава на Факултетния съвет и отчет на деканското ръководство свиквам Общо събрание на Химически факултет.

Общото събрание ще се проведе на 27. 05. 2022 година (петък) от 1300 часа в 11 аудитория, Ректорат.

Дневен ред:

  1. Отчет на деканското ръководство за периода от ноември 2019 до май 2022 година.
  2. Обсъждане и приемане на актуализирана Визия за развитие на Химическия факултет за периода 2022 – 2032 година.
    – предложение от кат. ОНХМОХ (Стратегия за развитие на професионални направления 4.2 Химически науки и 1.3 Педагогика на обучението по химия)
    – предложение от деканското ръководство (актуализирана Визия за развитие на Химическия факултет)
  3. Актуализиране състава на Факултетния съвет.
  4. Избор на представители от нехабилитираните преподаватели за членове на Общото събрание на Университета.
  5. Разни.

Председател на ОС:
/доц. Георги Патронов/

Конкурс „Най-добра дипломна работа по химия“

Съюзът на химиците в България
организира
национален конкурс
за наградата “АКВАХИМ-2022”
за “Най-добра дипломна работа по химия” за 2021 година.
В конкурса могат да участват студенти завършили през 2021 година, придобили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от СУ “Св. Климент Охридски”, ПУ “Паисий Хилендарски”, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград, ХТМУ София, Университета “Асен Златаров” Бургас, включително и всички други университети с изучаване на предмета – химия.
Наградата е парична в размер на 1000 лева за бакалавър и 2000 лева за магистър.
Краен срок за представяне на предложенията: 16 май 2022 год.
Срокът е удължен до 31 май 2022 г.

Повече информация вижте тук.