Общо събрание на факултета

ОБЯВА

Въз основа на решение на Факултетния съвет при Химически факултет от 19 април 2022 година, по искане на декана на Химически факултет с цел актуализиране състава на Факултетния съвет и отчет на деканското ръководство свиквам Общо събрание на Химически факултет.

Общото събрание ще се проведе на 27. 05. 2022 година (петък) от 1300 часа в 11 аудитория, Ректорат.

Дневен ред:

  1. Отчет на деканското ръководство за периода от ноември 2019 до май 2022 година.
  2. Обсъждане и приемане на актуализирана Визия за развитие на Химическия факултет за периода 2022 – 2032 година.
    – предложение от кат. ОНХМОХ (Стратегия за развитие на професионални направления 4.2 Химически науки и 1.3 Педагогика на обучението по химия)
    – предложение от деканското ръководство (актуализирана Визия за развитие на Химическия факултет)
  3. Актуализиране състава на Факултетния съвет.
  4. Избор на представители от нехабилитираните преподаватели за членове на Общото събрание на Университета.
  5. Разни.

Председател на ОС:
/доц. Георги Патронов/