Заповед за обучение в периода 27.11. – 23.12.2020 г.

ЗАПОВЕД
№ Д-12 от 26. 11. 2020 г.
гр. Пловдив

На основание на заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-677/25.11.2020 г. и заповеди на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-4051/18.08.2020 г. и Р33-5722/26.11.2020 г.

ОПРЕДЕЛЯМ

следните правила за обучение в електронна среда за периода 27.11. – 23.12.2020 г.:

  1. Лекциите, семинарните занятия и по преценка на преподавателя, някои от лабораторните упражнения, да се провеждат синхронно в електронна среда.
  2. Лабораторните занятия (упражнения), които не могат да се провеждат в електронна среда да бъдат отложени и да се проведат след 23.12.2020 г.
  3. Насрочените в периода семестриални изпити за задочно обучение и държавни изпити да се проведат дистанционно в електронна среда.
  4. Извънаудиторните дейности (консултации, срещи и др.) със студенти да се проведат дистанционно в електронна среда или да се отложат.
  5. Контролът за провеждане на учебните занятия да се осъществява от Ръководителите на катедри, съгласно решение на АС (Протокол № 10/20.07.2020 г.)
  6. Всички студенти, служители и преподаватели да спазват противоепидемиологичните мерки.

Копие от заповедта да се връчи на ръководителите на катедри за сведение и изпълнение и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН:
/доц. д-р В. Кметов/