Заповед за обучение в периода 29.10. – 12.11.2020 г.

ЗАПОВЕД
№ Д-10 от 28. 10. 2020 г.
гр. Пловдив

На основание на заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-626/27.10.2020 г. и заповед на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-4051/18.08.2020 г.

ОПРЕДЕЛЯМ

следните правила за обучение в електронна среда за периода 29.10. – 12.11.2020 г. със студенти в редовна форма на обучение:

  1. Лекциите и семинарните занятия във всички курсове да се провеждат синхронно в електронна среда. Преподавателите да се свържат със студентите и да ги информират за използваната платформа, като кодът за достъп до платформата да се публикува в разписа на учебните занятия.
  2. Лабораторните занятия (упражнения) по дисциплините да бъдат отложени и да се проведат след 12.11.2020 г.
  3. Насрочените в периода семестриални изпити за задочно обучение, държавни изпити по магистърски програми и конкурсния изпит за прием на магистри, държавна поръчка да се проведат присъствено при спазване на противоепидемиологичните мерки.
  4. Извънаудиторните дейности (консултации, срещи и др.) със студенти да се провеждат в електронна среда или да се отложат.
  5. Контролът за провеждане на учебните занятия да се осъществява от Ръководителите на катедри, съгласно решение на АС (Протокол № 10/20.07.2020 г.)

Копие от заповедта да се връчи на ръководителите на катедри за сведение и изпълнение и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН:
/доц. д-р В. Кметов/