Заповед за обучение в периода 13.11. – 27.11.2020 г.

ЗАПОВЕД
№ Д-11 от 11. 11. 2020 г.
гр. Пловдив

На основание на заповед на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-4051/18.08.2020 г.

УДЪЛЖАВАМ

действието на моя заповед Д-10 от 28.10.2020 г. за периода от 13.11.2020 г – 27.11.2020 г.

Копие от заповедта да се връчи на ръководителите на катедри за сведение и изпълнение и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН:
/доц. д-р В. Кметов/