Обява за работа в Стъкларския завод

comments Коментарите са изключени за Обява за работа в Стъкларския завод
By , ноември 20, 2018 3:05 pm

Technologist – glass production

 We are a big multinational production company – we are looking to hire a motivated and ambitious engineering professional to join our team as technologist – glass production.

Responsibilities:

1.Оrganizes and  supervises the technological process for preparing and melting raw materials.
2. Compilation of the necessary formulations, cost norms and calculations of the main technological process.
3. Determines the quantity of raw materials required for the month and participates in the preparation of the annual budget on his part on the raw materials.
4. Monitor the cost of raw materials and prepare and submit to the management relevant reports and monthly summaries.
5. To monitor the quality of finished products in order to optimize and  manage the technological process.
6. To participate in the process of preparation of  the technical specifications and the production facilities.

Requirements:

  1. Master degree Chemistry
  2. Expеrience in relevant position is considered as advance.
  3. Team player.
  4. Good knowledge of English language and software proficiency.

What we offer:

  1. An excellent remuneration package including attractive benefits
  2. Profesional trainings.
  3. A challenging work environment giving opportunity to acquire new and develop existing skills.

 

Interested? Then, send us a copy of your CV to email gdeleva@baglass.com
We will contact you only if you are among the short-listed candidates. We guarantee you strictest confidentiality.

Открити лекции по Хроматография и масспектрометрия

comments Коментарите са изключени за Открити лекции по Хроматография и масспектрометрия
By , ноември 19, 2018 11:14 am

Уважаеми колеги,

на 1 декември 2018 год. (събота) във 2 компютърна зала ще се проведат открити лекции по Хроматография и масспектрометрия от представители на фирма АСМ2, като част от дисциплината “Комбинирани хроматографски техники” от магистърска програма “Спектрохимичен анализ”

Програма на лекциите:

Национална програма “Млади учени и постдокторанти”

comments Коментарите са изключени за Национална програма “Млади учени и постдокторанти”
By , ноември 6, 2018 3:12 pm

Уважаеми колеги,

стартира изпълнението на одобрената от Министерски съвет на РБ Национална програма “Млади учени и постдокторанти”. Целта на програмата е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти като по този начин да се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.

В конкурсната сесия имат право да кандидатстват млади учени или асистенти, главни асистенти и доценти, отговарящи на условията за постдокторант, съгласно определенията в ЗННИ.

  • млади учени (лица, които извършват НИР и научно-образователна дейност във ВУ или научни организации след придобиване на първа ОКС „магистър”, но не повече от 10 години след придобиването й);
  • постдокторанти (учени, придобили ОНС „доктор”, но не повече от 5 години от придобиването й).

Документи:

1. Указания, относно обявена конкурсна сесия за Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

2. Бланка – Критерии за избор на млад учен или постдокторант в природо-математическите науки

3. Национална научна програма “Млади учени и постдокторанти”

Срок за подаване на документи: от 6.11.2018 до 15. 11. 2018 год. включително


Със заповед на Декана на Химическия факултет е назначена комисия, в състав:

Председател:  Проф. д-р Гинка Антова – Зам. Декан по научната дейност

Членове:

Проф. дхн Васил Делчев

Доц. д-р Ваня Лекова

Доц. д-р Кирил Симитчиев

Доц. д-р Пламен Ангелов

Лидия Кайнарова – редовен докторант, млад учен

Протокол от заседание на комисията в Химическия факултет.


Одобрени кандидати по Национална програма “Млади учени и постдокторанти” в Пловдивски университет.

 

Panorama Theme by Themocracy