Откриване на учебната 2022/2023 година

Тържественото откриване на учебната 2022/2023 година,
ще се проведе на
26 септември 2022 година (понеделник)
от 11:00 часа в Спортната зала,
бул. България 236 А.

Откриването на учебната година и връчването на студентските книжки
на първокурсниците от Химическия факултет
ще се проведе на
26 септември 2022 година (понеделник) от 9:00 часа в 1 аудитория, химическата сграда.

Учебните занятия за всички студенти от Химическия факултет ще продължат по график от 13:00 часа!
Седмичната програма по курсове и специалности ще бъде публикувана тук.

Защита на дисертационен труд за ОНС „доктор“ от Петя Иванова Герасимова

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
Катедра „Обща и неорганична химия c методика на обучението по химия“

oбявява

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд на
ПЕТЯ ИВАНОВА ГЕРАСИМОВА

на тема:

РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 8. И 9. КЛАС“

за присъждане на образователната и научна степен доктор
Научен ръководител: доц. д-р Йорданка Стефанова

Защитата ще се състои на 29 септември 2022 година от 13:30 часа в лаборатория ТСО, Ректорат.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Централната библиотека на ПУ „П. Хилендарски“ и на https://procedures.uni-plovdiv.bg

Любезно се поканват всички желаещи да присъстват!

Работа за химик

Фирма “Прото” ЕООД, гр. Пловдив, ул. В. Левски 146 търси да назначи химик за работа в лаборатория. Телефон за контакти: 0882 12 00 02 Венко Кръстев.
Интервю се провежда всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.