Защита на дисертационен труд за ОНС „доктор“ от Петя Иванова Герасимова

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
Катедра „Обща и неорганична химия c методика на обучението по химия“

oбявява

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд на
ПЕТЯ ИВАНОВА ГЕРАСИМОВА

на тема:

РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 8. И 9. КЛАС“

за присъждане на образователната и научна степен доктор
Научен ръководител: доц. д-р Йорданка Стефанова

Защитата ще се състои на 29 септември 2022 година от 13:30 часа в лаборатория ТСО, Ректорат.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Централната библиотека на ПУ „П. Хилендарски“ и на https://procedures.uni-plovdiv.bg

Любезно се поканват всички желаещи да присъстват!