Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“

Уважаеми колеги,

стартира изпълнението на одобрената от Министерски съвет на РБ Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“. Целта на програмата е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, като по този начин се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.

В конкурсната сесия имат право да кандидатстват млади учени и постдокторанти (вкл. асистенти, главни асистенти и доценти), отговарящи на условията, съгласно определенията в ЗННИ.

  • Млади учени (лица, които извършват НИР и научно-образователна дейност във ВУ или научни организации след придобиване на първа ОКС „магистър”, но не повече от 10 години след придобиването й);
  • Постдокторанти (учени, придобили ОНС „доктор”, но не повече от 5 години след придобиването й).

Кандидатите за участие в програмата трябва да подадат документи по електронен път чрез e-mail до chemistry@uni-plovdiv.net не по-късно от 02.09.2022 г. Кандидатите сами избират тематика на научните изследвания и предпочитан академичен наставник сред преподавателите от факултета. Класирането и избора ще се извърши от назначена от Декана на ХФ комисия, съгласно описаните в програмните документи правила. Одобрените кандидати трябва да да представят оригиналните документи, за да подпишат договор за финансиране по програмата. За повече информация тел. 0899118050 (доц. д-р Пламен Ангелов).

Заповед за назначаване на комисия: zapoved-komisia

Указания и документи за участие в модул Постдокторанти:

– Указания: УКАЗАНИЯ ПОСТДОКТОРАНТИ
– Апликационна форма: апликационна форма ПД
– Декларация за трудов статус: декларация трудов статус
– Критерии за оценка на проект: Постдокторанти_карта оценка_ХФ

 

Указания и документи за участие в модул Млади учени:

– Указания: УКАЗАНИЯ МЛАДИ УЧЕНИ
– Декларация за трудов статус: декларация трудов статус
– Критерии за оценка: Kритерии за оценка МУ

 

 

Допълнителен прием за ОКС „бакалавър“ в Химическия факултет

Химическият факултет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски
обявява допълнителен прием за ограничен брой незаети места, в специалностите:

  • Химия (редовно и задочно обучение)
  • Медицинска химия
  • Химичен анализ и контрол на качеството
  • Химия с маркетинг
  • Химия и английски език

Документи се подават в Университетския информационен център, Ректорат, ул. Цар Асен № 24 до 30.08.2022 г.

Записването ще продължи до запълване на свободните места.

За повече информация телефон 032 261402 или 0899118050.