Работа за химик в Областна дирекция на МВР – Пловдив

Областна дирекция на МВР – Пловдив, сектор „Базова научно-техническа лаборатория“,
група „Химия, биология и одорология“
обявява
вакантна длъжност за химик, за работа с газов хроматограф.

Повече информация за конкурса може да намерите тук.

Състезание по химия за ученици

Химическият факултет
организира
състезание тест по химия за ученици от гимназиален етап на обучение (11, 12 клас)

Състезанието ще се проведе на 10 април 2021 г. (събота) от 13:00 часа в дистанционна форма.
За участие в състезанието е необходима регистрация на адрес:
chemistry@uni-plovdiv.net
или телефон 032/ 261 402

Резултати от състезанието по химия.

Учебен процес от 12 април 2021 г.

ЗАПОВЕД
№ Д-08 от 09. 04. 2021 г.
гр. Пловдив

На основание на заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-220 / 08.04.2021 г. и заповед на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-4051/18.08.2020 г.

НАРЕЖДАМ

  1. От 12.04.2021 г. да започне провеждането на присъствени практически занятия по обявения график;
  2. Занятията да се провеждат по обявения график за съответната седмица, като пропуснатите практически занятия в периода от 29.03.2021 – 11.04.2021 г. да се проведат допълнително след съгласуване със студентите;
  3. При провеждане на присъствен учебен процес да се спазват противоепидемичните мерки и задължително да се носят защитни маски за лице от всички студенти и преподаватели;
  4. Студенти, които са със съмнение за заболяване от COVID-19 да останат в къщи. Същите и тези с наложена карантина, да представят медицински бележки от личния си лекар за оправдаване на отсъствието си от упражнения.

Копие от заповедта да се връчи на ръководителите на катедри за сведение и изпълнение и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН:
/доц. д-р В. Кметов/