Учебен процес от 12 април 2021 г.

ЗАПОВЕД
№ Д-08 от 09. 04. 2021 г.
гр. Пловдив

На основание на заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-220 / 08.04.2021 г. и заповед на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-4051/18.08.2020 г.

НАРЕЖДАМ

  1. От 12.04.2021 г. да започне провеждането на присъствени практически занятия по обявения график;
  2. Занятията да се провеждат по обявения график за съответната седмица, като пропуснатите практически занятия в периода от 29.03.2021 – 11.04.2021 г. да се проведат допълнително след съгласуване със студентите;
  3. При провеждане на присъствен учебен процес да се спазват противоепидемичните мерки и задължително да се носят защитни маски за лице от всички студенти и преподаватели;
  4. Студенти, които са със съмнение за заболяване от COVID-19 да останат в къщи. Същите и тези с наложена карантина, да представят медицински бележки от личния си лекар за оправдаване на отсъствието си от упражнения.

Копие от заповедта да се връчи на ръководителите на катедри за сведение и изпълнение и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН:
/доц. д-р В. Кметов/