Учебен процес в периода от 22.03.2021 – 04.04.2021 г.

ЗАПОВЕД
№ Д-06 от 22. 03. 2021 г.
гр. Пловдив

На основание на заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-173 / 18.03.2021 г. и заповеди на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-4051/18.08.2020 г., Р33-319/29.01.2021 г. и Р33-999/19.03.2021 г

НАРЕЖДАМ

Разписът на учебния процес през четния семестър на учебната 2020/2021 година да бъде променен, като присъствените практически занятия на студентите в периода от 22.03.2021 г. до 04.04.2021 г. да бъдат отложени.

Режимът на вземане на занятията ще бъде обявен допълнително.

Копие от заповедта да се връчи на ръководителите на катедри за сведение и изпълнение и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН:
/доц. д-р В. Кметов/

За дипломираните студенти

На вниманието на дипломираните студенти!

Уважаеми абсолвенти,

Всички завършили обучението си в Химическия факултет през 2020 година (ОКС „бакалавър“ или „магистър“) трябва да се явят в учебен отдел за подпис върху дипломата, като носят снимка с размери 3,5 х 4,5 см (матирана) и бележка от библиотеката, че не дължат книги.

Във връзка с настъпилата извънредна ситуация и невъзможността за организиране на масови мероприятия официалното тържество за връчване на дипломите ще бъде обявено допълнително.

Общо събрание на факултета

Уважаеми колеги,

съгласно заповед Д-05 / 17. 03. 2021 год. на 30 март 2021 г. от 9:30 часа ще се проведе Общо събрание на факултета в хибридна форма на територията на Химическия факултет чрез конферентна връзка, което ще протече при следния дневен ред:

  1. Избор на представители от квотата на нехабилитираните преподаватели за Общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски“;
  2. Актуализиране на състава на Факултетния съвет;
  3. Разни.

Регистрацията на членовете на ОС започва в 900 часа.