Учебен процес в периода от 22.03.2021 – 11.04.2021 г.

ЗАПОВЕД
№ Д-07 от 01. 04. 2021 г.
гр. Пловдив

На основание на заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-194 / 30.03.2021 г. и заповеди на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-4051/18.08.2020 г. и решение на Факултетния съвет на Химическия факултет от 01.04.2021 г.

НАРЕЖДАМ

Разписът на учебния процес през четния семестър на учебната 2020/2021 година да бъде променен, като присъствените практически занятия на студентите в периода от 22.03.2021 г. до 11.04.2021 г. да бъдат отложени.

Забранява се провеждането на дистанционни лабораторни упражнения в периода.

Режимът на вземане на занятията да бъде обявен допълнително.

Копие от заповедта да се връчи на ръководителите на катедри за сведение и изпълнение и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН:
/доц. д-р В. Кметов/