Учебен процес в периода от 22.03.2021 – 04.04.2021 г.

ЗАПОВЕД
№ Д-06 от 22. 03. 2021 г.
гр. Пловдив

На основание на заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-173 / 18.03.2021 г. и заповеди на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-4051/18.08.2020 г., Р33-319/29.01.2021 г. и Р33-999/19.03.2021 г

НАРЕЖДАМ

Разписът на учебния процес през четния семестър на учебната 2020/2021 година да бъде променен, като присъствените практически занятия на студентите в периода от 22.03.2021 г. до 04.04.2021 г. да бъдат отложени.

Режимът на вземане на занятията ще бъде обявен допълнително.

Копие от заповедта да се връчи на ръководителите на катедри за сведение и изпълнение и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН:
/доц. д-р В. Кметов/