Курс за допълнителна квалификация „Високоефективна течна хроматография“

На вниманието на студенти, докторанти и работещи в лаборатории с апарати за течна хроматография.

Предстои да стартира Курс за следдипломна квалификация по  „Високоефективна течна хроматография“. Местата, които не са заети са само още две. Може да се обадите на тел. 032-261-402, 0895620686 или да подадете молба в Деканата на Химически факултет до 12.02.2021.

Ръководител на курса,
доц. д-р Солея Даньо