Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ – 2021

Уважаеми колеги,

през 2021 година продължава изпълнението на одобрената от Министерски съвет на РБ Национална програма „Млади учени и постдокторанти“. Целта на програмата е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти като по този начин да се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.

В конкурсната сесия имат право да кандидатстват млади учени или асистенти, главни асистенти и доценти, отговарящи на условията за постдокторант, съгласно определенията в ЗННИ.

  • млади учени (лица, които извършват НИР и научно-образователна дейност във ВУ или научни организации след придобиване на първа ОКС „магистър”, но не повече от 10 години след придобиването й);
  • постдокторанти (учени, придобили ОНС „доктор”, но не повече от 5 години от придобиването й).

Документи:

1. Указания за изпълнение на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

2. Бланка – Критерии за избор на млад учен или постдокторант в природо-математическите науки

Срок за подаване на документи: до 12. 02. 2021 год. включително.

Документи за кандидатстване:

  • автобиография;
  • диплома;
  • мотивационно писмо;
  • списък с публикации;
  • работна програма /цел, задачи, етапи на изпълнение, резултати – не повече от 2 стр./;
  • награди, грамоти.

Взима се под внимание публикационната дейност на кандидатите 3 години назад – от 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г.

Документи се подават в деканата на Химическия факултет.

Заповед за организация на учебния процес от 18. 01. 2021 г.

ЗАПОВЕД
№ Д-03 от 18. 01. 2021 г.
гр. Пловдив

На основание на заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-20 / 15.01.2021 г. и заповеди на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-4051/18.08.2020 г. и решение на Факултетния съвет на Химическия факултет от 12. 01. 2021 г.

ОПРЕДЕЛЯМ

следните правила във връзка с организацията на учебния процес през 2020/2021 г.:

1) заверки за нечетен семестър, редовно обучение се дават по дисциплини, при които упражненията и семинарите са проведени над 60% от предвидения хорариум;

2) лабораторни упражнения на дисциплини, които поради невъзможността за провеждане на дистанционни практически занятия, не отговарят на т.1 да се проведат през четния семестър на учебната година;

3) преподавателите, водещи практически занятия, да подготвят и изпратят на ел. поща на лекторите и инспектор учебен отдел, списъци на студентите, които са провели занятия и получават заверка (съгласно т.1);

4) изпитите на студентите от ОКС «бакалавър», редовно обучение (януари – февруари 2021 г.) да се проведат в дистанционна форма;

5) разписът на студентите за четен семестър в задочна форма на обучение да се подготви в два блока – от 18 – 31 януари 2021 лекции и семинари в дистанционна форма, а практическите занятия да се заложат през февруари;

6) разписът на студентите за четен семестър в редовна форма на обучение да се подготви в два блока – първите 6 седмици лекции и семинари, а практическите занятия през вторите 8 седмици;

7) практическите занятия на специалностите от ОКС „магистър“ да се организират след 18. 01. 2021 г. по изготвен график от ръководителите на магистърски програми и проведат в присъствена форма при спазване на противоепидемиологичните мерки.

Копие от заповедта да се връчи на ръководителите на катедри за сведение и изпълнение и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН:
/доц. д-р В. Кметов/