Заповед за организация на учебния процес от 18. 01. 2021 г.

ЗАПОВЕД
№ Д-03 от 18. 01. 2021 г.
гр. Пловдив

На основание на заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-20 / 15.01.2021 г. и заповеди на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-4051/18.08.2020 г. и решение на Факултетния съвет на Химическия факултет от 12. 01. 2021 г.

ОПРЕДЕЛЯМ

следните правила във връзка с организацията на учебния процес през 2020/2021 г.:

1) заверки за нечетен семестър, редовно обучение се дават по дисциплини, при които упражненията и семинарите са проведени над 60% от предвидения хорариум;

2) лабораторни упражнения на дисциплини, които поради невъзможността за провеждане на дистанционни практически занятия, не отговарят на т.1 да се проведат през четния семестър на учебната година;

3) преподавателите, водещи практически занятия, да подготвят и изпратят на ел. поща на лекторите и инспектор учебен отдел, списъци на студентите, които са провели занятия и получават заверка (съгласно т.1);

4) изпитите на студентите от ОКС «бакалавър», редовно обучение (януари – февруари 2021 г.) да се проведат в дистанционна форма;

5) разписът на студентите за четен семестър в задочна форма на обучение да се подготви в два блока – от 18 – 31 януари 2021 лекции и семинари в дистанционна форма, а практическите занятия да се заложат през февруари;

6) разписът на студентите за четен семестър в редовна форма на обучение да се подготви в два блока – първите 6 седмици лекции и семинари, а практическите занятия през вторите 8 седмици;

7) практическите занятия на специалностите от ОКС „магистър“ да се организират след 18. 01. 2021 г. по изготвен график от ръководителите на магистърски програми и проведат в присъствена форма при спазване на противоепидемиологичните мерки.

Копие от заповедта да се връчи на ръководителите на катедри за сведение и изпълнение и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН:
/доц. д-р В. Кметов/