ПРОТОКОЛ № 181/16.03.2016 г.

1.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди списъка с избираемите дисциплини за ОКС „Бакаларър“, редовна форма на обучение за учебната 2016 – 2017 г., като от модула „Физика на нови материи“, специалност Инженерна физика да отпадне дисциплината „Увод във физиката на елементарните частици“ и да бъде преместена в 8 (осми) семестър.

2. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди научно жури по процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” на Диана Велкова Стоянова в състав:

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. проф. д-р Тодорка Жекова Стефанова; РУ „Ангел Кънчев“, област на висшето образувание: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по…“

 

 1. доц. д-р Теменужка Богданова Бухчева; РУ „„Ангел Кънчев“, област на висшето образувание: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по...“
 2. доц. д-р Мая Цанкова Гайдарова; СУ „Св. Климент Охридски“, област на висшето образувание: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по…“

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. проф. д-р Росица Желязкова Донева; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, катедра „Екит“, област на висшето образувание: 5. Технически науки, професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника.
 2. доц. д-р Желязка Димитрова Райкова; Пловдивски университет „Паисий    Хилендарски“, катедра „Методика на обучението по физика“, област на висшето образувание: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по…“

Резервни членове:

 1. проф. д-р Драгия Трифонов Иванов; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, катедра „Методика на обучението по физика“, област на висшето образувание: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по…“
 2. доц. д-р Стефан Антонов Николов; пенсионер, област на висшето образувание: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по…“

Технически сътрудник по процедурата

Мирена Паулинова Митова – секретар на Физически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“

Факултетният съвет определи откритото заключително заседание да са проведе на 29. 06. 2016 г. от 11 часа в лаборатория ТСО

Диана Велкова Стоянова е докторант в редовна форма на обучение, зачислен със заповед Р33-183/21.01.2013 г., по област на висшето образование: 1. Педагогика; професионално направление: Педагогика на обучението по…; към катедра „Методика на обучението по физика; докторска програма: Методика на обучението по физика.

Тема на дисертационен труд: „Използване на технологията „добавена реалност“ с мобилни устройства в обучението по физика“.

3.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди оценката „отличен (6)” на годишния отчет на докторанта Мариета Иванова Атанасова за изпълнение на задачите от годишния индивидуален план ( за периода 01.03.2015 – 01.03.2016 г. ).

Мариета Иванова Атанасова е докторант в редовна форма на обучение, зачислен на 01.03.2015 г. със заповед на Р33-533/09.02.2015 г. по област на висшето образование: 1. Педагогика; професионално направление: Педагогика на обучението по…; към катедра „Методика на обучението по физика; докторска програма: Методика на обучението по физика.

Тема на дисертационен труд: Методика за проектиране и съставяне на тестови единици по Блум (с приложение в е-обучението)

4.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да приеме индивидуалния план за работа на Красимир Пламенов Витларов, докторант в редовна форма на обучение, зачислен 01.03.2016 г. със заповед Р33-754/15.02.2016г. по област на висшето образование: 1. Педагогика; професионално направление: Педагогика на обучението по…; към катедра „Методика на обучението по физика; докторска програма: Методика на обучението по физика.

Тема на дисертационен труд: Формиране на научна грамотност при изучаване на физичен модул в „Човекът и природата”

5.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува студенти от четвърти курс за провеждането на лабораторни упражнения по „Атомна и ядрена физика“ на студентиде от трети курс, специалности „ИФТ“ и „ТМС“ в размер на 75 (седемдесет и пет) учебни часа, както следва:

 1. Веселина Николаева Георгиева – 37 учебни часа;
 2. Веселина Красимирова Кънчева – 38 учебни часа;

 

Протокол № 180 от 01. 03. 2016 г.

1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да избере ас. д-р Сотир Иванов Сотиров да заеме академичната длъжност „главен асистент” по област на висшето образование 5: Технически науки; професионално направление 5.2: Електротехника, електроника и автоматика (Теория на електронните вериги и електронна схемотехника).

2. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да избере ас. д-р Иван Панайотов Бодуров да заеме академичната длъжност „главен асистент” по област на висшето образование 4: Природни науки; професионално направление 4.1: Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

3. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ утвърждава атестационна оценка „много добър (5)“ и отчислява Стефан Николаев Николов с право на защита, считано от 01.03.2016 г.

Стефан Николаев Николов е зачислена като докторант в задочна форма на обучение към катедра „Методика на обучението по физика“ със заповед № Р33-399от03.02. 2012 г., по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физика; Докторска програма Методика на обучението по физика, към катедра „Методика на обучението по физика”

Тема: „Развитие на експерименталния метод на обучение за средно училище в раздел „Оптика“.

4. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да се смени темата на дисертационния труд на Илиян Тодоров Перухов както следва:

Тема на дисертационен труд:Цифров линеен холографски микроскоп и нови приложения във физиката и селскостопанските науки“.

Променена тема на дисертационен труд: „Изследване на физични и биологични структури с цифров линеен холографски микроскоп“.

 

Илиян Тодоров Перухов е зачислен като докторант на свободна форма на обучение със заповед № Р33-1718 от 12. 05. 2015 г. по област на висшето образование: 4. Природни науки; професионално направление: 4.1 Физически науки; Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя, към катедра „Експериментална физика”

5. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърждава годишен отчет за периода 01. 12. 2015 г. – 29. 03. 2016 г. с оценка ‚много добър (5)“ на докторант Катерина Живкова Желязкова и я отчислява с право на защита, считано от 01. 03. 2016 г.

Катерина Живкова Желязкова е зачислена като докторант в редовна форма на обучение със заповед № Р33 – 184 от 21. 01. 2012 г. . по област на висшето образование: 4. Природни науки; професионално направление: 4.1 Физически науки; Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя, към катедра „Експериментална физика”

Тема на дисертационен труд: „Структури за повърхнинен плазмонен резонанс и приложението им за сензори“

6. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърждава отчета за втората година с оценка „отличен (6)“ на докторант Валентин Ганчев Кабаджов.

Валентин Ганчев Кабаджов е зачислен като докторант в редовна форма на обучение със заповед № Р33-411 от 03. 02. 2014 г. по област на висшето образование: 4. Природни науки; професионално направление: 4.1 Физически науки; Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя, към катедра „Експериментална физика“

Тема на дисертационен труд: „Оптични методи за изследване на структурните изменения на белтъци с полидисперсни среди“.

7. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува следните преподаватели от катедра „Методика на обучението по физика“ :

 1. Гл. ас. д-р Никола Петров, НАО-Рожен: 40 часа семинарни упражнения за ръководство на двама дипломанти от бакалавърска степен „Биология и физика“;
 2. Гл. ас. д-р Мая Белчева, Институт по астрономия към БАН: 4 часа семинарни упражнения за две рецензии на дипломни работи в бакалавърска степен „Биология и физика“;
 3. Доц. д-р Стефан Андонов, пенсионер: 30 часа семинарни упражнения за участие за оценяване на педагогически стаж на студенти;

8. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди Венцислав Илиев Начев, магистър по специалността „Телематика“ за хоноруван преподавател по дисциплината „Програмиране на микроконтролери в среда на Ардуино“ за 4 курс, специалност „Информационна физика и комуникации“, с хорариум 30 часа упражнения.

9. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди за хоноруван преподавател за учебната 2015/1016 г. Мими Иванова Василева по дисциплината „Маркетингови изследвания (количествени методи)“ за студентите от 3-курс, специалност „Телекомуникации с мениджмънт“, с хорариум 30 часа упражнения.

10. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди избора на хоноруван преподавател през 2-семестър на учебната 2015/1016 г. на следните преподаватели както следва:

 1. Гл. ас. д-р Иванка Йорданова Влаева (УХТ) – 90 часа лабораторни упражнения по Оптика, 2-курс ИФ;
 2. Спасимир Кабасанов – 90 часа упражнения по ОФ 2 час, 2-курс, Телематика;
 3. Стефан Николаев Николов – 30 часа лабораторни упражнения ОФ 1 част, 1-курс, телекомуникационни и информационни системи.

11. РЕШЕНИЕ: 

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ гласува нехабилитирани преподаватели за лекционните курсове в катедра „Експериментална физика“ 2-семестър за учебната 2015/ 2016 г. както следва:

 1. гл. ас. д-р Елисавета Марекова – 30 часа лекции по Приложна статистика/Статистическа обработка на данни, 2 – курс, Телематика + 2 – курс ИФ, редовно обучение; 10 часа лекции по Статистическа обработка на данни, 2 – курс, ИФ – задочно обучение;
 2. гл. ас. д-р Цветанка Михайлова – 30 часа лекции по Метрология и стандартизация, 2 – курс Телекомуникации с мениджмънт, редовно обучение.
 3. гл. ас. д-р Ася Виранева – 45 часа лекции по ОФ 2, 2 – курс Телематика, редовно обучение;
 4. гл. ас. д-р Гинка Екснер – 30 часа лекции по ОФ 1, 2 – курс, Телекомуникации с мениджмънт, редовно обучение; 45 часа лекции по Ултразвукова диагностика, 4 – курс МФ, редовно обучение;

12. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши във връзка с провеждането на изпит по специалността „Методика на обучението по физика“ на задочен докторант Стефан Николаев Николов да бъдат хонорувани следните преподаватели взели участие в изпитна комисия:

проф. д-р Драгия Трифонов Иванов – 5 часа семинарни упражнения;

доц. д-р Стефан Николов Андонов – 5 часа семинарни упражнения;

13. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да продължи срока на работа с 3 години в ОИЯИ – Дубна на следните инженер – физици:

Николай Гераскиев

Любка Йорданова

Диляна Сувариева

Петър Дулов

Бояна Маринова

Мария Илиева

14. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди конспект за държавен изпит по „Методика на обучението по физика“ за студентите от ОКС „магистър“ по специалностите: Учител по физика (за специалисти по направление 4.1), Учител по физика (за неспециалисти) и Педагогика на обучението по физика (за специалисти по направление 1.3.) – редовна и задочна форма на обучението.

15. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши включи в списъка от избираеми дисциплини за студентите от ОКС „магистър“, по специалностите: Учител по физика (за специалисти по направление 4.1), Учител по физика (за неспециалисти) и Педагогика на обучението по физика (за специалисти по направление 1.3.) – редовна и задочна форма на обучението дисциплината „Теория и методика на дидактическия текст“

16. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши ас. д-р Сотир Иванов Сотиров да води лекции по:

Обща електротехника, 1 – курс, специалност „телекомуникационни и информационни системи“ и „телекомуникации с мениджмънт“

Обща електротехника, 2 – курс, специалност „Инженерна физика“

17. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши гл. ас.д-р Цветанка Михайлова да води лекции по „Метрология и стандартизация“ на студентите от 3 – курс , специалност ТсМ, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“

18. РЕШЕНИЕ:  

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши материалите за ФС да бъдат предавани в срок от три дни преди датата на заседанието на ФС, като в този период (от предаването им до заседанието) ще подлежат на преглед от преподавателите във факултета. Информация за вида на документите ще бъде изпращана по еmail от секретаря на Факултета.

ПРОТОКОЛ № 179/27. 01. 2016 г.

1. РЕШЕНИЕ: Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ беше приет доклада за атестация на преподавателите от ФФ с положителна оценка и препоръките към някой от тях.

2. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие Красимир Пламенов Витларов да бъде избран за редовен докторант към катедра „Методика на обучението по физика“. Той е получил оценка отличен 5.50 на изпита по специалността и оценка 4.50 на изпита по чужд език. Резултати са достатъчно показателни за добрата предварителната подготовка на Красимир Витларов да се справи с изискванията за обучение в ОКС „Доктор“.

3. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ прие провеждане на предзащита на докторант Диана Велкова Стоянова, Област на висше образование: 1. Педагогика; Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; Докторска програма: „Методика на обучението по физика“, отчислена с право на защита, е необходимо да се организира разширен катедрен съвет.

Във връзка с това предлагаме съставът на катедрата да бъде разширен със следните специалисти:

 1. Проф. д-р Тодорка Жекова Стефанова, РУ „Ангел Кънчев“
 2. Доц. д-р Теменужка Богданова БУхчева, РУ „Ангел Кънчев“
 3. Проф. д-р Росица Желязкова Донева, катедра ЕКИТ, Физически Факултет, ПУ
 4. Проф. д-р Невена Стоянова Милева, катедра ЕКИТ, Физически факултет, ПУ
 5. Доц. д-р Румяна Стоянова Митрикова, пенсионер
 6. Проф. д-р Драгия Трифонов Иванов, пенсионер

 

Предзащитата се планира на бъде на 18.02.2016 година от 14.00 часа в лабораторията по ТСО.

4. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ прие изпълнението на индивидуалния план на докторант свободна форма на обучение – Даниела Кръстева Илиева-Димова, и комисия за провеждане на изпита по специалността – „Методика на обучението по физика“ на 05.02.2016 г, от 11.00 часа в кабинет 214. Състава на комисията и конспекта, по който ще се проведе изпита.     1.Доц. д-р Желязка Райкова

2.Доц. д-р Румяна Митрикова

3.Доц. д-р Стефан Николов

5. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ прие провеждане на предзащита на докторант Диана Велкова Стоянова, Област на висше образование: 1. Педагогика; Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; Докторска програма: „Методика на обучението по физика“, отчислена с право на защита, е необходимо да се организира разширен катедрен съвет.

 1. Проф. д-р Тодорка Жекова Стефанова, РУ „Ангел Кънчев“
 2. Доц. д-р Теменужка Богданова БУхчева, РУ „Ангел Кънчев“
 3. Проф. д-р Росица Желязкова Донева, катедра ЕКИТ, Физически Факултет, ПУ
 4. Проф. д-р Невена Стоянова Милева, катедра ЕКИТ, Физически факултет, ПУ
 5. Доц. д-р Румяна Стоянова Митрикова, пенсионер
 6. Проф. д-р Драгия Трифонов Иванов, пенсионер

 

Предзащитата се планира на бъде на 18.02.2016 година от 14.00 часа в лабораторията по ТСО.

6. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ одобри план-сметка за 2016 г. на докторант Мариета Иванова Атанасова, Област на висше образование: 1. Педагогика; Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; Докторска програма: „Методика на обучението по физика“, зачислена като редовен докторант на 01.03.2015г към катедра „ Методика на обучението по физика“ за научно изследователска в рамките на 400 лв.

7. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ прие учебните програми за следните дисциплини:

 1. Оптични методи за обработка на информация, за специалност „Телематика”, образователно квалификационна степен Бакалавър.
 2. Оптични методи за обработка на информация, избираема дисциплина за специалност „Телекомуникации с мениджмънт”, „Телекомуникационни и информационни системи” „Информационна физика и телекомуникации”, „Информационна физика и комуникации”, образователно квалификационна степен Бакалавър.
  8. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ прие да бъдат хонорувани към катедра „Методика на обучението по физика“:- Проф. Драгия Иванов 60 часа за ръководство на докторант и 20 часа ръководство на дипломант, бакалавърска степен;

  – Д-р Никола Петров: 45 часа, лекции по астрономия за Факултативна подготовка на учител по физика;

  – студентите: Виктория Партанска, 2 курс ТсМ, Ива Мустанска, 2 курс ТсМ, Николай Щерев 2 курс ТсМ; по 60 часа упражнения по АВИТО.

  9. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ избра предложените хонорувани преподаватели за втория семестър на учебната 2015/2016 година следните лица:

  1. Доц. д-р Антон Петров

  – „Основи на програмирането“ за студентите от I курс, специалност Телекомуникации с мениджмънт с хорариум 150 часа упражнения.

  1. Проф. д-р Емилия Михайлова от Аграрен университет Пловдив

  – „Оптични методи за обработка на информация“ за студентите от ІІ курс, специалност Телематика с хорариум 90 часа упражнения.

  – Оптични методи за обработка на информация, избираема дисциплина за специалност „Телекомуникации с мениджмънт”, „Информационна физика и телекомуникации”, „Информационна физика и комуникации“ с хорариум 135 часа упражнения.

  1. Гл.ас. д-р Илия Едуардов Петров.

  – „Компютърни мрежи” за 2 курс, специалностите „Телекомуникации с мениджмънт” и „Телекомуникационни и информационни системи”, с хорариум 75 часа упражнения.4. Силвия Николаева Гафтанджиева, докторант в ПУ

  – „Обектно-ориентирано проектиране и програмиране” за 3 и 4 курс, специалности ИФК, ИФТ, ТсМ с хорариум 90 часа упражнения.

  – „ Програмиране“ за 1 курс Телематика, с хорариум 60 часа упражнения

  10. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ избра за хоноруван преподавател за учебната 2015/2016г. Мими Иванова Василева по Дисциплината „Иновации и предприемачество“ за студентите от II курс, спец. „Телекомуникации с мениджмънт“ , „Информационна физика“ и „ Телематика“ с хорариум 90 часа упражнения.

  11. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ избра за хонорувани преподаватели през ІІ семестър на учебната 2015/2016г.

  1. Доц.д-р Илия Викентиев Макрелов
  • 20 часа упражнения по ММПФ – 2 курс ИФ (задочно)
  • 30 часа упражнения по ММПФ – 2 курс ИФ (редовно)

   

  1. Пламена Иванова Марчева – студентка ІІІ курс ИФ – задочно обучение , фак.№ 1302062002.

  – 45 часа упражнения по Анализ 2 – 1 курс ИФ (редовно)

   

  1. Д-р Лозанка Спиридонона Тренкова

  – 45 часа упражнения по Анализ 2 – 1 курс ТИС (редовно)

  – 45 часа упражнения по Анализ 2 – 1 курс ТсМ (редовно)

  – 45 часа упражнения по Анализ 2 – 1 курс ИФИМ (редовно)

  12. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ утвърди избора на доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова за ръководител на катедра „ЕКИТ”.

  13. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ утвърди избора на доц. д-р. Екатерина Писанова, да бъде новият ръководител –катедра „Методика на обучението по физика“

  14. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ утвърди извършването на структурни промени в катедра „Теоретична физика“ преподавателите

  1. Доц. д-р Стефка Георгиева Казакова
  2. Гл.ас. д-р Диана Йосифова Дакова
  3. Гл.ас. д-р Стоил Иванов Иванов
  4. Ас. Иван Кръстев Иванов

  да се обедини с катедра „Оптика и атомна физика“ като наименованието на новата катедра бъде „Оптика, атомна и теоретична физика“.

  15. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ утвърди представения списък на избираеми дисциплини за учебната 2016/2017 г. Който списъкът се предлага на специалност „Инженерна физика“ – задочно, при които се води обучение по следните специализирани модули:

  • 4 курс- Физика на нови материали
  • 3 курс -Лазерни и фотонни технологии.

 

ПРОТОКОЛ № 178/16.12.2015

1. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие крайния отчет на Диана Велкова Стоянова с оценка отличен 6.00.

2. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ отчислява Диана Велкова Стоянова с право на защита, считано от 16.12.2015 г.

Диана Велкова Стоянова е зачислена като докторант в редовна форма на обучение към кат. „Методика на обучението по физика“, със заповед № Р33-183/21.01.2013 г., по:
област на висше образование 1. Педагогически науки
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физика
докторска програма Методика на обучението по физика
Тема: „Използване на технологията „Добавена реалност“ с мобилни устройства в обучението по физика“.

3. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следните промени в индивидуалния план на Катерина Живкова Желязкова:
– замяна на курс лекции
– преместване на докторантския минимум от втора в трета година
– преместване на една експериментална задача от втора в трета година
– отпадане на задачите – представяне на ДТ и предзащита.

Катерина Живкова Желязкова е зачислена като докторант в редовна форма на обучение към кат. „Експериментална физика“, със заповед № Р33-184/21.01.2013 г., по:
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки
Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Тема: „Структури за повърхнинен плазмонен резонанс и приложението им за сензори“.

4. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следното научно жури за заемане на академичната длъжност „доцент“ в кат. Експериментална физика, Физически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ бр. 88/13.11.2015 г. по
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя):

Външни членове за Пловдивския университет:
1. Акад. д.ф.н. Александър Георгиев Петров, ИФТТ, БАН;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
2. Проф. д.ф.н. Дианка Димитрова Нешева-Славова, ИФТТ, БАН;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
3. Проф. дфзн Симеон Христов Съйнов; ИОМТ, БАН, пенсионер,
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
4. Проф. дфн Евгения Петрова Вълчева; Софийски университет, Физически факултет, катедра Физика на твърдото тяло и микроелектроника;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
5. Проф. д-р Емилия Миткова Михайлова; Аграрен университет – Пловдив;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
6. Доц. д-р Димитрина Петрова Керина; ЮЗУ ”Неофит Рилски” – Благоевград;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

Вътрешни членове за Пловдивския унивдерситет:
1. Доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова; Пловдивски университет, Физически факултет;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
Резервни членове
1. Проф. дфн Тинко Александров Ефтимов; Пловдивски университет, Физически факултет;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) – вътрешен
2. Доц. д-р Димитър Петров Вранчев; Пловдивски университет, Физически факултет, пенсионер;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси) – външен

Технически сътрудник по процедурата:
1. Ася Тодорова Тоскова – секретар на Физически факултет, Пловдивски университет

5. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следното научно жури за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в кат. Експериментална физика, Физически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ бр. 88/13.11.2015 г. по
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя):

Външни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д-р Емилия Миткова Михайлова; Аграрен университет – Пловдив;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
2. Доц. д-р Димитрина Петрова Керина; ЮЗУ ”Неофит Рилски” – Благоевград;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
3. Доц. д-р Кръстена Тодорова Николова, УХТ – Пловдив, катедра “Математика и физика”;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

Вътрешни членове за Пловдивския унивдерситет:
4. Проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева; Пловдивски университет, Физически факултет;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
5. Доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова; Пловдивски университет, Физически факултет;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
Резервни членове
6. Проф. дфн Тинко Александров Ефтимов; Пловдивски университет, Физически факултет;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) – вътрешен
7. Доц. д-р Димитър Петров Вранчев; Пловдивски университет, Физически факултет, пенсионер;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси) – външен

Технически сътрудник по процедурата
Ася Тодорова Тоскова – секретар на Физически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“

6. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следното научно жури за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в кат. „Електроника, комуникации и информационни технологии”, Физически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ бр. 88/13.11.2015 г. по:
област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Теория на електронните вериги и електронна схемотехника):

Външни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д-р Иван Костадинов Миленов – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София;
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Електрически апарати)
2. Доц. д-р Диан Венков Маламов – ТУ – София, филиал Пловдив
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Електрически апарати)

Вътрешни членове за Пловдивския унивдерситет:
3. Доц. д-р Румен Костадинов Попов – ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив;
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Автоматизирани системи за обработка на информация и управление)
4. Доц. д-р Даринка Минчева Манова – ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив;
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Електроника и електронна техника)
5. Доц. д-р Димитър Михайлов Токмаков – ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив;
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
(Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука))
Резервни членове
6. Доц. д-р Антон Георгиев Петров – ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив, пенсионер;
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Електроника и електронна техника) – външен
7. Доц. д-р Надежда Митева Кафадарова – ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив;
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
(Комуникационни мрежи и системи) – вътрешен

Технически сътрудник по процедурата
Йорданка Атанасова Папардова

7. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следното научно жури за процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на Иван Кръстев Иванов – докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Експериментална физика” по:
Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.1. Физически науки
Докторска програма Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Тема: „Метод на крайните разлики и обратно-степенен метод и приложението им за пресмятане на модите на многослойни анизотропни оптични вълноводи“
Научен ръководител: доц. д-р Георги Лалев Дянков

Външни членове:
1. Проф. д-р Емилия Миткова Михайлова; Аграрен университет – Пловдив;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
2. Доц. д-р Кръстена Тодорова Николова, УХТ – Пловдив, катедра “Математика и физика”; Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
3. Доц. д-р Любомир Милчев Ковачев; Институт по електроника – БАН;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси)

Вътрешни членове:
4. Доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова; Пловдивски университет, Физически факултет;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
5. Доц. д-р Георги Лалев Дянков; Пловдивски университет,
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси)

Резервни членове:
6. Проф. дфн Тинко Александров Ефтимов; Пловдивски университет, Физически факултет; Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
7. Доц. д-р Димитър Петров Вранчев; Пловдивски университет, Физически факултет, пенсионер;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси) – външен

Технически сътрудник по процедурата
Ася Тодорова Тоскова – секретар на Физически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“

Обсъждането ще се проведе на 20.04.2016 г. от 11 ч. в 4 физична лаборатория.
Външните лица да бъдат командировани за сметка на ФФ.

8. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следната комисия за кандидат-докторантски изпит по:
област на висше образование 1. Педагогически науки
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физика
докторска програма Методика на обучението по физика:

Председател: доц. д-р Желязка Райкова
Членове: доц. д-р Румяна Митрикова
доц. д-р Стефан Николов

Изпитът да се проведе на 15.01.2016 г. от 14.00 ч. в 214 каб.

9. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри комисията по руски език, назначена със заповед на ректора Р33-5362/25.11.2015 г. за кандидат-докторантски изпит по:
област на висше образование 1. Педагогически науки
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физика
докторска програма Методика на обучението по физика

10. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри промените в учебния план на ИФ за ОКС „Бакалавър“, РО и ЗО, както следва:
В модул „Медицинска физика“ – курсът „Оптични методи и технологии в медицината“ се заменя с „Ултразвукова диагностика в медицината – физични основи“, 30/0/30.

11. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри промените в учебните планове на магистърските програми „Педагогика на обучението по физика“, „Учител по физика (специалисти)“ и „Учител по физика (неспециалисти)“ за РО и ЗО, както следва:
Добавя се форма на дипломиране – държавен изпит.

12. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри промените в учебните планове, както следва:
1. Добавя се избираема дисциплина „Физика на влакнесто-оптичните комуникационни системи“ в уч. план на ИМТ, ОКС „Магистър“, РО и ЗО.
2. . Добавя се избираема дисциплина „Симулации на цифрови комуникационни системи“ в уч. план на Телематика, ОКС „Магистър“, РО и ЗО, Телематика (след професионален бакалавър), ОКС „Магистър“, РО и ЗО.

13. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следните комисии:
Комисията по акредитация:
1. Доц. д-р Желязка Райкова – председател
2. Проф. д-р Теменужка Йиовчева
3. Проф. д-р Росица Донева
4. Доц. д-р Екатерина Писанова
5. Доц. д-р Мария Марудова
6. Гл. ас. д-р Елисавета Марекова

Комисията по качеството:
1. Доц. д-р Драгомир Господинов – председател
2. Гл. ас. д-р Ася Виранева
3. Ас. д-р Иван Бодуров

Комисията по атестация:
1. Доц. д-р Драгомир Господинов – председател
2. Проф. дфн Тинко Ефтимов
3. Доц. д-р Димитър Токмаков
4. Гл. ас. д-р Диана Дакова

Комисия по КСК:
1. Доц. д-р Желязка Райкова – председател
2. Доц. д-р Надежда Кафадарова
3. Гл. ас. д-р Елисавета Марекова

14. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следните комисии и дати за ДИ по физика 2016 г.:

1. За ОКС баклавър по:
Инженерна физика
Информационна физика и комуникации
Медицинска физика
Физика

За ОКС магистър по:
Електронна и лазерна техника
Експериментална физика
Физика на кондензираната материя
Хранителна физика
Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност
Физика на Земята
Иконофизика
Фотоника и модерни оптични технологии

Председател: проф. д-р Теменужка Йовчева
Членове:
1. проф. дфн Тинко Ефтимов
2. проф. д-р Невена Милева
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Мария Марудова-Живанович
5. доц. д-р Драгомир Господинов
6. проф. д-р Росица Донева
7. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
8. доц. д-р Даринка Манова
9. доц. д-р Желязка Райкова
10. доц. д-р Димитър Токмаков
11. доц. д-р Стефка Казакова
12. доц. д-р Тодорка Димитрова

Дати: 20.02.2016 г., 22.07.2016 г., 30.09.2016 г.

2. За ОКС магистър по:
Субатомна физика
Медицинска радиационна физика и техника

Председател: доц. д-р Христо Христов
Членове:
1. доц. д-р Тодорка Димитрова
2. доц. д-р Емилия Милиева – Медицински университет, Пловдив
3. доц. инж. Атанас Личев – Медицински университет, Пловдив
4. проф. д-р Гриша Спасов – Технически университет, филиал Пловдив
5. проф. д-р Ваню Чолаков
6. доц. д-р Савка Маринова
7. доц. д-р Стефка Казакова

Дати: 20.02.2016 г., 22.07.2016 г., 30.09.2016 г.

3. За ОКС баклавър по:
Физика и математика
Химия и физика
Биология и физика

За ОКС магистър по:
Учител по физика
Педагогика на обучението по физика

Председател: доц. д-р Желязка Райкова
Членове:
1. доц. д-р Екатерина Писанова
2. доц. д-р Даринка Манова
3. доц. д-р Савка Маринова
4. доц. д-р Драгомир Господинов

Дати: 15.02.2016 г., 11.07.2016 г., 7.09.2016 г.

4. За ОКС магистър по:
Телематика
Телекомуникационни и информационни системи

Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. д-р Росица Донева
2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Димитър Токмаков
5. доц. д-р Румен Попов

Дати: 10.03.2016 г., 21.07.2016 г., 20.09.2016 г.

5. За ОКС магистър по:
Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите

Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. д-р Росица Донева
2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Димитър Токмаков
5. доц. д-р Румен Попов
6. проф. д-р Иван Чалъков

Дати: 10.03.2016 г., 21.07.2016 г., 20.09.2016 г.

15. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри за 2015/2016 г. по:
област на висше образование 1. Педагогически науки
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физика
за докторска програма Методика на обучението по физика – 1 бройка за задочно обучение

16. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри за 2015/2016 г. по:
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки
за докторска програма: Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя – 2 бройки за редовно обучение
за докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя – 1 бройка за редовно обучение

17. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следните правила по програма Еразъм:
1. Работната програма с темите на лекциите и очаквания ефект от мобилността да бъде разглеждана на катедрен съвет на съответната катедра.
2. Препис-извлечение от протокола на този катедрен съвет да бъде приложен при подаване на документите при факултетния координатор.

18. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри изплащането на следните хонорувани часове:
1. Доц. д-р Иван Илиев Попов – участие в ДИ комисия – 2,5 ч. упр.
2. Проф. дфн дтн Марин Ненчев Ненчев – избираем курс „Оптични методи, използвани в медицината“ – 24 ч. упр.

19. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри за хоноруван преподавател през 2 семестър на уч. 2015/2016 г. докторант Катерина Живкова Желязкова – 30 ч. упр. с ИФ, ЗО.

20. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ избра за представител на ФФ за ФНИ проф. д-р Теменужка Йовчева.

21. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие отвода на доц. д-р Мария Марудова и избра за нов редактор на „Трудове на ПУ – Физика“ доц. д-р Драгомир Господинов.

22. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да върне доклада за назначаване на нови асистенти за преразглеждане в катедра ОАФ.

ПРОТОКОЛ № 177 / 9.11.2015

1. Решение
Въз основа на проведеното тайно гласуване, ФС на ФФ избра за зам.-декани на ФФ:
1. проф. д-р Теменужка Йовчева
2. доц. д-р Драгомир Господинов

2. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши изборът за научен секретар на ФФ да бъде явен.

3. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ избра гл. ас. д-р Елисавета Марекова за научен секретар на ФФ.

4. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да бъде предложено на ректора да накаже дисциплинарно доц. д-р Георги Дянков.

ПРОТОКОЛ № 176 / 22.10.2015 г.

1. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие крайния отчет на Иван Кръстев Иванов с оценка отличен 6.00.
Иван Кръстев Иванов е зачислен като докторант на самостоятелна подготовка към кат. „Експериментална физика“, със заповед № Р33-473/2.02.2015 г., по:
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление 4.1. Физически науки
докторска програма Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Тема: Метод на крайните разлики и обратно-степенен метод и приложението им за пресмятане на модите на многослойни анизотропни оптични вълноводи.
ФС отчислява докторанта с право на защита, считано от 22.10.2015 г.

2. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие предложението за промяна на темата на дисертационното изследване на Диана Велкова Стоянова от „Проблемно-ориентирани електронни форми на дистанционно обучение по физика“ на „Използване на технологията „Добавена реалност“ с мобилни устройства в обучението по физика“.

3. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие да бъде продължен за още една година неплатеният отпуск на Елена Генчева, работеща като „физик“ към кат. ОАФ, ФФ, считано от 1.10.2015

4. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие програмите на новите избираеми дисциплини за магистърските програми „Физика на Земята“ – редовно, задочно, специалисти и неспециалисти:
1. Глобални и регионални климатични проблеми
2. Модели за възстановяване на нарушени екосистеми след природни бедствия

5. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие следните нехабилитирани преподаватели да водят лекции през учебната 2015/2016 г.:
1. Гл. ас. д-р Диана Дакова
ММФ – 2 к., ИФТ+ТсМ+ИФ (РО, слят поток)
ММФ – 2 к., ИФ – ЗО
Лазери и тяхното приложение – 4 к., МФ+ИФ и 3 к., МФ+ИФ (слят поток)
Разпространение на оптични импулси в нелинейни системи – 3 к., ИФТ+ТсМ (слят поток)
2. Гл.ас. д-р Стоил Иванов
Анализ 1 – 1 к., ИФ+ИФсИМ (слят поток)
ЛААГ– 1 к., ИФ+ИФсИМ (слят поток)
Математика 1 – 1 к., Телематика
Анализ 1 – 1 к., ИФ – ЗО
ЛААГ– 1 к., ИФ – ЗО
Пространства и оператори във физиката – 4 к., МФ+ИФ (слят поток)
Анализ 2 – 1 к., ИФ+ИФсИМ (слят поток)
Математика 2 – 1 к., Телематика
Анализ 2 – 1 к., ИФ – ЗО
Пространства и оператори във физиката – 3 к., ИФ – ЗО

6. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие следните нехабилитирани преподаватели да водят лекции през 1 семестър на учебната 2015/2016 г.:
1. Гл.ас. д-р Елисавета Марекова
Обща физика 1 – 1 к., Телематика
Приложна статистика – 3 к., ТсМ
2. Гл.ас. д-р Цветанка Михайлова
Метрология – 4 к., ИФ
3. Гл.ас. д-р Гинка Екснер
Молекулна физика – 2 к., ИФ – ЗО
4. Гл.ас. д-р Надежда Каймаканова
Обща физика – 1 к., Химия с маркетинг, Анализ и контрол
Обща физика 1 – 1 к., Химия – ЗО
5. Гл.ас. д-р Ася Виранева
Обща физика 2 – 2 к., Химия – ЗО
Обща физика 2 – 2 к., Телематика

7. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да:
1. Хонорува за 24 ч. упр. на доц. Екатерина Борисова от Института по електроника, БАН
2. Да се изплатят средства за дневни, пътни до София и преспиване в студентски общежития на студентите от 4 к. МФ за 2 дни.

8. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
1. Доц. д-р Илия Викентиев Макрелов – общо 330 ч. упр.
Анализ 1 – 1 к., ТИС+ТсМ (слят поток) – 135 ч. упр.
ЛААГ– 1 к., ТИС+ТсМ (слят поток) – 135 ч. упр.
Числени методи – 2 к., Телематика + 4 к. ИФК (слят поток) – 60 ч. упр.
2. Виктор Владимиров Йотов (студент 3 к.) – общо 90 ч. упр.
ЛААГ– 1 к., ИФ – 45 ч. упр.
ЛААГ– 1 к., ИФсИМ – 45 ч. упр.
3. Пламена Иванова Марчева (студент 3 к.) – общо 90 ч. упр.
Анализ 1 – 1 к., ИФ – 45 ч. упр.
Анализ 1 – 1 к., ИФсИМ – 45 ч. упр.

9. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
1. Доц. д-р Христо Георгиев Христов – общо 180 ч. упр.
Ядрена техника в медицината – 4 к., МФ
Дозиметрия – 4 к., МФ

10. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да се хонорува:
1. Доц. д-р Александър Тодоров Маринов – общо 90 ч. упр.
Планиране на експеримента и обработка на експериментални данни – 4 к., МФ
2. Гл.ас. д-р Иванка Йорданова Влаева – общо 90 ч. упр.
Обща физика 2
3. Стефан Николаев Николов – общо 60 ч. упр.
Обща физика 2
4. Гл. ас. д-р Стефан Радев Недев – общо 30 ч. упр.
Обща физика 2 – „Химия“ – ЗО

11. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
Доц. д-р Антон Петров – общо 394 ч. упр.
Основи на информационните технологии – 1 к., ТсМ+ТИС – 180 ч. упр.
Информационни технологии – 1 к., Телематика – 150 ч. упр.
Информационни технологии – 1 к., ИФ – ЗО – 50 ч. упр.
Ръководство на дипломант и рецензия на дипломна работа – 24 ч. упр.

12. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува, с право на пътни:
1. Доц. д-р Слави Ясенов Любомиров – общо 90 ч. упр.
Компютърни системи и технологии – 2 к., ТсМ+ТИС
2. Гл.ас. Даниела Антонова Шехова – общо 60 ч. упр.
Компютърни системи и технологии – 2 к., ТсМ+ТИС
3. Ас. Ангел Христов Чекичев – общо 60 ч. упр.
Компютърни системи и технологии – 2 к., ТсМ+ТИС

13. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
Силвия Николаева Гафтанджиева (докторант) – общо 120 ч. упр.
Уеб програмиране – 4 к., ИФК, редовно (30 ч.)
Обектно-ориентирано проектиране и програмиране – 2 к., Телематика, редовно (90 ч.)

14. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
Марияна Иванова Илиева – общо 30 ч. упр.
Технически английски език – 2 к., Телематика

15. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
Венцислав Илиев Начев (студент в магистратура) – общо 90 ч. упр.
Микропроцесорни системи – 4 к., ИФК

16. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
1. Красимир Витларов – общо 200 ч. упр.
АВИТО – 4 к., Физ. възпитание – ЗО
АВИТО – 1 к., БФ
АВИТО – 4 к., Физ. възпитание
АВИТО – 5 к., Славянска филология
АВИТО – 1 к., БРЕ, БнГрЕ, БКЕ
2. Диана Стоянова (докторант) – общо 30 ч. упр.
ПКУ – 1 к., ТсМ+ИФК
3. д-р Никола Петров – общо 135 ч. упр.
Астрономия – 4 к., БФ
Астрономия – фак. модул „Учител по физика“

17. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ разреши на Таньо Христов Петров от спец. ИФ – ЗО да продължи обучението си по индивидуален учебен план през 2015/2016 уч. г. Индивидуалният учебен план включва всички дисциплини от 2 и 3 курс на специалността.

18. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши гласуването за съботно-неделно обучение да бъде тайно.

19. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следната Комисия за тайно гласуване:
Председател – доц. д-р Екатерина Писанова
Членове – 1. доц. д-р Румен Попов
2. Димитър Фиданов

20. Решение
Въз основа на проведеното тайно гласуване, ФС на ФФ не приема съботно-неделна форма на обучение.

21. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ приема предложения алтернативен курс „Увод във физиката“ за специалност ИФсИМ, с лектори проф. дфн Т. Ефтимов и доц. д-р Г. Дянков.

22. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри същата Комисия за тайно гласуване до края на този ФС.

23. Решение
Въз основа на проведеното тайно гласуване, ФС на ФФ реши да не се назначават нови асистенти в кат. ОАФ.

24. Решение
Въз основа на проведеното тайно гласуване, ФС на ФФ реши да се назначи един нов асистент в кат. ТФ.

25. Решение
Въз основа на проведеното тайно гласуване, ФС на ФФ предлага на Ректора да прекрати трудовия договор на доц. Дянков.

26. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие процентния състав (70-15-15) на ОС на ФФ.

ПРОТОКОЛ № 175/08.07.2015 г.

1. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие предложението за зачисляване на Илияна Петрова Чакърова за докторант в свободна форма на обучение към кат. МОФ, ФФ, ПУ „Паисий Хилендарски“, по:
област на висше образование 1. Педагогически науки
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…
докторска програма Методика на обучението по физика.
Тема: Трансформация на традиционни учебни материали до учебни единици в среди за е-обучение.
Научен ръководител: проф. дмн Георги Тотков, ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски“.

2. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие предложението за зачисляване на Даниела Кръстева Илиева-Димова за докторант в свободна форма на обучение към кат. МОФ, ФФ, ПУ „Паисий Хилендарски“, по:
област на висше образование 1. Педагогически науки
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…
докторска програма Методика на обучението по физика.
Тема: Извънкласното обучение по физика с прилагане на коструктивистки методи (прогимназиален етап).
Научен ръководител: доц. д-р Мария Кюлджиева, ШУ „Епископ Константин Преславски“.

3. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие предложения курс за техници по „Оптични кабели и системи“ към Центъра за СДК към ФФ, 30 ч, 180 лв.

4. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие следните промени в учебните планове за ОКС „Магистър“, на специалностите „Телематика“ – РО и ЗО и „Телематика“ – след ОКС “Професионален бакалавър“, РО и ЗО, както следва:
1. Името на дисциплината „Проектиране на системи с изкуствен интелект“ се променя на „Моделиране и управление на бизнес процеси“.
За студентите от „Телематика“ – след ОКС “Професионален бакалавър“, приети 2014/2015 уч. г., промяната влиза в сила от 3 семестър.

5. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
1. проф. д-р Драгия Трифонов Иванов с 64 ч. упр.:
– 60 ч. упр. – ръководство на докторант
– 4 ч. упр. – рецензия на ДР
2. доц. д-р Иван Илиев Попов със 122 ч. упр.:
– 105 ч. – избираем курс „Строеж и еволйция на Вселената“
– 10 ч. – ДИ
– 7 ч. – семестриални изпити

6. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри проф. дфн Тинко Александров Ефтимов за ръководител на катедра „Оптика и атомна физика“, считано от 1.08.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 174/03.06.2015 г.

1. Решение Въз основа на проведеното явно гласуване ФС на ФФ, прие предложението за обявяване на конкурс за за заемане на академичната длъжност главен асистент към катедра ЕКИТ, по област на висше образование Технически науки, професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност Теория на електронните вериги и електронна схемотехника, учебни дисциплини Полупроводникови елементи с хорариум 60 часа (2,0,2) за специалност „Телематика”, Обща електротехника с хорариум 105 часа (2,2,3) за специалност „Телекомуникационни и информационни системи” и Обща електротехника с хорариум 105 часа (2,2,3) за специалност „Телекомуникации с мениджмънт”, със срок 2 месеца от публикуването в Държавен вестник.

2. Решение Въз основа на проведеното явно гласуване ФС на ФФ, прие промяната промяна в Учебния план на специалност Телематика за ОКС Бакалавър, редовно обучение.
Промяната е свързана с разместване на няколко дисциплини по семестри, без да се променят техните хорариуми.
За студентите от специалност Телематика, приети през учебната 2014/2015 година  промяната влиза в сила от четвърти семестър.

3. Решение Въз основа на проведеното явно гласуване ФС на ФФ, прие промяната в Учебния план на специалност Информационна физика и телекомуникации за ОКС Бакалавър:
Да се разменят местата на дисциплините Оптоелектроника, която се изучава в пети семестър с  Основи на комуникациите, която се изучава в шести семестър.
За студентите от първи и втори курс от специалност Инфорамационна физика и телекомуникации промяната влиза в сила от пети семестър.

4. Решение Въз основа на проведеното явно гласуване ФС на ФФ, прие:
1. Учебния план на специалност Телекомуникационни и информационни системи за ОКС Бакалавър, редовно обучение. Учебният план се налага да бъде приет във връзка с промяната на името на специалността.
2. Актуализаране на учебния план на специалност Телематика за ОКС Бакалавър, редовно обучение. Учебните планове влизат в сила от учебната 2015/2016 година и важат за студентите, които ще бъдат приети през тази година.

5. Решение Въз основа на проведеното явно гласуване ФС на ФФ бе прието предложението да бъде изплатен хонорар за 4 часа но доц. Стефан Николов, който е бил рецензент на 1 дипломна работа.

6. Решение Въз основа на проведеното явно гласуване ФС на ФФ гласува така предложената таксата за обучение по магистърска програма „Електронно обучение“ дистанционна форма в размер от 600 лв. на семестър.

7. Решение Въз основа на проведеното явно гласуване ФС на ФФ прие учебния план за придобиване но професионална квалификация „Учител по физика“ за студенти от Факултета от професионално направление 1.4 Физически науки.

8. Решение Въз основа на проведеното явно гласуване ФС на ФФ прие промяната на учебния план според която занятията по „ Методика и техника на училищния експеримент по физика“ 45 часа да бъдат прехвърлени от 6-ти в 7- ми семестър.

9. Решение Въз основа на проведеното явно гласуване ФС на ФФ прие към избираемите курсове  на магистърска програма „Електронна и лазерна техника“ да се включи нова дисциплина „Програмируеми Логически Контролери“.

10. Решение Въз основа на проведеното явно гласуване ФС на ФФ прие учебния план за провеждане  на обучение по магистърска програма по „Оптометрия“ редовно и задочно обучение със срок на обучение 3 семестъра и такса за обучение 850лв. на семестър.

11. Решение ФС на ФФ с явно гласуване прие обявяването на конкурс за главен асистент по:
област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

12. Решение ФС на ФФ с явно гласуване прие конспектът  за провеждане на конкурсен изпит за главен асистент.

13. Решение ФС на ФФ с явно гласуване прие предложението  на катедра „Експериментална физика“ програма за избираема  дисциплина „Нови материали за електрониката“  за специалността Инженерна физика.

14. Решение ФС на ФФ гласува предложението на катедра „Експериментална Физика“  да не се прекратява трудовия договор на гл ас. Цветанка Михайлова за срок от една година, считано от 6.06.2015 г.

15. РешениеФС на ФФ с явно гласуване прие предложението на катедра „Експериментална физика„ за актуализиране на учебния план на специалност „Електронна и лазерна техника“, ОКС „Магистър“, с включване на задължителната дисциплина – “Технология на полупроводникови материали и прибори“.

16. РешениеФС на ФФ с явно гласуване прие промяната в комисията по атестация и качество, както следва:
Председател: проф. дфн Тинко Александров Ефтимов
Членове:
1. Доц. д-р Желязка Димитрова Райкова
2. Доц. д-р Георги Лалев Дянков
3. Гл. ас. д-р Диана Йосифова Дакова
4. Гл. ас. д-р Елисавета Георгиева Марекова
5. Гл. ас. д-р Надежда Митева Кафадарова

ПРОТОКОЛ № 173/28.04.2015 г.

1. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши 10 000 лв. да се разпределят по катедри.

2. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие отчета на Емил Веселинов Пенчев за четвъртата година с оценка много добър 5.00.
Емил Веселинов Пенчев е зачислен като задочен докторант със заповед № Р33-717/21.03.2011 г., по:
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление 4.1. Физически науки
докторска програма Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Тема: Оптични свойства на вълноводни среди с тънки нанопокрития.
ФС отчислява докторанта с право на защита, считано от 28.04.2015 г.

3. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие предложението за зачисляване в свободна докторантура на Илиян Тодоров Перухов по
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление 4.1. Физически науки
докторска програма Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Тема: Цифров линеен холографски микроскоп и нови приложения във физиката и селскостопанските науки.
ФС прие 3-годишен индивидуален план на кандидата с научен ръководител проф. Емилия Михайлова, Аграрен университет, Пловдив.

4. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие промяната в учебните планове на всички докторски програми във ФФ по направление 4.1 и по направление 1.3, както следва:
„…изпит за прием или докторски минимум по английски език…“ се заменя с „…изпит за прием или докторски минимум по чужд език (английски, немски, френски, руски, испански)“.

5. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие учебни планове за ОКС „Магистър“, както следва:
1. „Медицинска радиационна физика и техника“ – за специалисти, РО, 3 сем. х 650 лв.
2. „Медицинска радиационна физика и техника“ – за специалисти, ЗО, 3 сем. х 550 лв.
3. „Медицинска радиационна физика и техника“ – за неспециалисти, РО, 4 сем. х 650 лв.
4. „Медицинска радиационна физика и техника“ – за неспециалисти, ЗО, 4 сем. х 550 лв.

6. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие следните промени в учебните планове за ОКС „Магистър“, на специалностите „Телематика“ – РО и ЗО и „Телематика“ – след ОКС “Професионален бакалавър“, РО и ЗО, както следва:
1. Името на дисциплината „Предприемаческо финансиране и рисков капитал“ се променя на „Предприемачество и финансиране на иновациите“.
2. Дисциплината „Икономика на техническата промяна“ се сменя с „Иновационен маркетинг“.

7. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие следните нови избираеми дисциплини към учебните планове на специалностите от направление 1.3. за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“:
1. „Доцимология“ – лектор проф. Пламен Радев
2. „Съвременни подходи и методи в обучението по физика в средното училище“ – лектор доц. Райкова.

8. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие списъка с избираеми дисциплини и списъка с магистърските програми и такси за учебната 2015/2016 г.

9. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува проф. д-р Драгия Трифонов Иванов с:
– 30 ч. упр. по ФУЕ, 3 к. ХФ
– 4 ч. упр. – рецензия на ДР на Десислава Иванчева, 4. к. ФМ, успешно защитила март 2015 г.

10. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува доц. д-р Антон Петров с:
– 20 ч. упр. за ръководство на дипломант от спец. ИКС, успешно защитил март 2015 г.

11. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува допълнително Мими Иванова Василева с 30 ч. упр. по „Иновации и преприемачество“ за спец. ТсМ и ИФТ.

12. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да не прекратява трудовия договор на проф. д-р Ваню Джанков Чолаков още една година, считано от 12.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 172/10.03.2015 г.

1. Решение

Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие отчета на Теодора Иванова Пашова за третата година с оценка много добър 5.00.
Теодора Иванова Пашова е зачислена като редовен докторант със заповед № Р33-398/3.02.2012 г., по:
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление 4.1. Физически науки
докторска програма Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Тема: Флуоресценция на среди в поле на високоенергетично лъчение.
ФС отчислява докторанта с право на защита.

2. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие отчета на Валентин Ганчев Кабаджов за първата година с оценка отличен 6.00.
Валентин Кабаджов е зачислен като редовен докторант със заповед № Р33-411/3.02.2014 г., по:
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление 4.1. Физически науки
докторска програма Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Тема: Оптични методи за исзледване на структурните изменения на белтъци в полидисперсни среди.

3. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие отчета на Катерина Живкова Желязкова за втората година с оценка отличен 6.00.
Катерина Желязкова е зачислена като редовен докторант със заповед № Р33-184/21.01.2013 г., по:
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление 4.1. Физически науки
докторска програма Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Тема: Структури за повърхнинен плазмонен резонанс и приложението им за сензори.

4. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие отчета на Диана Велкова Стоянова за втората година с оценка отличен 6.00.
Диана Стоянова е зачислена като редовен докторант със заповед № Р33-183/21.01.2013 г., по:
област на висше образование 1. Педагогически науки
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физика
докторска програма Методика на обучението по физика
Тема: Проблемно-ориентирани електронни форми на дистанционно обучение по физика.

5. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие отчета на Стефан Николаев Николов за третата година с оценка отличен 6.00.
Стефан Николов е зачислен като редовен докторант със заповед № Р33-183/21.01.2013 г., по:
област на висше образование 1. Педагогически науки
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физика
докторска програма Методика на обучението по физика
Тема: Развитие на експерименталния метод на обучение за средното училище в раздел „Оптика“.

6. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува Илия Викентиев Макрелов с:
– 90 ч. упр. по Анализ 2
– 15 ч. упр. по ММФП.

7. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува

 1. Доц. д-р Иван Илиев Попов – 60 ч. упр. по Астрономия
 2. Красимир Пламенов Витларов – 75 ч. упр. по АВИТО
 3. Доц. д-р Стефан Антонов Николов – 30 ч. упр. по МТУЕФ
 4. Проф. д-р Драгия Трифонов Иванов – 45 ч. упр. по МТУЕФ
 5. Гл.ас. д-р Никола Иванов Петров – 90 ч. упр. по Астрофизика
 6. Клеар Фулърд – 20 ч. упр. по Английски език

8. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува доц. д-р Румен Костадинов Попов с:
– 20 ч. упр. по „Обща електротехника“.
– 18 ч. упр. по „Електротехника 2“.

9. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува Мими Иванова Василева с 30 ч. упр. по „Иновации и преприемачество“.

10. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува Христо Шишков допълнително с 60 ч. упр. по „Компютърни мрежи“.

11. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
1. Гл. ас. Стефан Радев Недев – 60 ч. упр. по „Молекулна физика“ и 6 ч. упр. по „Обща физика 1“.
2. Бакалавър Ценка Цветанова Грънчарова – 90 ч. упр. по „Физика 1“.

12. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие следните нехабилитирани преподаватели да водят лекции за втори семестър на учебната 2014/2015 година:
гл. ас. д-р Елисавета Марекова
–          курс „Механика“, 1 курс , сп. Инженерна физика, задочна форма – 25 часа (приведени 50 часа);
–          курс „Статистическа обработка на експериментални данни“, 2 курс, спец. Инженерна физика, задочна форма – 10 часа (приведени 20);
–          курс „Статистическа обработка на експериментални данни“, 2 курс, спец. Инженерна физика, редовна форма – 30 часа (приведени 60 часа);
–          курс „Физика 1“ (Механика и молекулна физика), 1 курс, спец. Телематика, редовна форма – 30 часа (приведени 60 часа)
гл. ас. д-р Ася Виранева
–          курс „Основи на електретите и тяхното приложение“ (избираем курс) 3 курс и 4 курс спец. Медицинска физика и Инженерна физика, редовна форма – 30 часа (приведени 60 часа)
гл. ас. д-р Гинка Екснер
–          курс „Обща физика 1“, 1 курс, спец. Химия, задочна форма – 20 часа (приведени 40 часа)
–          курс „Ултразвукова диагностика в медицината – физични основи“ – 4 курс, спец. Медицинска физика, 4 курс, спец. Инженерна физика, редовна форма – 30 часа (приведени 60 часа)
гл. ас. д-р Цветанка Михайлова
–          курс „Физично материалознание“, 3 курс, спец. Инженерна физика, редовна форма – 30 часа (приведени 60 часа)
гл. ас. д-р Надежда Каймаканова
–          курс „Лазери в медицината“, 3 курс, спец. Медицинска физика, редовна форма – 30 часа (приведени 60 часа)

13. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие нова избираема дисциплина  „Основи на метрологията“ – за магистърска програма „Електронна и лазерна техника“, лектор – Борислав Георгиев, МЕИ, София

14. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри издаването на учебник „Увод във физиката – 2 част“ по дисциплината „Увод във физиката“, за спец. ИФ, ИФТ, ТсМ, ФИТ, с автори – проф. д-р Теменужка Йовчева и ас. д-р Иван Бодуров.