ПРОТОКОЛ № 181/16.03.2016 г.

1.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди списъка с избираемите дисциплини за ОКС „Бакаларър“, редовна форма на обучение за учебната 2016 – 2017 г., като от модула „Физика на нови материи“, специалност Инженерна физика да отпадне дисциплината „Увод във физиката на елементарните частици“ и да бъде преместена в 8 (осми) семестър.

2. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди научно жури по процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” на Диана Велкова Стоянова в състав:

Външни членове за Пловдивския университет:

  1. проф. д-р Тодорка Жекова Стефанова; РУ „Ангел Кънчев“, област на висшето образувание: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по…“

 

  1. доц. д-р Теменужка Богданова Бухчева; РУ „„Ангел Кънчев“, област на висшето образувание: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по...“
  2. доц. д-р Мая Цанкова Гайдарова; СУ „Св. Климент Охридски“, област на висшето образувание: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по…“

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

  1. проф. д-р Росица Желязкова Донева; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, катедра „Екит“, област на висшето образувание: 5. Технически науки, професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника.
  2. доц. д-р Желязка Димитрова Райкова; Пловдивски университет „Паисий    Хилендарски“, катедра „Методика на обучението по физика“, област на висшето образувание: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по…“

Резервни членове:

  1. проф. д-р Драгия Трифонов Иванов; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, катедра „Методика на обучението по физика“, област на висшето образувание: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по…“
  2. доц. д-р Стефан Антонов Николов; пенсионер, област на висшето образувание: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по…“

Технически сътрудник по процедурата

Мирена Паулинова Митова – секретар на Физически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“

Факултетният съвет определи откритото заключително заседание да са проведе на 29. 06. 2016 г. от 11 часа в лаборатория ТСО

Диана Велкова Стоянова е докторант в редовна форма на обучение, зачислен със заповед Р33-183/21.01.2013 г., по област на висшето образование: 1. Педагогика; професионално направление: Педагогика на обучението по…; към катедра „Методика на обучението по физика; докторска програма: Методика на обучението по физика.

Тема на дисертационен труд: „Използване на технологията „добавена реалност“ с мобилни устройства в обучението по физика“.

3.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди оценката „отличен (6)” на годишния отчет на докторанта Мариета Иванова Атанасова за изпълнение на задачите от годишния индивидуален план ( за периода 01.03.2015 – 01.03.2016 г. ).

Мариета Иванова Атанасова е докторант в редовна форма на обучение, зачислен на 01.03.2015 г. със заповед на Р33-533/09.02.2015 г. по област на висшето образование: 1. Педагогика; професионално направление: Педагогика на обучението по…; към катедра „Методика на обучението по физика; докторска програма: Методика на обучението по физика.

Тема на дисертационен труд: Методика за проектиране и съставяне на тестови единици по Блум (с приложение в е-обучението)

4.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да приеме индивидуалния план за работа на Красимир Пламенов Витларов, докторант в редовна форма на обучение, зачислен 01.03.2016 г. със заповед Р33-754/15.02.2016г. по област на висшето образование: 1. Педагогика; професионално направление: Педагогика на обучението по…; към катедра „Методика на обучението по физика; докторска програма: Методика на обучението по физика.

Тема на дисертационен труд: Формиране на научна грамотност при изучаване на физичен модул в „Човекът и природата”

5.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува студенти от четвърти курс за провеждането на лабораторни упражнения по „Атомна и ядрена физика“ на студентиде от трети курс, специалности „ИФТ“ и „ТМС“ в размер на 75 (седемдесет и пет) учебни часа, както следва:

  1. Веселина Николаева Георгиева – 37 учебни часа;
  2. Веселина Красимирова Кънчева – 38 учебни часа;

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.