Държавни изпити магистри 2016 г.

Електронна и лазерна техника, Експериментална физика, Физика на кондензираната материя, Хранителна физика, Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, Физика на Земята, Иконофизика, Фотоника и модерни оптични технологии.
Дати: 20.02.2016 г., 22.07.2016 г., 30.09.2016 г.

Комисия:

Председател: проф. д-р Теменужка Йовчева
Членове:
1. проф. дфн Тинко Ефтимов
13. проф. д-р Невена Милева
14. доц. д-р Надежда Кафадарова
15. доц. д-р Мария Марудова-Живанович
16. доц. д-р Драгомир Господинов
17. проф. д-р Росица Донева
18. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
19. доц. д-р Даринка Манова
20. доц. д-р Желязка Райкова
21. доц. д-р Димитър Токмаков
22. доц. д-р Стефка Казакова
23. доц. д-р Тодорка Димитрова


 

Субатомна физика,Медицинска радиационна физика и техника.

Дати: 20.02.2016 г., 22.07.2016 г., 30.09.2016 г.

Комисия:

Председател: доц. д-р Христо Христов
Членове:
1. доц. д-р Тодорка Димитрова
2. доц. д-р Емилия Милиева – Медицински университет, Пловдив
3. доц. инж. Атанас Личев – Медицински университет, Пловдив
4. проф. д-р Гриша Спасов – Технически университет, филиал Пловдив
5. проф. д-р Ваню Чолаков
6. доц. д-р Савка Маринова
7. доц. д-р Стефка Казакова


 

Телематика, Телекомуникационни и информационни системи.

Дати: 10.03.2016 г., 21.07.2016 г., 20.09.2016 г.

Комисия:

Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. д-р Росица Донева
2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Димитър Токмаков
5. доц. д-р Румен Попов


 

Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите

Дати: 10.03.2016 г., 21.07.2016 г., 20.09.2016 г.

Комисия:

Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. д-р Росица Донева
2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Димитър Токмаков
5. доц. д-р Румен Попов
6. проф. д-р Иван Чалъков

 

Държавен изпит 2015 г. магистри

Специалности: Електронна и лазерна техника, Експериментална физика, Физика на кондензираната материя, Хранителна физика, Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, Физика на Земята, Иконофизика, Фотоника и модерни оптични технологии, Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите, Информационни и комуникационни системи, Телекомуникационни и информационни системи

6 март 2015 г. – 9.00 ч., 3 физ. лаб. и 315 комп. зала
22 юли 2015 г. – 9.00 ч., 4 и 5 ауд.
25 септември 2015 г.

Комисия:
Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. дфн Тинко Ефтимов
2. доц. д-р Теменужка Йовчева
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Мария Марудова-Живанович
5. доц. д-р Драгомир Господинов
6. проф. д-р Росица Донева
7. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
8. доц. д-р Даринка Манова
9. доц. д-р Желязка Райкова
10. доц. д-р Димитър Токмаков
11. доц. д-р Стефка Казакова
12. доц. д-р Тодорка Димитрова


Специалности: Субатомна физика, Медицинска радиационна физика и техника

5 март 2015 г. – 9.00 ч., 3 физ. лаб. и 4 физ. лаб.
22 юли 2015 г. – 9.00 ч., 4 и 5 ауд.
25 септември 2015 г.

Комисия:
Председател: доц. д-р Христо Христов
Членове:
1. доц. д-р Тодорка Димитрова
2. доц. д-р Емилия Милиева – Медицински университет, Пловдив
3. доц. инж. Атанас Личев – Медицински университет, Пловдив
4. проф. д-р Гриша Спасов – Технически университет, филиал Пловдив
5. проф. д-р Ваню Чолаков
6. доц. д-р Савка Маринова
7. доц. д-р Стефка Казакова


Специалности: Учител по физика, Педагогика на обучението по физика

27 февруари 2015 г. – 9.00 ч., 3 физ. лаб.
6 юли 2015 г.
3 септември 2014 г.

Комисия:
Председател: доц. д-р Желязка Райкова
Членове:
1. доц. д-р Иван Попов
2. доц. д-р Екатерина Писанова
3. доц. д-р Даринка Манова
4. доц. д-р Савка Маринова
5. доц. д-р Драгомир Господинов


Кандидатстване за ОКС „Магистър“

Условия за прием
Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър“ от дип­ломата за завършена бакалавърска степен.
Приемът се провежда чрез конкурс по до­кументи.


Необходими документи  за кандидатстване
1. Диплома за ОКС „Бакалавър“ + ксерокопие
2. Бележка за платена такса за кандидатстване – 30 лв.
3. Заявление до Декана (от книжарницата)

Подаване на документи за кандидатстване
каб. 131, инсп. Екатерина Кочовска


Необходими документи за записване (след получаване на фак. № от инсп. Кочовска, каб. 131)
1. Бележка за платена семестриална такса
2. Комплект за записване (от книжарницата) – попълнен с личните данни
3. Диплома за средно образование + ксерокопие
4. 2 бр. снимки

Подаване на документите за записване
каб. 131, инсп. Екатерина Кочовска


Критерии за прием на студенти по държавна поръчка за ОКС „магистър”

  • Кръгли сираци
  • Инвалиди със степен 70%, които имат решение на ТЕЛК
  • Неравностойно социално положение (самотни майки, майки с три и повече деца, малцинствени групи)
  • Успех
  • Участие в изследователска дейност

Специалности за ОКС „Магистър“

Актуализирано:
юли 2015 г.

Електронна и лазерна техника (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х650 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х500 лв.

Електронна и лазерна техника (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х650 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х500 лв.


Физика на кондензираната материя (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 2х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 2х450 лв.

Физика на кондензираната материя (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х450 лв.


Хранителна физика (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х450 лв.

Хранителна физика (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х450 лв.


Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х450 лв.

Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х450 лв.


Физика на Земята (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х700 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х500 лв

Физика на Земята (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х700 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х500 лв


Медицинска радиационна физика и техника (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х650 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х550 лв.

Медицинска радиационна физика и техника (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х650 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х550 лв.


Субатомна физика (за специалисти)
задочно обучение – учебен план, такса – 3х400 лв.


Иконофизика (за специалисти)
задочно обучение – учебен план, такса – 3х500 лв.


Фотоника и модерни оптични технологии (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х700 лв.

Optophotonics (за специалисти)
задочно обучение (на английски език) – учебен план, такса – 2х2000 лв.


Фотоника и модерни оптични технологии (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х700 лв.


Information and Communication Systems (за специалисти)
задочно обучение (на английски език) – учебен план, такса – 2х2000 лв.


Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х700 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х600 лв.


Телекомуникационни и информационни системи
редовно обучение – учебен план, такса – 3х700 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х600 лв.


Телематика
редовно обучение – учебен план, за студенти от 2014/2015 г., такса – 3х700 лв.
редовно обучение – учебен план, за студенти от 2015/2016 г., такса – 3х700 лв.
задочно обучение – учебен план, за студенти от 2014/2015 г., такса – 3х600 лв.
задочно обучение – учебен план, за студенти от 2015/2016 г., такса – 3х600 лв.

Телематика (след ОКС „Професионален бакалавър“)
редовно обучение – учебен план, за студенти от 2014/2015 г., такса – 4х700 лв.
редовно обучение – учебен план, за студенти от 2015/2016 г., такса – 4х700 лв.
задочно обучение – учебен план, за студенти от 2014/2015 г., такса – 4х600 лв.
задочно обучение – учебен план, за студенти от 2015/2016 г., такса – 4х600 лв.


Оптометрия
редовно обучение – учебен план, такса – 3х850 лв.


Учител по физика (за специалисти по направление 4.1.)
редовно обучение – учебен план, такса – 2х500 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 2х400 лв.


Учител по инженерни дисциплини (за инженери)
редовно обучение – учебен план, такса – 2х400 лв.


Учител по физика (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х500 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х400 лв.


Педагогика на обучението по физика (за специалисти по направление 1.3.)
редовно обучение – учебен план, такса – 2х500 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 2х400 лв.


Електронно обучение
дистанционно обучение – учебен план, такса – х600 лв.


Учител по инженерни дисциплини
дистанционно обучение – учебен план, такса –