ПРОТОКОЛ № 179/27. 01. 2016 г.

1. РЕШЕНИЕ: Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ беше приет доклада за атестация на преподавателите от ФФ с положителна оценка и препоръките към някой от тях.

2. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие Красимир Пламенов Витларов да бъде избран за редовен докторант към катедра „Методика на обучението по физика“. Той е получил оценка отличен 5.50 на изпита по специалността и оценка 4.50 на изпита по чужд език. Резултати са достатъчно показателни за добрата предварителната подготовка на Красимир Витларов да се справи с изискванията за обучение в ОКС „Доктор“.

3. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ прие провеждане на предзащита на докторант Диана Велкова Стоянова, Област на висше образование: 1. Педагогика; Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; Докторска програма: „Методика на обучението по физика“, отчислена с право на защита, е необходимо да се организира разширен катедрен съвет.

Във връзка с това предлагаме съставът на катедрата да бъде разширен със следните специалисти:

 1. Проф. д-р Тодорка Жекова Стефанова, РУ „Ангел Кънчев“
 2. Доц. д-р Теменужка Богданова БУхчева, РУ „Ангел Кънчев“
 3. Проф. д-р Росица Желязкова Донева, катедра ЕКИТ, Физически Факултет, ПУ
 4. Проф. д-р Невена Стоянова Милева, катедра ЕКИТ, Физически факултет, ПУ
 5. Доц. д-р Румяна Стоянова Митрикова, пенсионер
 6. Проф. д-р Драгия Трифонов Иванов, пенсионер

 

Предзащитата се планира на бъде на 18.02.2016 година от 14.00 часа в лабораторията по ТСО.

4. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ прие изпълнението на индивидуалния план на докторант свободна форма на обучение – Даниела Кръстева Илиева-Димова, и комисия за провеждане на изпита по специалността – „Методика на обучението по физика“ на 05.02.2016 г, от 11.00 часа в кабинет 214. Състава на комисията и конспекта, по който ще се проведе изпита.     1.Доц. д-р Желязка Райкова

2.Доц. д-р Румяна Митрикова

3.Доц. д-р Стефан Николов

5. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ прие провеждане на предзащита на докторант Диана Велкова Стоянова, Област на висше образование: 1. Педагогика; Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; Докторска програма: „Методика на обучението по физика“, отчислена с право на защита, е необходимо да се организира разширен катедрен съвет.

 1. Проф. д-р Тодорка Жекова Стефанова, РУ „Ангел Кънчев“
 2. Доц. д-р Теменужка Богданова БУхчева, РУ „Ангел Кънчев“
 3. Проф. д-р Росица Желязкова Донева, катедра ЕКИТ, Физически Факултет, ПУ
 4. Проф. д-р Невена Стоянова Милева, катедра ЕКИТ, Физически факултет, ПУ
 5. Доц. д-р Румяна Стоянова Митрикова, пенсионер
 6. Проф. д-р Драгия Трифонов Иванов, пенсионер

 

Предзащитата се планира на бъде на 18.02.2016 година от 14.00 часа в лабораторията по ТСО.

6. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ одобри план-сметка за 2016 г. на докторант Мариета Иванова Атанасова, Област на висше образование: 1. Педагогика; Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; Докторска програма: „Методика на обучението по физика“, зачислена като редовен докторант на 01.03.2015г към катедра „ Методика на обучението по физика“ за научно изследователска в рамките на 400 лв.

7. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ прие учебните програми за следните дисциплини:

 1. Оптични методи за обработка на информация, за специалност „Телематика”, образователно квалификационна степен Бакалавър.
 2. Оптични методи за обработка на информация, избираема дисциплина за специалност „Телекомуникации с мениджмънт”, „Телекомуникационни и информационни системи” „Информационна физика и телекомуникации”, „Информационна физика и комуникации”, образователно квалификационна степен Бакалавър.
  8. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ прие да бъдат хонорувани към катедра „Методика на обучението по физика“:- Проф. Драгия Иванов 60 часа за ръководство на докторант и 20 часа ръководство на дипломант, бакалавърска степен;

  – Д-р Никола Петров: 45 часа, лекции по астрономия за Факултативна подготовка на учител по физика;

  – студентите: Виктория Партанска, 2 курс ТсМ, Ива Мустанска, 2 курс ТсМ, Николай Щерев 2 курс ТсМ; по 60 часа упражнения по АВИТО.

  9. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ избра предложените хонорувани преподаватели за втория семестър на учебната 2015/2016 година следните лица:

  1. Доц. д-р Антон Петров

  – „Основи на програмирането“ за студентите от I курс, специалност Телекомуникации с мениджмънт с хорариум 150 часа упражнения.

  1. Проф. д-р Емилия Михайлова от Аграрен университет Пловдив

  – „Оптични методи за обработка на информация“ за студентите от ІІ курс, специалност Телематика с хорариум 90 часа упражнения.

  – Оптични методи за обработка на информация, избираема дисциплина за специалност „Телекомуникации с мениджмънт”, „Информационна физика и телекомуникации”, „Информационна физика и комуникации“ с хорариум 135 часа упражнения.

  1. Гл.ас. д-р Илия Едуардов Петров.

  – „Компютърни мрежи” за 2 курс, специалностите „Телекомуникации с мениджмънт” и „Телекомуникационни и информационни системи”, с хорариум 75 часа упражнения.4. Силвия Николаева Гафтанджиева, докторант в ПУ

  – „Обектно-ориентирано проектиране и програмиране” за 3 и 4 курс, специалности ИФК, ИФТ, ТсМ с хорариум 90 часа упражнения.

  – „ Програмиране“ за 1 курс Телематика, с хорариум 60 часа упражнения

  10. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ избра за хоноруван преподавател за учебната 2015/2016г. Мими Иванова Василева по Дисциплината „Иновации и предприемачество“ за студентите от II курс, спец. „Телекомуникации с мениджмънт“ , „Информационна физика“ и „ Телематика“ с хорариум 90 часа упражнения.

  11. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ избра за хонорувани преподаватели през ІІ семестър на учебната 2015/2016г.

  1. Доц.д-р Илия Викентиев Макрелов
  • 20 часа упражнения по ММПФ – 2 курс ИФ (задочно)
  • 30 часа упражнения по ММПФ – 2 курс ИФ (редовно)

   

  1. Пламена Иванова Марчева – студентка ІІІ курс ИФ – задочно обучение , фак.№ 1302062002.

  – 45 часа упражнения по Анализ 2 – 1 курс ИФ (редовно)

   

  1. Д-р Лозанка Спиридонона Тренкова

  – 45 часа упражнения по Анализ 2 – 1 курс ТИС (редовно)

  – 45 часа упражнения по Анализ 2 – 1 курс ТсМ (редовно)

  – 45 часа упражнения по Анализ 2 – 1 курс ИФИМ (редовно)

  12. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ утвърди избора на доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова за ръководител на катедра „ЕКИТ”.

  13. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ утвърди избора на доц. д-р. Екатерина Писанова, да бъде новият ръководител –катедра „Методика на обучението по физика“

  14. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ утвърди извършването на структурни промени в катедра „Теоретична физика“ преподавателите

  1. Доц. д-р Стефка Георгиева Казакова
  2. Гл.ас. д-р Диана Йосифова Дакова
  3. Гл.ас. д-р Стоил Иванов Иванов
  4. Ас. Иван Кръстев Иванов

  да се обедини с катедра „Оптика и атомна физика“ като наименованието на новата катедра бъде „Оптика, атомна и теоретична физика“.

  15. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ утвърди представения списък на избираеми дисциплини за учебната 2016/2017 г. Който списъкът се предлага на специалност „Инженерна физика“ – задочно, при които се води обучение по следните специализирани модули:

  • 4 курс- Физика на нови материали
  • 3 курс -Лазерни и фотонни технологии.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.