Протокол № 180 от 01. 03. 2016 г.

1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да избере ас. д-р Сотир Иванов Сотиров да заеме академичната длъжност „главен асистент” по област на висшето образование 5: Технически науки; професионално направление 5.2: Електротехника, електроника и автоматика (Теория на електронните вериги и електронна схемотехника).

2. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да избере ас. д-р Иван Панайотов Бодуров да заеме академичната длъжност „главен асистент” по област на висшето образование 4: Природни науки; професионално направление 4.1: Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

3. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ утвърждава атестационна оценка „много добър (5)“ и отчислява Стефан Николаев Николов с право на защита, считано от 01.03.2016 г.

Стефан Николаев Николов е зачислена като докторант в задочна форма на обучение към катедра „Методика на обучението по физика“ със заповед № Р33-399от03.02. 2012 г., по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физика; Докторска програма Методика на обучението по физика, към катедра „Методика на обучението по физика”

Тема: „Развитие на експерименталния метод на обучение за средно училище в раздел „Оптика“.

4. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да се смени темата на дисертационния труд на Илиян Тодоров Перухов както следва:

Тема на дисертационен труд:Цифров линеен холографски микроскоп и нови приложения във физиката и селскостопанските науки“.

Променена тема на дисертационен труд: „Изследване на физични и биологични структури с цифров линеен холографски микроскоп“.

 

Илиян Тодоров Перухов е зачислен като докторант на свободна форма на обучение със заповед № Р33-1718 от 12. 05. 2015 г. по област на висшето образование: 4. Природни науки; професионално направление: 4.1 Физически науки; Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя, към катедра „Експериментална физика”

5. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърждава годишен отчет за периода 01. 12. 2015 г. – 29. 03. 2016 г. с оценка ‚много добър (5)“ на докторант Катерина Живкова Желязкова и я отчислява с право на защита, считано от 01. 03. 2016 г.

Катерина Живкова Желязкова е зачислена като докторант в редовна форма на обучение със заповед № Р33 – 184 от 21. 01. 2012 г. . по област на висшето образование: 4. Природни науки; професионално направление: 4.1 Физически науки; Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя, към катедра „Експериментална физика”

Тема на дисертационен труд: „Структури за повърхнинен плазмонен резонанс и приложението им за сензори“

6. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърждава отчета за втората година с оценка „отличен (6)“ на докторант Валентин Ганчев Кабаджов.

Валентин Ганчев Кабаджов е зачислен като докторант в редовна форма на обучение със заповед № Р33-411 от 03. 02. 2014 г. по област на висшето образование: 4. Природни науки; професионално направление: 4.1 Физически науки; Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя, към катедра „Експериментална физика“

Тема на дисертационен труд: „Оптични методи за изследване на структурните изменения на белтъци с полидисперсни среди“.

7. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува следните преподаватели от катедра „Методика на обучението по физика“ :

  1. Гл. ас. д-р Никола Петров, НАО-Рожен: 40 часа семинарни упражнения за ръководство на двама дипломанти от бакалавърска степен „Биология и физика“;
  2. Гл. ас. д-р Мая Белчева, Институт по астрономия към БАН: 4 часа семинарни упражнения за две рецензии на дипломни работи в бакалавърска степен „Биология и физика“;
  3. Доц. д-р Стефан Андонов, пенсионер: 30 часа семинарни упражнения за участие за оценяване на педагогически стаж на студенти;

8. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди Венцислав Илиев Начев, магистър по специалността „Телематика“ за хоноруван преподавател по дисциплината „Програмиране на микроконтролери в среда на Ардуино“ за 4 курс, специалност „Информационна физика и комуникации“, с хорариум 30 часа упражнения.

9. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди за хоноруван преподавател за учебната 2015/1016 г. Мими Иванова Василева по дисциплината „Маркетингови изследвания (количествени методи)“ за студентите от 3-курс, специалност „Телекомуникации с мениджмънт“, с хорариум 30 часа упражнения.

10. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди избора на хоноруван преподавател през 2-семестър на учебната 2015/1016 г. на следните преподаватели както следва:

  1. Гл. ас. д-р Иванка Йорданова Влаева (УХТ) – 90 часа лабораторни упражнения по Оптика, 2-курс ИФ;
  2. Спасимир Кабасанов – 90 часа упражнения по ОФ 2 час, 2-курс, Телематика;
  3. Стефан Николаев Николов – 30 часа лабораторни упражнения ОФ 1 част, 1-курс, телекомуникационни и информационни системи.

11. РЕШЕНИЕ: 

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ гласува нехабилитирани преподаватели за лекционните курсове в катедра „Експериментална физика“ 2-семестър за учебната 2015/ 2016 г. както следва:

  1. гл. ас. д-р Елисавета Марекова – 30 часа лекции по Приложна статистика/Статистическа обработка на данни, 2 – курс, Телематика + 2 – курс ИФ, редовно обучение; 10 часа лекции по Статистическа обработка на данни, 2 – курс, ИФ – задочно обучение;
  2. гл. ас. д-р Цветанка Михайлова – 30 часа лекции по Метрология и стандартизация, 2 – курс Телекомуникации с мениджмънт, редовно обучение.
  3. гл. ас. д-р Ася Виранева – 45 часа лекции по ОФ 2, 2 – курс Телематика, редовно обучение;
  4. гл. ас. д-р Гинка Екснер – 30 часа лекции по ОФ 1, 2 – курс, Телекомуникации с мениджмънт, редовно обучение; 45 часа лекции по Ултразвукова диагностика, 4 – курс МФ, редовно обучение;

12. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши във връзка с провеждането на изпит по специалността „Методика на обучението по физика“ на задочен докторант Стефан Николаев Николов да бъдат хонорувани следните преподаватели взели участие в изпитна комисия:

проф. д-р Драгия Трифонов Иванов – 5 часа семинарни упражнения;

доц. д-р Стефан Николов Андонов – 5 часа семинарни упражнения;

13. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да продължи срока на работа с 3 години в ОИЯИ – Дубна на следните инженер – физици:

Николай Гераскиев

Любка Йорданова

Диляна Сувариева

Петър Дулов

Бояна Маринова

Мария Илиева

14. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди конспект за държавен изпит по „Методика на обучението по физика“ за студентите от ОКС „магистър“ по специалностите: Учител по физика (за специалисти по направление 4.1), Учител по физика (за неспециалисти) и Педагогика на обучението по физика (за специалисти по направление 1.3.) – редовна и задочна форма на обучението.

15. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши включи в списъка от избираеми дисциплини за студентите от ОКС „магистър“, по специалностите: Учител по физика (за специалисти по направление 4.1), Учител по физика (за неспециалисти) и Педагогика на обучението по физика (за специалисти по направление 1.3.) – редовна и задочна форма на обучението дисциплината „Теория и методика на дидактическия текст“

16. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши ас. д-р Сотир Иванов Сотиров да води лекции по:

Обща електротехника, 1 – курс, специалност „телекомуникационни и информационни системи“ и „телекомуникации с мениджмънт“

Обща електротехника, 2 – курс, специалност „Инженерна физика“

17. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши гл. ас.д-р Цветанка Михайлова да води лекции по „Метрология и стандартизация“ на студентите от 3 – курс , специалност ТсМ, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“

18. РЕШЕНИЕ:  

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши материалите за ФС да бъдат предавани в срок от три дни преди датата на заседанието на ФС, като в този период (от предаването им до заседанието) ще подлежат на преглед от преподавателите във факултета. Информация за вида на документите ще бъде изпращана по еmail от секретаря на Факултета.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.