ПРОТОКОЛ № 172/10.03.2015 г.

1. Решение

Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие отчета на Теодора Иванова Пашова за третата година с оценка много добър 5.00.
Теодора Иванова Пашова е зачислена като редовен докторант със заповед № Р33-398/3.02.2012 г., по:
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление 4.1. Физически науки
докторска програма Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Тема: Флуоресценция на среди в поле на високоенергетично лъчение.
ФС отчислява докторанта с право на защита.

2. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие отчета на Валентин Ганчев Кабаджов за първата година с оценка отличен 6.00.
Валентин Кабаджов е зачислен като редовен докторант със заповед № Р33-411/3.02.2014 г., по:
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление 4.1. Физически науки
докторска програма Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Тема: Оптични методи за исзледване на структурните изменения на белтъци в полидисперсни среди.

3. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие отчета на Катерина Живкова Желязкова за втората година с оценка отличен 6.00.
Катерина Желязкова е зачислена като редовен докторант със заповед № Р33-184/21.01.2013 г., по:
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление 4.1. Физически науки
докторска програма Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Тема: Структури за повърхнинен плазмонен резонанс и приложението им за сензори.

4. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие отчета на Диана Велкова Стоянова за втората година с оценка отличен 6.00.
Диана Стоянова е зачислена като редовен докторант със заповед № Р33-183/21.01.2013 г., по:
област на висше образование 1. Педагогически науки
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физика
докторска програма Методика на обучението по физика
Тема: Проблемно-ориентирани електронни форми на дистанционно обучение по физика.

5. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие отчета на Стефан Николаев Николов за третата година с оценка отличен 6.00.
Стефан Николов е зачислен като редовен докторант със заповед № Р33-183/21.01.2013 г., по:
област на висше образование 1. Педагогически науки
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физика
докторска програма Методика на обучението по физика
Тема: Развитие на експерименталния метод на обучение за средното училище в раздел „Оптика“.

6. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува Илия Викентиев Макрелов с:
– 90 ч. упр. по Анализ 2
– 15 ч. упр. по ММФП.

7. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува

  1. Доц. д-р Иван Илиев Попов – 60 ч. упр. по Астрономия
  2. Красимир Пламенов Витларов – 75 ч. упр. по АВИТО
  3. Доц. д-р Стефан Антонов Николов – 30 ч. упр. по МТУЕФ
  4. Проф. д-р Драгия Трифонов Иванов – 45 ч. упр. по МТУЕФ
  5. Гл.ас. д-р Никола Иванов Петров – 90 ч. упр. по Астрофизика
  6. Клеар Фулърд – 20 ч. упр. по Английски език

8. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува доц. д-р Румен Костадинов Попов с:
– 20 ч. упр. по „Обща електротехника“.
– 18 ч. упр. по „Електротехника 2“.

9. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува Мими Иванова Василева с 30 ч. упр. по „Иновации и преприемачество“.

10. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува Христо Шишков допълнително с 60 ч. упр. по „Компютърни мрежи“.

11. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
1. Гл. ас. Стефан Радев Недев – 60 ч. упр. по „Молекулна физика“ и 6 ч. упр. по „Обща физика 1“.
2. Бакалавър Ценка Цветанова Грънчарова – 90 ч. упр. по „Физика 1“.

12. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие следните нехабилитирани преподаватели да водят лекции за втори семестър на учебната 2014/2015 година:
гл. ас. д-р Елисавета Марекова
–          курс „Механика“, 1 курс , сп. Инженерна физика, задочна форма – 25 часа (приведени 50 часа);
–          курс „Статистическа обработка на експериментални данни“, 2 курс, спец. Инженерна физика, задочна форма – 10 часа (приведени 20);
–          курс „Статистическа обработка на експериментални данни“, 2 курс, спец. Инженерна физика, редовна форма – 30 часа (приведени 60 часа);
–          курс „Физика 1“ (Механика и молекулна физика), 1 курс, спец. Телематика, редовна форма – 30 часа (приведени 60 часа)
гл. ас. д-р Ася Виранева
–          курс „Основи на електретите и тяхното приложение“ (избираем курс) 3 курс и 4 курс спец. Медицинска физика и Инженерна физика, редовна форма – 30 часа (приведени 60 часа)
гл. ас. д-р Гинка Екснер
–          курс „Обща физика 1“, 1 курс, спец. Химия, задочна форма – 20 часа (приведени 40 часа)
–          курс „Ултразвукова диагностика в медицината – физични основи“ – 4 курс, спец. Медицинска физика, 4 курс, спец. Инженерна физика, редовна форма – 30 часа (приведени 60 часа)
гл. ас. д-р Цветанка Михайлова
–          курс „Физично материалознание“, 3 курс, спец. Инженерна физика, редовна форма – 30 часа (приведени 60 часа)
гл. ас. д-р Надежда Каймаканова
–          курс „Лазери в медицината“, 3 курс, спец. Медицинска физика, редовна форма – 30 часа (приведени 60 часа)

13. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие нова избираема дисциплина  „Основи на метрологията“ – за магистърска програма „Електронна и лазерна техника“, лектор – Борислав Георгиев, МЕИ, София

14. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри издаването на учебник „Увод във физиката – 2 част“ по дисциплината „Увод във физиката“, за спец. ИФ, ИФТ, ТсМ, ФИТ, с автори – проф. д-р Теменужка Йовчева и ас. д-р Иван Бодуров.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.