ПРОТОКОЛ № 175/08.07.2015 г.

1. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие предложението за зачисляване на Илияна Петрова Чакърова за докторант в свободна форма на обучение към кат. МОФ, ФФ, ПУ „Паисий Хилендарски“, по:
област на висше образование 1. Педагогически науки
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…
докторска програма Методика на обучението по физика.
Тема: Трансформация на традиционни учебни материали до учебни единици в среди за е-обучение.
Научен ръководител: проф. дмн Георги Тотков, ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски“.

2. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие предложението за зачисляване на Даниела Кръстева Илиева-Димова за докторант в свободна форма на обучение към кат. МОФ, ФФ, ПУ „Паисий Хилендарски“, по:
област на висше образование 1. Педагогически науки
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…
докторска програма Методика на обучението по физика.
Тема: Извънкласното обучение по физика с прилагане на коструктивистки методи (прогимназиален етап).
Научен ръководител: доц. д-р Мария Кюлджиева, ШУ „Епископ Константин Преславски“.

3. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие предложения курс за техници по „Оптични кабели и системи“ към Центъра за СДК към ФФ, 30 ч, 180 лв.

4. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие следните промени в учебните планове за ОКС „Магистър“, на специалностите „Телематика“ – РО и ЗО и „Телематика“ – след ОКС “Професионален бакалавър“, РО и ЗО, както следва:
1. Името на дисциплината „Проектиране на системи с изкуствен интелект“ се променя на „Моделиране и управление на бизнес процеси“.
За студентите от „Телематика“ – след ОКС “Професионален бакалавър“, приети 2014/2015 уч. г., промяната влиза в сила от 3 семестър.

5. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
1. проф. д-р Драгия Трифонов Иванов с 64 ч. упр.:
– 60 ч. упр. – ръководство на докторант
– 4 ч. упр. – рецензия на ДР
2. доц. д-р Иван Илиев Попов със 122 ч. упр.:
– 105 ч. – избираем курс „Строеж и еволйция на Вселената“
– 10 ч. – ДИ
– 7 ч. – семестриални изпити

6. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри проф. дфн Тинко Александров Ефтимов за ръководител на катедра „Оптика и атомна физика“, считано от 1.08.2015 г.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.